Zakonom propisan način procjene provodi se radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina.

lan približnih vrijednosti zemljišta eNekretnine

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/2015). Procjenu vrše ovlaštene osobe koje su stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.

Za provedbu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina Ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uspostavilo je Informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine). Putem informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u prometu nekretninama omogućen je lak pristup podacima koji su podloga za njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza podataka važna je radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina a sadrži podatke o broju transakcija za pojedino područje, vrste nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište, postignute cijene itd.

Sastavni dio eNekretnina čini Zbirka kupoprodajnih cijena i Plan približnih vrijednosti.

Zbirka kupoprodajnih cijena (ZKC) je evidencija o ostvarenom prometu na tržištu nekretnina temeljem evidentiranih podataka iz isprava o prodaji te temeljem evaluacije tih podataka.

Stručna služba Grada Rijeke zadužena je za vođenje Zbirke kupoprodajnih cijena u aplikaciji eNekretnine za područje grada. Vrši kontinuirano pripremu i unos podataka za ZKC, izdavanje izvadaka iz ZKC na zahtjev procjenitelja za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnina, evaluaciju podataka i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu vrijednosti nekretnina, ažuriranje vlastite baze podataka prometa nekretnina, stručne i administrativno-tehničke poslove vezano uz organizaciju i održavanje sjednica Procjeniteljskog povjerenstva kao i izradu i objavljivanje godišnjeg Izviješća o tržištu nekretnina.

Na sjednicama Procjeniteljskog povjerenstva članovi Procjeniteljskog povjerenstva daju ocjenu i mišljenja o usklađenosti procjembenih elaborata s odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina na zahtjev jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svoje potrebe. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo zauzelo je mišljenje da i pravne osobe kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave prije zaključivanja bilo koje vrste ugovora kojima se upravlja i raspolaže imovinom te prilikom stjecanja nekretnina u njihovom vlasništvu moraju dostaviti izrađene procjembene elaborate nadležnim Procjeniteljskim povjerenstvima na mišljenje o usklađenosti sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina.

Plan približnih vrijednosti je kartografski prikaz cjenovnih blokova na području grada, na osnovi realiziranih prometa približnih vrijednosti zemljišta. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je dana 14. listopada 2020. godine početno stanje Plana približnih vrijednosti zemljišta u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina – eNekretnine te Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU), koji je javno dostupan putem Geoportala ISPU-a, kroz izbornik NIPP odabirom vanjskog sloja.

Početno stanje plana izrađeno je na osnovi analize i evaluacije početnih podataka o realiziranim kupoprodajama nekretnina evidentiranih u zbirci kupoprodajnih cijena do 31. prosinca 2018. godine i to za sljedeće vrste nekretnina: građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, šumska zemljišta i prirodno neplodna zemljišta.

Korištenjem podataka iz plana približnih vrijednosti ubrzavaju se postupci u sudskim i upravnim predmetima te su važne i korisne informacije za institucije kod određivanja raznih naknada i donošenja odluka na području tržišta nekretnina i u raznim drugim postupcima vezanim uz propise procjene vrijednosti nekretnina.