Grad Rijeka prodaje stanove koji se koriste na temelju sklopljenog ugovora o najmu stana, idealne dijelove stanova koji se koriste temeljem valjane pravne osnove, te stanove koji su utvrđeni neprikladnim za stanovanje.

Početnu kupoprodajnu cijenu stana utvrđuje Gradonačelnik na temelju elaborata o procjeni prometne vrijednosti nekretnine, izrađenog od strane stalnih sudskih vještaka ili stalnih sudskih procjenitelja, koji ne smije biti stariji od godine dana. Stanovi se prodaju putem javnog natječaja.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva imenovanog za provođenje Javnog natječaja donosi:

  • Gradonačelnik za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja ne prelazi 1.000.000 kuna;
  • Gradsko vijeće za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja prelazi 1.000.000 kuna.

Ugovor o kupoprodaji stana sklapa se najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Plaćanje kupoprodajne cijene stana može se izvršiti:

  • jednokratno, u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji,
  • obročno, na vrijeme od 24 mjeseca uz nepromjenjivu kamatu po stopi od 8% godišnje.

U slučaju jednokratnog plaćanja kupoprodajne cijene stana, kupac ostvaruje pravo na popust u visini od 10% od kupoprodajne cijene stana.
U slučaju obročnog plaćanja kupoprodajne cijene stana, na nekretnini će se upisati založno pravo u korist Grada za iznos kupoprodajne cijene stana.

Uvjeti za prodaju stanova u gradskom vlasništvu utvrđeni su Odlukom o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 44/09, 21/12).