Grad Rijeka sukladno Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke prodaje :

  • stan koji koristi najmoprimac temeljem ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom,
  • stan koji koristi najmoprimac temeljem ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom,
  • stan koji koristi najmoprimac, korisnik ili suvlasnik temeljem druge valjane pravne osnove,
  • stan koji je slobodan od osoba i stvari, a za koji Povjerenstvo za kategorizaciju stanova utvrdi da je ulaganje u njegovo uređenje da bi se doveo u stanje prikladno za stanovanje neopravdano (stan neprikladan za stanovanje).

Navedeni stanovi se izlažu prodaji putem javnog natječaja, osim stana koji koristi najmoprimac temeljem ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom koji se prodaje neposrednom pogodbom.

Za svaki stan koji se izlaže prodaji pribavlja se energetski certifikat te izrađuje procjembeni elaborat, koji obuhvaća nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina ili procjenu stalnog sudskog procjenitelja.

Početna kupoprodajna cijena stana ne može biti niža od cijene utvrđene procjembenim elaboratom.

Jamčevina iznosi 10% od iznosa početne kupoprodajne cijene stana i uplaćuje se u korist proračuna Grada.

Trošak izrade procjembenog elaborata za stan koji koristi najmoprimac temeljem ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom, stan koji koristi najmoprimac temeljem ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom i stan koji koristi najmoprimac, korisnik ili suvlasnik temeljem druge valjane pravne osnove snosi najmoprimac, korisnik odnosno suvlasnik stana.

Ukoliko najmoprimac, korisnik odnosno suvlasnik kupi stan, plaćeni trošak izrade procjembenog elaborata uračunava se u kupoprodajnu cijenu stana.

Trošak izrade procjembenog elaborata za stan neprikladan za stanovanje snosi Grad.

Trošak pribavljanja energetskog certifikata za sve navedene stanove snosi Grad.

Odluku o prodaji stana i odluku o sklapanju ugovora o kupoprodaji stana s najpovoljnijim natjecateljem, donosi:

  • Gradonačelnik Grada, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kn,
  • Gradsko vijeće Grada, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja prelazi iznos od 1.000.000,00 kn.

Plaćanje kupoprodajne cijene stana kupac je dužan izvršiti jednokratno u roku od 90 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji stana.

U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene stana u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji stana, kupac ostvaruje pravo na popust u visini od 5% od kupoprodajne cijene stana.

Uvjeti, način i postupak prodaje stanova i idealnih dijelova stanova u vlasništvu Grada Rijeke uređeni su Odlukom o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ br. 3/17).