Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova koji se prodaju uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Prvenstvo na kupnju stana, neovisno od načina plaćanja imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Red prvenstva na kupnju stana određuje se prema uvjetima i mjerilima propisanih Odlukom, na način da prednost na kupnju stana imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan. Lista prvenstva utvrđuje se na rok važenja od dvije godine od dana njene konačnosti, uz mogućnost produljenja.

Program društveno poticane stanogradnje odvija se prema Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (neslužbeni pročišćeni tekst).

Grad Rijeka namjerava uvesti model financiranja gradnje stanova koji bi bili namijenjeni davanju u najam s mogućnošću kupnje. Njime će naročito mladi moći riješiti svoje stambeno pitanje najmom gradskog stana u kojem će se trajno nastaniti, s mogućnošću da ga jednog dana pod povoljnim uvjetima kupe. Najamni stanovi gradit će se u okviru postojećeg programa POS-a koji provodi Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Rok važenja osnovne i dopunske liste produljen je do okončanja postupka
prodaje stanova na lokaciji POS Martinkovac I. faza
.

Dopunska lista prvenstva za kupnju stanova koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (2015.)

Nakon provedenog postupka prikupljanja zahtjeva, obrade svakog pojedinog zahtjeva te odluke o prigovorima na objavljeni prijedlog Dopunske liste, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavio je 18. ožujka 2015. godine konačnu Dopunsku listu prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

Konačna Dopunska lista prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje objavljuje se na:

  • Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,
  • WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr
  • WEB stranici APOS–a Grada Rijeke – www.apos.hr

Konačna Dopunska lista dostavlja se Agenciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS-u) koji na temelju iste obavlja prodaju raspoloživih stanova.

Postupak odobravanja zahtjeva za kupnju stana po Dopunskoj listi provest će se nakon što se svi raspoloživi stanovi ponude svim podnositeljima zahtjeva s osnovne Liste prvenstva.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednog stana.

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti stan koji je odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva koje je naveo u zahtjevu. Odgovarajućim stanom smatra se stan veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m.

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji odnosno veći stan od navedenog ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m2.

Sve informacije o postupku kupnje stana mogu se dobiti u APOS-u Grada Rijeke na telefone 209-267 ili 209-332, te na web stranici www.apos.hr.

Grad Rijeka je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana radi utvrđivanja Dopunske liste prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje objavio na osnovu Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 1/14 i 12/14).

Osnovna Konačna lista prvenstva potencijalnih kupaca stanova koji se grade prema programu društveno poticane stanogradnje (2013.)

Nakon provedenog postupka prikupljanja zahtjeva te odlučivanja o podnijetim prigovorima  Grad Rijeka objavio je 3. srpnja 2013. godine Konačnu listu prvenstva potencijalnih kupaca stanova koji se u Rijeci grade prema programu društveno poticane stanogradnje.

Konačna lista prvenstva se dostavlja Ageniciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) temeljem koje će se redoslijedom pozivati podnositelji zahtjeva radi utvrđivanja platežne sposobnosti te prodaje stanova, odnosno  sklapanje predugovora odnosno ugovora o kupnji stanova.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednoga stana.

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti odgovarajući stan u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva koje je naveo u zahtjevu,  s tim da se odgovarajućim stanom smatra stan veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji odnosno veći stan navedenog ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m².

Podnositelji zahtjeva po pozivu APOS-a pred Povjerenstvom obavljaju neposredan izbor stana prema redoslijedu uvrštenosti na konačnu Listu prvenstva s napomenom da su oni podnositelji zahtjeva koji kupuju stan uz obročnu otplatu dužni prije neposrednog izbora stana dokazati svoju platežnu (kreditnu) sposobnost.

Podnositelj zahtjeva koji je uvršten na konačnu Listu prvenstva, a koji se ne odazove pozivu APOS-a na neposredan izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana ili mu je poziv nemoguće dostaviti, gubi mogućnost kupnje stana prema ovoj Odluci.

Podnositelj zahtjeva koji se uredno odazvao pozivu APOS-a ali nije iskoristio mogućnost kupnje stana koji je u trenutku odabira bio raspoloživ za prodaju, ne gubi mogućnost kupnje stana prema ovoj Odluci, ali tu mogućnost može iskoristiti  ukoliko se u roku važenja Liste prvenstva pojave novi stanovi raspoloživi za prodaju odnosno ukoliko se neki od stanova koji su bili raspoloživi za kupnju u trenutku poziva na odabir nisu prodali.

Sve informacije o postupku mogu se dobiti u APOS-u na telefone 209-267 ili 209-332, te na web stranici www.apos.hr