U cilju efikasnijeg rada formirana je Baza podataka o zemljištima u vlasništvu Grada Rijeke, koja sadrži podatke o svakoj zemljišnoj čestici. Baza se sastoji od alfanumeričkog dijela u kojem su sadržani podaci o zemljištu, te GIS baze podataka u kojoj je svaka zemljišna čestica ucrtana svojim oblikom te točnim položajem u prostoru. Podaci alfanumeričke i GIS baze podataka međusobno su povezani.