Početkom 2024. godine započinje individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke koji će se uvoditi sukcesivno po mjesnim odborima.

Implementaciju sustava predstavili su gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Grada Rijeke Maja Malnar i direktor KD Čistoća Bojan Jurdana.

KD Čistoća planira već u siječnju 2024. godine implementirati novi sustav na području pet mjesnih odbora: MO Draga, MO Svilno, MO Pašac, MO Orehovica i MO Sveti Kuzam, a u veljači 2024. godine u naredna 4 mjesna odbora i to u MO Srdoči, MO Pehlin, MO Grbci i MO Gornji Zamet.

Kako je naglasio gradonačelnik Marko Filipović sustav individualnog prikupljanja otpada koji na riječkom području uvodi Komunalno društvo Čistoća, dosad je uveden na području svih 8 jedinica lokalne samouprave u općinama i gradovima tzv. riječkog prstena u kojima KD Čistoća gospodari otpadom – gradovima Bakar, Kastav, Kraljevica te općinama Klana, Viškovo, Čavle, Jelenje, Kostrena.
Individualni sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva kontrolu nad vlastitim otpadom, sprječavanje neovlaštenog korištenja spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.
U tu svrhu korisnicima se dodjeljuju spremnici za otpad. Postoje dvije kategorije objekata koje se razlikuju prema načinu podjele spremnika. Obiteljske kuće, odnosno korisnici koji žive u obiteljskim kućama i zgradama s četiri i manje od četiri stana te višestambeni objekti, odnosno objektima s pet i više stanova. Najveći izazov ovakvog individualiziranog sustava u velikim urbanim sredinama kao što je Rijeka je upravo u višestambenim objektima, peterokatnicama i neboderima, kojih ima puno.
Stoga je intencija bila krenuti od prstena grada, te se potom baviti središtem Rijeke, sve kako bi mogli individualizirano prikupljanje otpada što lakše priključiti novom načinu odvoza uvedenom u riječkom prstenu. Prednosti ovog novog sustava su višestruke – poticanje primarne selekcije otpada, odvajanje onog dijela otpada koji se kasnije može koristiti, te smanjivanje onog preostalog dijela koji se onda odvozi na obradu u Centralnu zonu za gospodarenje otpadom Marišćina. S druge strane, svaki građanin moći će kontrolirati svoje troškove – što više izdvoji frakcija koje se dalje mogu koristiti u reciklaži, to će imati i manji račun, jer se naplaćuje samo otpad i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, dok su odvoz otpadnog papira te plastike, metala i višeslojne ambalaže besplatni.

Dakle, korisnik sam odlučuje koliko će puta mjesečno iznijeti zeleni spremnik za miješani komunalni otpad na pražnjenje, s time da će svaki korisnik dobiti i termine odvoza otpada te rute kojima voze kamioni Čistoće, ako govorimo o obiteljskim kućama ili manjim stambenim jedinicama do 4 stana.
Svi spremnici su označeni barkodom te su na taj način uključeni u informatički sustav i pripojeni u evidenciju svakog korisnika. Prilikom pražnjenja spremnici se elektronički identificiraju, registrira se šifra korisnika, volumen i broj pražnjenja te se podaci pritom šalju u sustav.  Kako bi građanima bilo što lakše prilagoditi se novom sustavu održani su sastanci s predstavnicima mjesnih odbora, a svima na kućne adrese stižu ili su već stigle detaljne upute. Također, u tijeku je podjela ključeva odnosno kartica za spremnike u višestambenim zgradama.
Kako bi novi sustav gospodarenja otpadom bio uspješno uveden, izuzetno je važna suradnja svih dionika sustava i pridržavanje novih pravila prikupljanja otpada.
Stoga pozivam sve građane na suradnju kako bi ova tranzicija prošla što lakše. Sve ovo radimo s ciljem očuvanja okoliša te s ciljem da generacije koje će doći nakon nas mogle uživati u čistom zraku, vodi, nezagađenom tlu, ali i kako bi korisnici usluga Čistoće odvajanjem otpada mogli utjecati na svoje mjesečne račune.

Maja Malnar i Bojan Jurdana

Maja Malnar i Bojan Jurdana

Pročelnica Malnar je kazala kako će se u višestambenim zgradama otpad će prikupljati u nadzemnim spremnicima velikih kapaciteta od 2 do 4 m3. Riječ je o modularnim metalnim spremnicima (zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton te žuti za plastiku te metalnu i višeslojnu ambalažu), što omogućuje njihovo lako i sigurno premještanje ili nadograđivanje u slučaju potrebe. Spremnici su zaštićeni su od neovlaštenog korištenja, vatrootporni su te zaštićeni od prevrtanja i vremenskih nepogoda, kao i širenja neugodnih mirisa, a onemogućen je i pristup štetočinama.
Korisnici će moći pristupiti spremnicima pomoću kartice ili ključa, a spremnici za miješani komunalni otpad imaju ugrađen mjerni sustav za praćenje predane količine otpada od strane korisnika. S obzirom na to da se radi o spremnicima većih kapaciteta, bit će postavljeni rjeđe nego postojeća mreža, a za njihovo postavljanje koristit će se većinom sadašnje lokacije spremnika, odnosno nove u dogovoru s mjesnim odborima.

Za višestambene zgrade, kojih je u Rijeci više od 3600, odabran je model sa zaključanim nadzemnim spremnicima većeg kapaciteta, s kontrolom pristupa i evidencijom odložene količine miješanog otpada. Korisnici će dobiti ključeve ili kartice za otvaranje spremnika za miješani otpad, koji će imati mjerni sustav za praćenje predane količine otpada. Naplaćivat će se svako odlaganje, tj. otvaranje spremnika, bez obzira na to je li odložena najveća dopuštena količina otpada.
Korisnicima u obiteljskim kućama i manjim zgradama dodjeljuju se individualni zeleni spremnici za miješani komunalni otpad, plavi za papir i žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Naplaćuje se samo odvoz miješanoga komunalnog otpada.
Spremnici su označeni barkodom pa se pri pražnjenju registrira šifra korisnika i obujam predanog otpada, a podaci se šalju u sustav.
Na javnim površinama ostaju zajednički spremnici za prikupljanje stakla, tekstila i jestivog ulja. Ostali kućni otpad može se odložiti u reciklažnom dvorištu, a glomazni i zeleni otpad besplatno se odvozi s adrese korisnika.
Na području MO Srdoči, MO Pehlin, MO Grbci i MO Gornji Zamet određene su 52 lokacije za postavljane nadzemnih spremnika za prikupljanje komunalnog otpada na površini javne namjene. Građevinske radove potrebno je izvesti na 30 lokacija. S predmetnim radovima započelo se koncem listopada ove godine. Završetak svih potrebnih radova planiran je za 26. siječnja 2024. godine.
Postavljanje nadzemnih spremnika na površine javne namjene na području MO Srdoči, Pehlin, Grbci i Gornji Zamet obavit će se tijekom prosinca 2023. i siječnja 2024. godine. Na području navedenih mjesnih odbora novi će sustav uspostaviti u veljači 2024. godine.

Bojan Jurdana

Bojan Jurdana

Direktor KD Čistoća Bojan Jurdana je istaknuo kako to komunalno društvo  provodi čitav niz aktivnosti kojima informira korisnike o novom sustavu. Održan je sastanak s predstavnicima 9 mjesnih odbora koji će prvi biti uključeni u individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada (Svilno, Pašac, Draga, Sveti Kuzam, Orehovica, Pehlin, Grbci, Gornji Zamet, Srdoči), na kojem su informirali predstavnike mjesnih odbora o novom sustavu prikupljanja otpada, izvijestili o do sada odrađenim aktivnostima te predstavili hodogram predstojećih aktivnosti koje je nužno provesti za uspješnu uspostavu sustava.

Korisnicima s područja navedenih mjesnih odbora poslana je Obavijest o početku primjene individualiziranog sustava prikupljanja komunalnog otpada. Obavljena je podjela elektronskih ključeva za korisnike s područja MO Grbci, za korisnike s područja MO Pehlin, a u tijeku je podjela elektronskih ključeva na području MO Gornji Zamet. Također, u tijeku je priprema poziva za preuzimanje kartica za korisnike s područja MO Srdoči.
Podjela kartica za korisnike s područja MO Srdoči planirana je u razdoblju 18.12.2023. – 26.01.2024. Korisnici će biti pravovremeno obaviješteni pisanim putem.
U tijeku je proces dostave kalendara odvoza komunalnog otpada i brošure svim korisnicima na kućnu adresu putem pošte. Dostavlja se brošura – Vodič za pravilno postupanje s otpadom, a korisnicima kojima su dodijeljeni individualni ili zajednički spremnici za komunalni otpad volumena od 80 do 1.100 litara i kalendar odvoza komunalnog otpada za njihovo naselje/ulicu u kojem će točno biti definirano kojim danom se obavlja pražnjenje kojeg spremnika na njihovom obračunskom mjestu s pripadajućom kartom njihove ulice/naselja na kojoj će biti iscrtana ruta kojom će prolaziti vozila KD čistoća koja ujedno predstavlja i mjesto primopredaje spremnika.
S obzirom na to da je Zakonom o gospodarenju otpadom propisano da se korisnicima koji nisu kućanstvo (gospodarstvo) pruža samo usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, KD Čistoća će tijekom prosinca 2023. godine svim poslovnim korisnicima s područja koja će u siječnju biti uključena u novi individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada poslati dopis kojim će ih se informirati o nadolazećim promjenama, uputiti na pravilno postupanje s otpadom sukladno zakonskoj regulativi i ponuditi suradnja po pitanju zbrinjavanja ambalažnog i/ili proizvodnog otpada koji nastaje prilikom obavljanja njihove djelatnosti.
S obzirom na to da će se prvo pražnjenje individualnih spremnika obaviti već u prvom tjednu siječnja 2024. godine, odmah poslije Nove godine započet će povlačenje postojećih spremnika s javnih površina na području 5 mjesnih odbora na istočnom dijelu grada koji će prvi biti uključeni u individualizirani sustav. Početkom veljače po uspostavi individualiziranog sustava na području 4 mjesna odbora na zapadnom dijelu grada započet će povlačenje postojećih spremnika i na tom dijelu.
Direktor Jurdana pozvao je sve korisnike da prouče informativne materijale koje su dobili ili će dobiti na kućne adrese, a ukoliko postoje bilo kakve nedoumice, nejasnoće ili dodatna pitanja da se obratite Čistoći na besplatni info telefon 0800 99 99 00 ili na slijedeće kontakte: 051 353 409, info@cistoca-ri.hr odnosno www.cistocarijeka.hr.