U idućoj školskoj godini 25 riječkih osnovnih škola organizirat će Program produženog i cjelodnevnog boravka za 2122 učenika u 88 skupina. Za svu djecu prvih razreda ta će usluga biti besplatna dok će se za dio troškova rada učitelja koji izvodi program produženog i cjelodnevnog boravka učešće sufinanciranja roditelja kretati u iznosu od 100 do 320 kuna, ovisno o dohotku po članu kućanstva.

Govoreći o programu produženog i cjelodnevnog boravka u riječkim osnovnim školama putem kojeg je uposleno čak 88 učitelja, gradonačelnik Obersnel je kazao kako je Grad Rijeka, usprkos smanjenim prihodima proračuna nastojao zadržati postojeći socijalni standard, no to je bilo nemoguće jer je interes za ovim programima izuzetno velik. Prema ovom prijedlogu, roditelji učenika koji nema prebivalište na području grada Rijeke sudjeluju u cijeni Programa, za dio troškova rada učitelja koji taj program izvodi u iznosu od 450,00 kn mjesečno.
Roditelj učenika od drugog do četvrtog razreda koji ima prebivalište na području grada Rijeke sudjeluje u cijeni Programa ovisno o dohotku po članu kućanstva. Tako će roditelji s prihodom koji iznosi do 1/3 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (koja iznosi 5.311,00 kuna) plaćati 100 kuna, oni koji imaju prihod od 1/3 do 1/2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće plaćati 180,00 kn, a preostali čiji je prihod od 1/2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće pa naviše 320,00 kn.
Preostala sredstva u visini 2.8 mil. kuna za sufinanciranje Programa u 2010. godini osigurat će se u Proračunu, dok će se ukupan iznos do 8. mil. kuna potreban za nastavak sufinanciranja do kolovoza 2011. godine biti osiguran iz Proračuna za 2011. godinu. Subvencije prehrane učenika slabijeg materijalnog statusa odobravat će i nadalje Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Prihvaćen je i prijedlog sufinanciranja boravka djece u dječjim vrtićima u drugim općinama i gradovima za 25 djece čiji su roditelji već poslali opravdane zamolbe za sufinanciranje, kao i da se isto omogući za još najviše 25 djece. Za tu namjenu do kraja pedagoške 2010./2011. godine osigurat će se 550.000,00 kuna.
Prihvaćen je i prijedlog zaključka o provedbi projekta ” Pomoćnici u nastavi – podrška učenicima s teškoćama integriranim u redovne razredne odjele” u osnovnim školama Grada Rijeke za prvo obrazovno razdoblje školske godine 2010./2011.

Podrška integraciji učenika s teškoćama u lokalnu zajednicu
Pilot projekt “Mobilni stručni tim – podrška integraciji učenika s teškoćama u lokalnu zajednicu” proveden u 6 osnovnih škola protekle školske godine, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i udrugom za rad s djecom s posebnim potrebama “Idem”, pokazao je kako je uvođenje pomoćnika u nastavu učenicima s posebnim obrazovnim potrebama omogućilo ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima nastavnih sadržaja. Također, učitelji razrednih odjeljenja u koje su uključena djeca s posebnim obrazovnim potrebama podržali su ovakav način podrške, ističući kako im je uvelike olakšano provođenje nastavnog plana i programa.
Budući da nadležno ministarstvo još uvijek nije donijelo odgovarajući pravilnik kojim bi se regulirala različita praksa, koja se uz Rijeku provodi i u drugim gradovima, predloženo je formiranje stručnog povjerenstva za izbor učenika koji će iduću školsku godinu imati pomoćnika u nastavi. Povjerenstvo bi krajem mjeseca kolovoza prikupilo zahtjeve osnovnih škola za pomoćnicima u nastavi s točno utvrđenom potrebnom pedagoškom i liječničkom dokumentacijom o svakom učeniku s teškoćama. Nakon toga bi odabralo učenike kojima je pomoćnik u nastavi neophodan, te bi se krenulo sa uvođenjem istih u škole. Za uvođenje pomoćnika u nastavi u osnovne škole Grada Rijeke za prvo obrazovno razdoblje 2010./2011. školske godine planirana su sredstva u Proračunu Grada Rijeke u iznosu od 90.000,00 kuna. Početkom naredne školske godine Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo obavijestit će škole o učenicima kojima će biti osiguran pomoćnik u nastavi, dinamici provedbe te sa školama sklopiti ugovore o financiranju Projekta.

34. gradonačelnikov kolegij srpanj 2010.

Prijedlog standarda opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture po mjesnim odborima
Prihvaćen je i Prijedlog standarda opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture sukladno kriterijima za ocjenu stanja opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po mjesnim odborima na području grada Rijeke, a prema podacima dobivenim od Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Rijeka promet d.d. i “Energo” d.o.o. Rijeka.
Obradom dostavljenih podataka o stanju neasfaltiranih cesta, stanju loših kolnika, neizgrađenih nogostupa, neriješenoj odvodnji oborinskih voda, nedostatnoj izgrađenosti dječjih igrališta, zelenih površina, autobusnih čekaonica i nedostatnih rasvjetnih tijela, utvrđeno je da u opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture zaostaju Mjesni odbori: Gornji Zamet, Drenova, Pehlin, Srdoči, Brašćine – Pulac, Kantrida, Grbci, Škurinjska Draga, Škurinje, Zamet, Podmurvice, Draga, Sveti Nikola, Sveti Kuzam, Turnić, Svilno i Orehovica. Prijedlogom rasporeda sredstava komunalne naknade po mjesnim odborima, u tu će svrhu u 2011. g. biti izdvojeno 10.845.000 kn.

Suglasnost Domu zdravlja PGŽ za davanje u podzakup prostora u objektima primarne zdravstvene zaštite
Gradonačelnik je prihvatio i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja PGŽ za davanje u podzakup prostora u objektima primarne zdravstvene zaštite. Riječ je 19 objekata – makro centara, koje je Grad Rijeka ugovorom na neodređeno vrijeme, ustupio na korištenje Domu zdravlja uz simboličnu zakupninu od pola eura po objektu. Zbog odlaska zdravstvenih radnika u mirovinu manji broj prostora ostao je prazan, a prema najavama tijekom 2010. godine još če 10 liječnika i stomatologa otići u mirovinu, pa će i njihove ordinacije ostati prazne. Dom zdravlja zatražio je od Grada Rijeke suglasnost da te prazne prostore da u podzakup za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Predložena početna cijena zakupnine (podzakupa) za svaki poslovni prostor za koji se raspiše javni natječaj, bit će 1.250,00 kuna. Na taj način će se nastaviti pomagati Domu zdravlja budući da će prihod od podzakupa ostajati Domu zdravlja, kazao je gradonačelnik.

34. gradonačelnikov kolegij srpanj 2010.

Izvještaj o radu Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
Na kolegiju je prihvaćen i izvještaj o radu Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje za prvih šest mjeseci ove godine. Prema izvješću na kraju prošle godine preostao je 351 predmet u radu. U prvih šest mjeseci ove godine zaprimljeno je 1089 predmeta što ukupno čini 1440 predmeta u radu od čega je riješen 1191 predmet i 249 neriješenih predmeta. Prosječni broj mjesečno zaprimljenih predmeta iznosi 180 što je približno smanjenje od 10% u odnosu na prethodnu godinu.
Rješavanje predmeta je u potpunosti ažurno, postupak se po zaprimanju zahtjeva pokreće unutar nekoliko dana te je broj od 249 neriješenih predmeta u stvari redovan broj predmeta u radu. Iz izvješća je također vidljiv trend smanjenja aktivnosti u građevinarstvu i pad investiranja u novu gradnju.
U proteklih šest mjeseci na akte iz nadležnosti odjela podneseno je 29 žalbi koje su upućene na nadležno Ministarstvo na rješavanje. U istom razdoblju riješene su 34 žalbe, uključujući i ranije podnesene, te je odbijeno 29 žalbi a 5 predmeta je vraćeno na ponovni postupak. Zaprimljeno je 4 rješenja po tužbama pokrenutim pred Upravnim sudom gdje su sve četiri tužbe odbijene. Visok postotak odbijenih žalbi i tužbi potvrđuje pravilnu primjenu propisa u postupcima izdavanja akata za gradnju koje provodi ovaj odjel, pa je gradonačelnik pohvalio rad djelatnika, još jednom naglasivši razliku između rada Državne uprave i gradskih Odjela.
“Najbolji primjer za spornost Državne uprave je dugotrajno rješavanje imovinsko-pravnih postupaka gdje se godinama čeka na rješavanje jednostavnih zahtjeva, bez obzira na to tko je investitor. Problem također predstavlja Zakon o izvlaštenju kojeg bi prema mišljenju gradonačelnika trebalo čim prije izmijeniti, jer čak i kada je utvrđen javni interes pa se pokrene postupak izvlaštenja, zakon daje vlasniku pravo da ucjenjuje. To se primjerice dogodilo pri pripremi izgradnje ceste za Zapadni trgovački centar koja se odužila na čak pet godina, da bi na koncu po presudi stranka dobila manji iznos od onog što mu je ponuđeno temeljem procjene sudskog vještaka”, rekao je Obersnel.