Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2015. godinu u iznosu od 798 milijuna kuna, kao i programe javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi. Usvojeno je Izvješće o financijskoj reviziji za 2013. g., nova odluka o socijalnoj skrbi i zakupu poslovnog prostora te je dana suglasnost Autotroleju za zaduženje u visini od 15,5 milijuna kuna za nabavku novih 11 autobusa.

Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu

Obrazlažući prijedlog proračuna, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je ovo zasigurno najteži proračun koji je morao donijeti, prije svega jer su smjernice dobivene tjedan dana prije izlaska prijedloga proračuna u javnost, a u smjernicama je došlo do promjene niza zakona koji utječu na donošenje proračuna, u prvom redu Zakona o porezu na dohodak, kojim će gradski proračun izgubiti 57 milijuna kuna.

Iako su rashodi za poslovanje i materijalni rashodi smanjeni, kako ne bi došlo u pitanje normalno funkcioniranje grada, u proračunu je planirano povećanje stope prireza porezu na dohodak, a nedostajući prihodi nadoknadit će se povećanjem stope prireza porezu na dohodak, s dosadašnjih 12 na 15 posto.

Procijenili smo da će uvođenje prireza imati najmanji efekt na standard građana, razmišljajući na način da se radi o mjeri koja će pogoditi svih, ali puno manje nego da povećamo cijene usluga, poput cijena dječjih vrtića ili produženog boravka, koje bi pogodile puno manji broj građana, ali s većim efektom. Uvođenje prireza je najbezbolnija mjera, budući da će plaće u rasponu od 2.700 do 5.300 kuna zbog te mjere biti manje od 0,7 kn do 17 kn, a uz primjenu Zakona o porezu na dohodak, nitko neće dobiti manju plaću, s time da će oni s najnižim primanjima dobiti i nešto veće plaće,” kazao je gradonačelnik Obersnel, koji je prihvatio zaključak vijećnika HNS-a, sa čime se potom složilo i Gradsko vijeće, da odluka o povećanju prireza bude privremena, odnosno da se primjenjuje do 31. prosinca 2015. godine. Vijećnici oporbe nisu se složili s uvođenjem prireza, istaknuvši kako je nedostajuće prihode trebalo namaknuti na neki drugi način, a ne podizanjem iznosa prireza porezu na dohodak.

Gradsko vijece prosinac 2014.

Koeficijent za obračun gradonačelnikove plaće smanjen za 14,18 %, zamjenika gradonačelnika za 13,85 %, a za plaće ostalih službenika od 1,94 do 13,85 %.

U raspravi o proračunu vijećnici oporbenih stranaka istaknuli su kako se radi o nerealno planiranom proračunu koji gradski proračun vodi u bankrot i u kojem na rashodovnoj strani nisu sagledane sve mogućnosti smanjenja. Vijećnik Bojan Kurelić (AM) istaknuo je kako su smanjenju gradskog proračuna pridonijele i gradske vijećnice koje su kao saborske zastupnice glasovale za izmjene Zakona o porezu na dohodak, dok je vijećnik Hrvoje Burić (HDZ) istaknuo kako je proračun nerealno planiran, jer nalazi revizije za 2013. godinu govore je realan iznos proračuna 694 milijuna kuna, a u 2015. godini će, zbog učinka Zakona o porezu na dohodak, biti još i manji.

Raspravljajući o stavki proračuna koja se odnosi na sufinanciranje poslovanja vrtića drugih osnivača gradonačelnik je rekao: „Uvažavajući probleme s kojima se susreću vlasnici privatnih vrtića, koji su se odluči baviti poduzetničkom aktivnošću, moram istaknuti da se u javnost plasira puno netočnih informacija, u prvom redu što se tiče tumačenja čl. 48 Zakona o predškolskom odgoju, koji kaže da je osnivač dječjeg vrtića dužan osigurati sredstava za osnivanje i rad dječjeg vrtića kojem je osnivač, što znači da jedinice lokalne samouprave nemaju obvezu sufinancirati privatne vrtiće. Unatoč tome, Grad Rijeka je i do sad sufinancirao rad drugih osnivača s 3,7 milijuna kuna, a taj smo iznos radi osiguravanja standarda djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u navedenim vrtićima spremni povećati na 4,7 milijuna kuna, ali uz razradu kriterija sufinanciranja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u odnosu na kvalitetu pruženih programa,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, dodajući kako će se navedeni kriteriji razraditi s ciljem da se djeci grada Rijeke, čiji roditelji imaju potrebu upisa djeteta u predškolsku ustanovu drugog osnivača na području grada Rijeke, omogućujući kvalitetno zadovoljavanje interesa i potreba djece te prostornih, programskih i kadrovskih uvjeta.

Gradsko vijeće prihvatilo je takav gradonačelnikov prijedlog te odbilo prijedloge Danka Švornića (Lista za Rijeku) da se za tu svrhu osigura 6,7 milijuna kuna te Hrvoja Burića (HDZ), koji je predložio povećanje sredstava na 7,4 milijuna kuna, s glavnim argumentom kako je potrebno izjednačiti cijene vrtića koje plaćaju roditelji, neovisno o tome polaze li njihova djeca gradski ili privatni vrtić. Obrazlažući svoje amandmane vijećnici su istaknuli kako su njima artikulirali zahtjeve Inicijative “Mame i tate grada Rijeke za prava djece”, čiji su članovi posljednih tjedana svojim zahtjevima izlazili u javnost, a uoči sjednice ispred Gradske vijećnice održali i mirni prosvjed.

S ciljem postizanja ušteda na rashodovnoj strani proračuna, koeficijent za obračun gradonačelnikove plaće smanjuje se za 14,18 posto, za plaće zamjenika gradonačelnika za 13,85 posto, a za plaće ostalih službenika i namještenika gradske uprave i proračunskih korisnika koeficijenti se smanjuju od 1,94 posto do 13,85 posto. Najniže plaće smanjuju se u najmanjem postotku, a sve više plaće u većim postotcima. Također smanjene su i naknade gradskim vijećnicima te članovima odbora i upravnih vijeća i to za 25 posto kao i izdvajanja za političke stranke za 23 posto. Vijećnik Bojan Kurelić (Akcija mladih) podnio je amandman da se koeficijenti za gradonačelnikovu plaću također smanje u približnom iznosu od 24 posto, no prijedlog nije prihvaćen od strane Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće usvojilo je i niz dokumenata vezanih uz proračun, u prvom redu programe javnih potreba. Za program javnih potreba u kulturi izdvojit će se 5,82 milijuna kuna, od čega jedna trećina za ustanove, jedna trećina za nezavisnu kulturu, a jedna trećina za plaćanje obveza iz prethodne godine. Za program javnih potreba u sportu izdvojit će se 19,9 milijuna kuna, a za program javnih potreba u tehničkoj kulturi 2,2 milijuna kuna.

Jagoda Špalj

Vijećnika Ernesta Cukrova je u Gradskom vijeću zamijenila Jagoda Špalj

Usvojeni su i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini, Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. godini te Plan održavanja pomorskog dobra u 2015. godini

Uz proračun je vezana i Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2015. godini. Također, donesen je i Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu. Usvojen je i trogodišnji plan davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje 2015.-2017. godine, koji predviđa raspisivanje natječaja za dodjelu dvije koncesije, za tržnice na malo i za dimnjačarske poslove.

Nova Odluka o socijalnoj skrbi

Gradsko vijeće usvojilo je i novu Odluku o socijalnoj skrbi, koju je valjalo uskladiti s novim Zakonom o socijalnoj skrbi, a osim toga, Grad je uveo i nove uvjete te proširio i važenje odredbi dosadašnje Odluke na veći broj korisnika. Vijećnica Milena Kraljić (Hrvatski laburisti) osvrnula se na prijedlog iz provedenog javnog savjetovanja o Odluci o socijalnoj skrbi, da se uvede skala primanja, gdje bi se potpore dodjeljivale u postocima ovisno o prihodima, dodajući kako se sad događa da netko s prihodima za par kuna ispod limita stekne pravo na punu potporu, a drugi s nekoliko kuna većim prihodima nema nikakva prava na nadoknadu barem manjeg dijela troškova. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je vrlo teško definirati granicu, jer će, koji god model primijenili, uvijek netko ostati na rubu limita.
“Odlučili smo se za ovo rješenje, definirajući koji su limiti prihoda koji zahtijevaju našu intervenciju,” kazao je gradonačelnik Obersnel, dodajući kako se postojeći model socijalne srbi ne mora biti i konačan.

Također, donesene su i izmjene Odluke o zakupu poslovnog prostora, budući da se tijekom primjene dosadašnje odluke ukazala potreba da se određena pitanja iz zakupnog odnosa reguliraju na drugačiji način.

Izvješće Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2013. godinu

Vijećnici su prihvatili Izvješće Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2013. godinu kojim je Gradu Rijeci i ove godine dano uvjetno mišljenje. Vijećnik Hrvoje Burić (HDZ) kazao je kako je takav nalaz revizije dokaz nerealnog planiranja proračuna, koji za posljedicu ima da se za tekuće obveze dižu krediti, a potom se iz proračuna plaćaju kamate. Gradonačelnik Obersnel kazao je kako uvjetno mišljenje državne revizije dobio i niz općina, gradova i županija. Istaknuvši kako je stanje nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu povećano za čak 462,7 milijuna kuna, što dokazuje da prihodi proračuna nisu utrošeni samo u plaćanje kreditnih obveza, koje su ponekad jedini način, u čemu Rijeka nije usamljena, da se omogući redovno funkcioniranje Grada.

Autotrolej nabavlja 11 autobusa

Vijećnici su ujedno dali suglasnost Autotroleju za zaduženje u visini od 15,5 milijuna kuna, koje će se, uz 8,5 milijuna kuna osiguranih putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uložiti u nabavku 11 autobusa.

S obzirom na činjenicu da je vijećnik Ernest Cukrov (ARS) početkom studenog stupio na dužnost člana uprave Riječke razvojne agencije Porin, što je dužnost nespojiva s vijećničkim mandatom, vijećnika Cukrova je u Gradskom vijeću zamijenila Jagoda Špalj s kandidacijske liste SDP – HNS – HSU – IDS – ARS – SDA HRVATSKE – SDSS.