Priprema zemljišta za investicije i tržište.

Priprema zemljišta obuhvaća:

 • izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja,
 • izradu projekta te ishođenje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja,
 • izradu i provedbu parcelacijskog elaborata,
 • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, zamjena, izvlaštenje i drugo)
 • druge radnje za pripremu građenja ili uređenja na zemljištu (kao što su rušenje objekata predviđenih za rušenje i dr.)

Priprema zemljišta vrši se za izgradnju objekata široke palete namjena i to:

 • Priprema zemljišta za gradske investicije:
  • prometnice, parkirališta, kolno pješačke površine, parkovi, dječja igrališta i druge javne površine
  • građevine javne namjene (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, građevine kulturne,
  • sportske i druge javne namjene).
 • Priprema zemljišta za investicije koje se financiraju iz drugih izvora:
  • lokacije za izgradnju višestambenih građevina po modelu stambeno poticajne izgradnje
  • lokacije za branitelje Domovinskog rata
  • lokacije za izgradnju infrastrukturnih građevina (trafostanice i ostale infrastrukturne građevine)
 • Priprema zemljišta za tržište:
  • lokacije za izgradnju građevina poslovne namjene, radne zone,
  • lokacije za izgradnju stambeno-poslovnih građevina
  • lokacije za izgradnju stambenih građevina (višestambene, višeobiteljske i obiteljske građevine)
  • lokacije za izgradnju garažnih građevina
  • lokacije za izgradnju pratećih sadržaja infrastrukture (benzinske crpke i dr.)