KD Čistoća će od 1. siječnja 2010. primjenjivati novi način obračuna troškova gospodarenja otpadom na području grada Rijeke temeljem kriterija količine. Troškovi zbrinjavanja komunalnog otpada zadržavaju se u sadašnjim okvirima, a novim će se načinom obračuna izjednačiti sve građane u politici cijena te stimulirati izdvajanje iskoristivog otpada i zaštita okoliša.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, gradovi i općine morali su se opredijeliti za jedan od kriterija obračuna količine komunalnog otpada iz kućanstva primijenjujući jedinicu mase, volumen otpada ili broj članova kućanstva. Budući da su kriteriji obračuna po volumenu otpada ili broju članova kućanstva tehnički gotovo neprovedivi, KD Čistoća se opredijelilo za obračun prema kriteriju količine i svojstvu otpada.
Novi cjenik će se primjenjivati 1. siječnja 2010. a za građane je najvažnije da se novim načinom obračuna troškova gospodarenja otpadom troškovi zbrinjavanja komunalnog otpada neće mijenjati. Kako je pojasnio Zlatko Štok, direktor KD Čistoća, takav kriterij obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom primijenile su i druge sredine u Hrvatskoj jer su njime izbjegnuta nepotrebna ulaganja u kontrolne mehanizme i nabavu novih spremnika.
Igor Štok, Irena MiličevićPo novom, za veću količinu komunalnog otpada korisnik plaća i veću cijenu i obrnuto, čime se postiže konačan cilj zakonodavca, a to je motivacija korisnika za smanjivanje otpada, odvojeno sakupljanje i reciklažu.

Turistička sezona 2010.
Komentirajući izvješće o realizaciji Plana aktivnosti na pripremi turističke sezone 2009. i Plan aktivnosti na pripremi turističke sezone 2010.g. gradonačelnik Obersnel je kazao da koncept razvoja urbanog turizma nije samo romantičarska bajka, već projekt koji polučuje određene rezultate vidljive u porastu broja noćenja, kao i znatno povećanom broju dolazaka turističkih autobusa, posebice u pred i posezoni.
16. gradonačelnikov kolegij prosinac 2009.Raznolika i atraktivna kulturna ponuda, Riječki karneval, regata Fiumanka, Art-kino, rock scena, dobar shopping, besplatni bežični pristup Internetu, samo su neki segmenti po kojima je Rijeka danas poznata, pa će Grad Rijeka u sklopu svojih aktivnosti i nadležnosti pružati podršku poduzetničkom sektoru koji razvija turističku ponudu, zaključio je gradonačelnik.
Turistička zajednica Grada Rijeke tiskat će nove brošure za turiste s podacima o novim turističkim i lokalitetima i planiranim događanjima u 2010. godini te promovirati Grad Rijeku kao kongresnu destinaciju na kongresnim sajmovima.

Ostale odluke
Na kolegiju je prihvaćeno financiranje gradske smotre literarnoga, dramsko-scenskoga i novinarskoga stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola Lidrano, koje će se održati od 13. do 20. siječnja 2010. godine u zgradi Filodrammatice, a za održavanje Smotre izdvojit će se 15,000.00 kuna.

Trgovačkom društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka, i TD 3. MAJ Motori i dizalice d.d. Rijeka ponovno je odobrena obročna otplata duga komunalne naknade, kroz veći broj mjeseci, kako se ne bi ugrozilo njihovo poslovanje.

Veljko Karabaić i Andrija VitezićGradonačelnik Obersnel je naglasio da je Grad do sada objema tvrtkama otpisao ukupno oko sedam milijuna duga osnovom zakonskih zateznih kamata, a da će se stav Grada oko eventualnog otpisa dugovanja odrediti ovisno o privatizaciji brodogradilišta.

Prihvaćena je Odluka o kupnji zemljišta u privatnom vlasništvu radi izgradnje Kliničkog bolničkog centra na Trsatu. Vlasnički odnosi između Grada Rijeke i investitora uredit će se u sklopu postupka zamjene zemljišta u vlasništvu KBC-a.