Prodaja, zamjena, darovanje i zakup zemljišta te osnivanje prava služnosti ili građenja.

Oblici raspolaganja zemljištem su:

 1. Prodaja zemljišta
  • za građenje građevine,
  • za formiranje (uređenje) građevne čestice postojeće građevine (okućnice)
  • za formiranje (uređenje) građevne čestice novoplanirane građevine
 2. Kupnja zemljišta
 3. Zamjena zemljišta
 4. Darovanje zemljišta
 5. Osnivanje prava građenja na zemljištu
 6. Osnivanje prava služnosti na zemljištu
 7. Zakup zemljišta — zemljište u svom vlasništvu Grad Rijeka daje u zakup za više namjena.

Postupak prodaje zemljišta i drugi oblici raspolaganja građevinskim zemljištem u pravilu se provode putem javnog natječaja.

Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku. Postupak se provodi putem prikupljanja pisanih ponuda, a izuzetno usmenim nadmetanjem (licitacijom).

U pravilu se provodi postupak prikupljanja pisanih ponuda u kojem Komisija za provođenje natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem javno otvara ponude i utvrđuje pravovaljanost i potpunost svake pojedine ponude te izrađuje izvješće s prijedlogom najpovoljnije ponude po unaprijed utvrđenim kriterijima koji se objavljuju u natječaju. U pravilu je to najviše ponuđeni iznos cijene zemljišta odnosno naknade uz uvjet ispunjavanja općih i posebnih uvjeta natječaja. Izvješće se upućuje Gradonačelniku koji donosi Odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude za vrijednosti do 1.000.000,00 kn, a za veće vrijednosti, Gradonačelnik prosljeđuje Izvješće Gradskom vijeću radi donošenja Odluke.

Prodaja zemljišta

Prodaja zemljišta provodi se putem javnog natječaja osim u slučajevima za koje je zakonom određeno da se javni natječaj ne treba provoditi, tj. kada pravo vlasništva na zemljištu stječu Republika Hrvatska ili pravne osobe u pretežitom vlasništvu RH odnosno Grada. Nadalje bez javnog natječaja provodi se prodaja zemljišta za izgradnju novih građevina sukladno detaljnim planovima uređenja ili lokacijskim dozvolama u slučaju da Grad Rijeka ima u vlasništvu manje od 50% površine građevne čestice, prodaja zemljišta za uređenje okućnica postojećih građevina sukladno detaljnom planu uređenja, te zemljište koje je utvrđeno kao zemljište građevne čestica legaliziranih građevina.

U slučaju kada je Grad Rijeka vlasnik cijelih građevnih čestica namijenjenih za izgradnju novih građevina, prodaja zemljišta provodi su isključivo putem javnog natječaja. Ponuditeljima, potencijalnim investitorima nudi se mogućnost sklapanja kupoprodajnog ugovora za komplet pripremljena zemljišta, odnosno sklapanje predugovora u slučaju da priprema zemljišta nije do kraja izvršena i u tom slučaju se u natječaju točno definiraju obveze investitora i obveze Grada Rijeke.

Početna prodajna cijena zemljišta u natječaju određena je Odlukom o građevinskom zemljištu (SN PGŽ 48/09 i 14/13, SN GR 4/14) i Cjenikom građevinskog zemljišta (SN GR 1/23). Cijena se sastoji od cijene zemljišta i rente.

Cijena zemljišta obračunava se po metru kvadratnom zemljišta, a utvrđena je u jedinstvenom iznosu za cijelo područje grada.

Renta je dodatna vrijednost zemljišta nastala urbanizacijom, ulaganjem i opremanjem zemljišta komunalnom i drugom infrastrukturom, položajnim i drugim pogodnostima određenog zemljišta. Visina rente obračunava se po metru kvadratnom zemljišta, ovisno o zoni i namjeni zemljišta, odnosno po metru kvadratnom bruto razvijene površine u slučaju da je površina izgrađenosti veća od površine zemljišta.

Osim prodajne cijene, kupac odnosno investitor dužan je platiti i pripadajuće stvarne troškove pripreme zemljišta.

Iznimno prodajnu cijenu zemljišta na posebno vrijednim lokacijama unutar bilo koje zone na području grada utvrđuje Gradonačelnik, a u slučaju dvojbe o tržišnoj cijeni zemljišta prodajna cijena zemljišta utvrđuje se na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke.

Opis zona nalazi se u Odluci o građevinskom zemljištu.

Kupnja zemljišta

Za građenje građevina i ukrašavanje javnih površina kojih je investitor Grad Rijeka ili za pripremu zemljišta radi njegove prodaje ili osnivanja prava građenja Grad Rijeka kupuje zemljište. Odluku o kupnji donosi Gradonačelnik u slučaju da kupoprodajna cijena ne prelazi 1.000.000,00 kn, odnosno Gradsko vijeće za vrijednosti preko 1.000.000,00 kn i to na temelju pisane ponude prodavatelja (vlasnika) i obrazloženog prijedloga Odjela. Cijena zemljišta po kojoj Grad Rijeka kupuje obrazložena je visinom početne prodajne cijene svakog pojedinog zemljišta odnosno iznosom iz procjene vrijednosti izrađene od strane sudskog vještaka odgovarajuće struke.

Osnivanje prava građenja

Na zemljištu u svom vlasništvu Grad može osnovati pravo građenja u korist druge osobe, radi gradnje građevina i/ili uređenja javnih površina. Vrijeme na koje se osniva pravo građenja te visinu naknade za osnovano pravo građenja utvrđuje se odlukom Gradonačelnika, na osnovu prijedloga Odjela. Visina naknada za osnivanje prava građenja utvrđena je Cjenikom građevinskog zemljišta.

Osnivanje prava služnosti

Osnivanje prava služnosti na zemljištu osniva se radi prolaza (pravo na kopno-pješački pristup) i radi polaganja vodova. Ugovor o pravu služnosti sklapa se na neodređeno vrijeme uz pravo Grada da ukine osnovanu služnost kada služnost izgubi svoju razumnu svrhu.

Visina naknada za osnivanje prava služnosti utvrđena je Cjenikom građevinskog zemljišta.

Zakup zemljišta

Zemljište u svom vlasništvu Grad Rijeka daje u zakup za više namjena radi korištenja i uređenja zemljišta:

 • na kojem je izgrađena građevina u vlasništvu druge osobe (godišnja zakupnina)
 • koje graniči sa zemljištem u vlasništvu druge osobe a nalazi se izvan građevne čestica (godišnja zakupnina)
 • za potrebe postojeće privremene građevine  koja se koristi u svrhu stanovanja (godišnja zakupnina)
 • za poljoprivrednu obradu (godišnja zakupnina)
 • za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme (mjesečna zakupnina)
 • za parkirališni prostor (mjesečna zakupnina)
 • za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene (mjesečna zakupnina)
 • radi korištenja zemljišta za ekološku proizvodnju hrane osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevina niti izvođenje drugih radova za koje je potrebno ishoditi rješenje o uvjetima građenja, lokacijsku dozvolu i/li bilo koji drugi akt kojim se odobrava građenje osim radova koji su nužni radi privođenje zemljišta namjeni koja je svrha zakupa uz prethodnu suglasnost Grada Rijeke.

Ugovor o zakupu sklapa se na vrijeme od 10 godina uz mogućnost raskida ugovora o zakupu i ranije u slučaju privođenja zemljišta trajnoj namjeni. Visina zakupnine utvrđena je Cjenikom građevinskog zemljišta.

Priznavanje prava vlasništva

Na zemljištu na kojem je u zemljišnim knjigama kao vlasnik upisan Grad, dopušta se uknjižba prava vlasništva u korist druge osobe pod slijedećim uvjetima:

 • da je zemljište stekla u vlasništvo, na korištenje i u posjed na temelju valjanog pravnog osnova
 • ako je na zemljištu izgrađena građevina, da je ista izgrađena na temelju valjanog pravnog osnova
 • da ima zakonit, istinit i pošten posjed
 • da je zemljište u prethodnom postupku utvrđeno kao zemljište nužno za redovnu uporabu zgrade (pravo vlasništva priznaje se vlasnicima stanova otkupljenih temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo).

Darovanje zemljišta

Za potrebe stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Grad, sukladno zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ustupa bez naknade građevinsko zemljište.

Dokumenti koji se odnose na oblike raspolaganja zemljištem

 • Odluka o građevinskom zemljištu (Službene novine Primorsko-goranske županije brojevi 48/09 i 14/13, Službene novine Grada Rijeke broj 4/14)
 • Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom) (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 48/09),
 • Cjenik građevinskog zemljišta (Službene novine Grada Rijeke broj 1/23, prema kojem je cijena određena prema Zonama građevinskog zemljišta i prema namjeni.