Povjerenstvo za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje provelo je postupak za utvrđivanje Liste prvenstva te je utvrdilo prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje. Podnositelji zahtjeva za kupnju stana imaju pravo do 12. rujna 2023. godine podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva.

Grad Rijeka je na osnovu Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/22) objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

Zahtjevi su zaprimani u razdoblju od 06. ožujka do zaključno 06. travnja 2023. godine te je zaprimljeno ukupno 814 zahtjeva.

Povjerenstvo za kupnju stanova po programu POS-a je provelo postupak za utvrđivanje Liste prvenstva te je utvrdilo prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

Prijedlog Liste prvenstva te Lista podnositelja zahtjeva za kupnju stana koji su odustali od zahtjeva odnosno čiji su zahtjevi odbijeni ili odbačeni objavljuju se dana 04. rujna 2023. godine na:

→ Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,

→ WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr

Podnositelji zahtjeva za kupnju stana imaju pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku grada Rijeke, putem Povjerenstva, u roku od 8 dana od dana objave prijedloga Liste prvenstva, zaključno s 12. rujna 2023. godine.

Prigovor se podnosi u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter broj 1 i 2 ili putem pošte (preporučeno) na adresu:

Grad Rijeka, Gradonačelnik, putem Upravnog odjela za gradsku imovinu, Titov trg 3, s napomenom “Prigovor na prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu POS-a”.