Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU

Rok za prijavu projekata i programa je 11. veljače 2021. godine.

1. PREDMET I CILJEVI JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava projekata i programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (dalje u tekstu: Program javnih potreba).

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 31. sjednici održanoj 19. prosinca 2020. godine, u propisanoj proceduri donijelo je Program javnih potreba, zajedno s Proračunom Grada Rijeke, sukladno odrednicama sadržanim u Zakonu o tehničkoj kulturi (“Narodne novine”, broj 76/93, 11/94 i 38/09).

Program javnih potreba objavljen je u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 16/20 od 23. prosinca 2020. godine.

Temeljni ciljevi ovog Javnog poziva su:

  • Znanstveno i tehničko opismenjivanje, posebno mladih;
  • Razvitak i promidžba tehničke kulture;
  • Poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje.

2. PRIORITETNA PODRUČJA I KATEGORIJE TE IZNOSI SUFINANCIRANJA

Sredstva za sufinanciranje Programa javnih potreba osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, objavljenim u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 16/20 od 23. prosinca 2020. godine (dalje u tekstu: Proračun).

Temeljem ovog Javnog poziva, sredstva osigurana u Proračunu, u ukupnom iznosu od 1.115.000,00 kuna, namjenski će se rasporediti unutar sljedeća tri prioritetna područja sufinanciranja, u sljedećim ukupnim iznosima:

2.1. Obrazovanje građana u području tehničke kulture, ukupno 875.000,00 kuna,
2.2. Promocija tehničke kulture, ukupno 90.000,00 kuna,
2.3. Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi, ukupno 150.000,00 kuna.

Unutar prioritetnog područja sufinanciranja “2.1. Obrazovanje građana u području tehničke kulture”, programi i projekti bit će sufinancirani iznosima, koji ne mogu biti manji od 2.000,00 kuna, niti veći od 150.000,00 kuna, unutar sljedećih kategorija:

2.1.1.   izvannastavno i izvanškolsko obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo;
2.1.2.   odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti, s teškoćama u razvoju, s tjelesnim invaliditetom, socijalno marginalizirani i sl.), za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
2.1.3.   informatičko opismenjavanje građana i osposobljavanje za primjenu suvremenih informatičkih tehnologija te brže usvajanje i razmjenu informacija;
2.1.4.   osposobljavanje građana za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustava u procesu rada;
2.1.5.   znanstveno i tehničko opismenjavanje građana za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada;
2.1.6.   razvoj i primjena novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja, te postojećih znanja i iskustava u gospodarstvu i svim područjima društvenog života;
2.1.7.   poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo;
2.1.8.   održavanje i nabava opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi;
2.1.9.   izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi,u svim granama/područjima/djelatnostima tehničke kulture (astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, informatika, modelarstvo-maketarstvo, podvodne aktivnosti, prometna kultura, radio tehnika, tehničko-sportske aktivnosti na moru i vodi), uključivo i djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka, Zajednice tehničke kulture Rijeka, inovatora, politehničara te pedagoga tehničke kulture.

Unutar prioritetnog područja sufinanciranja “2.2. Promocija tehničke kulture”, programi i projekti bit će sufinancirani iznosima, koji ne mogu biti manji od 1.000,00 kuna, niti veći od 20.000,00 kuna, unutar sljedećih kategorija:

2.2.1.   organizacija izložbi i sajmova te sličnih manifestacija na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture;
2.2.2.   sudjelovanje na izložbama i sajmovima te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Unutar prioritetnog područja sufinanciranja “2.3. Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi”, programi i projekti bit će sufinancirani iznosima, koji ne mogu biti manji od 1.000,00 kuna, niti veći od 45.000,00 kuna, unutar sljedećih kategorija:

2.3.1.   organizacija natjecanja i stručnih skupova te sličnih manifestacija na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture;2.3.2.   sudjelovanje na natjecanjima i stručnim skupovima te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

3. OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA

Pravo prijave projekata i programa imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine”, broj 76/93, 11/94 i 38/09) mogu obavljati djelatnost tehničke kulture (dalje u tekstu: Prijavitelj).

Svaki pojedini Prijavitelj ima pravo prijaviti do najviše sveukupno tri (3) projekta odnosno programa.

Svaki Prijavitelj odgovoran je za provedbu pojedinog prijavljenog projekta odnosno programa.

Svaki Prijavitelj mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta odnosno programa.

Svaki Prijavitelj mora voditi transparentno financijsko poslovanje.

Svaki Prijavitelj mora neposredno raditi s korisnicima i/ili članovima.

Prijavljeni projekt odnosno program mora sadržavati sve potrebne elemente navedene u sadržaju prijave iz točke 4. ovog Javnog poziva.

Prijavljeni projekt odnosno program mora biti osmišljen na način da zadovoljava opće javne potrebe i od interesa je za opće dobro.

Svaki Prijavitelj mora ispuniti sve prethodne ugovorne obveze prema Gradu Rijeci.

4. SADRŽAJ PRIJAVE PROJEKATA I PROGRAMA

Projekti i programi prijavljuju se putem propisanih obrazaca koji se nalaze u privitku ovog Javnog poziva i čine njegov sastavni dio:

  • Obrazac opisa projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu;
  • Obrazac proračuna projekta / programa za 2021. godinu uz Obrazac opisa projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu.

Svaki Prijavitelj obvezan je ispuniti navedene Obrasce na računalu, sukladno Uputama za prijavitelje projekata / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu, koje se nalaze u privitku ovog Javnog poziva i čine njegov sastavni dio.

4.1.      Svaki Prijavitelj obvezan je priložiti sve obvezne privitke, sukladno popisu:

4.1.1.   Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, ovjerena potpisom zakonskog zastupnika Prijavitelja – obrazac u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio;
4.1.2.   Izjava o ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Rijeke i drugih javnih izvora, ovjerena potpisom zakonskog zastupnika Prijavitelja – obrazac u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio;
4.1.3.   Životopis voditelja projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu, ovjeren potpisom – obrazac u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio;
4.1.4.   Dokaz o stručnoj spremi voditelja projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba, preslika ovjerena potpisom;
4.1.5.   Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (za udruge), odnosno izvadak iz drugog mjerodavnog registra (za druge pravne osobe), odnosno osobna iskaznica (za fizičke osobe), preslika ovjerena potpisom;
4.1.6.   Popis ostvarenih rezultata u tehničkoj kulturi u 2019. i 2020. godini – obrazac u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio;
4.1.7.   Popis članova udruge (ime/prezime) – obrazac u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio;
4.1.8.   Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo), ovjerena potpisima – obrazac u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio.

4.2.      Svaki Prijavitelj može priložiti i druge privitke, sukladno popisu:

4.2.1.   Dokazi o stručnoj spremi ostalih izvoditelja projekta odnosno programa, preslike ovjerene potpisom;
4.2.2.   Materijali za prezentaciju dosadašnjeg rada Prijavitelja (publikacije i drugi tiskani materijali te recenzije, isječci iz novina i slično), originali ili preslike ovjerene potpisom;
4.2.3.   Plan i program rada Prijavitelja za 2021. godinu, ovjeren potpisom zakonskog zastupnika Prijavitelja;
4.2.4.   Drugi privitci kojima se na prikladan način dopunjuje prijava projekta / programa.

5. KRITERIJI I POSTUPAK ODABIRA PROJEKATA I PROGRAMA

Kriteriji temeljem kojih će se izvršiti odabir i utvrđivati prednost prijavljenog projekta odnosno programa, uz poštivanje odrednica sadržanih u Protokolu o upravljanju procesom javnih potreba u tehničkoj kulturi (u daljnjem tekstu: Protokol), su sljedeći:

5.1. ispunjenje općih uvjeta za prijavu;
5.2. kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog projekta odnosno programa;
5.3. vrijeme trajanja provedbe prijavljenog projekta odnosno programa;
5.4. planirani broj izravnih i krajnjih korisnika prijavljenog projekta odnosno programa;
5.5. neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos tehničkoj kulturi;
5.6. realan odnos troškova i očekivanih rezultata prijavljenog projekta odnosno programa;
5.7. stručna sprema odnosno stručna osposobljenost voditelja prijavljenog projekta odnosno programa;
5.8. organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu prijavljenog projekta odnosno programa;
5.9. kvaliteta dosadašnjeg rada, iskustvo i uspjesi u provođenju projekata odnosno programa Prijavitelja;
5.10. ostvareni rezultati u tehničkoj kulturi u 2019. i 2020. godini;
5.11. sudjelovanje na natjecanjima, smotrama, izložbama i sličnim priredbama u organizaciji nacionalnih strukovnih saveza tijekom 2019. i 2020. godine.

Postupak odabira projekata i programa čini otvaranje i pregled prijava projekata i programa te ocjena prijavljenih projekata i programa, uz poštivanje odrednica sadržanih u Protokolu.

Otvaranje i pregled prijava projekata i programa izvršava Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava projekata i programa, dočim ocjenu prijavljenih projekata i programa izvršava Stručno ocjenjivačko povjerenstvo, koja Povjerenstva djeluju pri Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), a imenuje ih Gradonačelnik Grada Rijeke.

Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava projekata i programa, sastavljeno od tri člana,  izvršiti će evidentiranje te otvaranje zaprimljenih prijava projekata i programa, provjeru da li zaprimljene prijave ispunjavaju propisane uvjete Javnog poziva od strane Prijavitelja, razvrstati zaprimljene prijave na one koje udovoljavaju i one koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva te donijeti Odluku o prijavama koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno na stručno ocjenjivanje.

Stručno ocjenjivačko povjerenstvo, sastavljeno od pet članova, izvršiti će ocjenu prijavljenih projekata odnosno programa iz prijava koje udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva, odabir i utvrđenje prednosti svakog pojedinog prijavljenog projekta odnosno programa sukladno Obrascu za evaluaciju projekta odnosno programa, koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio, te Odjelu predložiti odobravanje financijskih sredstava za projekte ili programe.

Prijedlog sufinanciranja odnosno Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke, a istoga donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke.

6. PODRŠKA PRIJAVITELJIMA

Za sve dodatne informacije, tumačenja i pojašnjenja Prijavitelji mogu poslati upit Odjelu, na adresu elektronske pošte: eugenija.peric@rijeka.hr, te se mogu obratiti Odjelu na broj telefona 209-605, Eugenija Perić, prof.,  viša savjetnica – koordinatorica 2 za programe tehničke kulture, svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 11:00 sati

7. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVE PROJEKATA I PROGRAMA

Prijave projekata i programa po ovom Javnom pozivu obvezno se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa Prijavitelja, poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu:

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
Pisarnica – Trpimirova 2/III
51 000 RIJEKA
s naznakom:
“Ne otvaraj – Prijava projekta/programa JP u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu”

Rok za podnošenje prijava projekata i programa po ovom Javnom pozivu je 11. veljače 2021. godine, bez obzira na način dostave.

8. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava projekata i programa pri Odjelu neće razmatrati prijavu:

8.1. koja je dostavljena protivno odredbama iz točke 7. ovog Javnog poziva (npr. izvan roka, elektronskom poštom ili telefaxom);
8.2.  čiji sadržaj nije sukladan odredbama iz točke 4. ovog Javnog poziva, ukoliko se radi o većim nedostatcima koji utječu na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave;
8.3.  koja je pisana rukom ili pisaćim strojem, odnosno nije ispunjena na računalu;
8.4.  ako Prijavitelj nije odgovorio na sva obvezna pitanja iz Obrasca opisa projekta / programa te iz Obrasca proračuna projekta / programa;
8.5.  ako Prijavitelj nije ispunio ugovornu obvezu prema Gradu Rijeci iz prethodnog razdoblja.

Napomene:

Ukoliko bi prijava Prijavitelja sadržavala manje nedostatke, koji ne utječu na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave, Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava projekata i programa zatražit će od Prijavitelja naknadno dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave potrebnim podatcima i/ili prilozima, u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva za dopunom odnosno ispravkom prijave. Za Prijavitelje koji na zahtjev stručno ocjenjivačkog povjerenstva u dodatnom roku dostave tražene podatke ili priloge, smatrat će se da su podnijeli potpunu prijavu.

Prijavitelj čija prijava bude odbijena iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva, o toj činjenici bit će obaviješten pisanim putem u roku od 8 radnih dana od dana donošenja odluke o upućivanju prijava na stručno ocjenjivanje. Pod pisanom korespondencijom u smislu odredbi ove točke smatra se i komunikacija putem službene adrese e-pošte koju je prijavitelj naveo u svojoj prijavi na Javni poziv. Navedeni prijavitelj ima pravo podnošenja prigovora u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima provjere formalnih uvjeta javnog natječaja putem Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

O prigovoru odlučuje Pročelnik Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu u roku od 5 dana od dana primitka prigovora. Prigovor se može prihvatiti ili odbiti. U slučaju prihvaćanja prigovora, prijava će biti upućena u daljnji postupak.

9. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA OVOG JAVNOG POZIVA

Rezultati ovog Javnog poziva bit će objavljeni na internet stranicama Grada Rijeke, s istaknutom poveznicom na naslovnoj stranici www.rijeka.hr, a po usvajanju prijedloga Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele)  na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, koji Detaljni plan raspodjele će se također objaviti na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr i u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Prijavitelji čiji projekti/programi ne budu prihvaćeni za financiranje o toj činjenici bit će obaviješteni pisanim putem, u roku od 8 radnih dana od dana donošenja Detaljnog plana raspodjele.

Prijavitelji čiji projekti odnosno programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba, bit će pisanim putem obaviješteni i pozvani na izvršenje obveze zaključenja ugovora.

Pod pisanom korespondencijom u smislu odredbi ove točke smatra se i komunikacija putem službene adrese e-pošte koju je prijavitelj naveo u svojoj prijavi na javni natječaj.

10. POPIS PRIVITAKA KOJI ČINE SASTAVNI DIO OVOG JAVNOG POZIVA

10.1.  Protokol o upravljanju procesom javnih potreba u tehničkoj kulturi;
10.2.  Upute za Prijavitelje projekata / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu;
10.3.  Obrazac opisa projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu;
10.4.  Obrazac proračuna projekta / programa za 2021. godinu uz Obrazac opisa projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu;
10.5.  Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova;
10.6.  Obrazac Izjave o ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Rijeke i drugih javnih izvora;
10.7.   Obrazac Životopisa voditelja projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu;
10.8.   Obrazac Izjave o partnerstvu;
10.9.  Obrazac za evaluaciju projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu;                                          10.10. Obrazac popisa članova udruge (ime/prezime);
10.11.  Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta / programa za 2020. godinu uz Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu;
10.12.  Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu;
10.13.  Obrazac popisa ostvarenih rezultata u tehničkoj kulturi u 2019. i 2020. godini.

11. NAČIN OBJAVE I PLANIRANO VRIJEME OTVORENOSTI OVOG JAVNOG POZIVA

11.1.    Ovaj Javni poziv predmet je objave na internet stranicama Grada Rijeke, s istaknutom poveznicom na naslovnoj stranici www.rijeka.hr.

11.2.    Planirano vrijeme otvorenosti ovog Javnog poziva je trideset (30) dana, od 13. siječnja 2021. godine do 11. veljače 2021. godine.

 

 Pročelnik

 mr.sc. Zdravko Ivanković

12. POPIS PRIVITAKA KOJI ČINE SASTAVNI DIO OVOG JAVNOG POZIVA

12.1. Protokol o upravljanju procesom javnih potreba u tehničkoj kulturi

12.2. Upute za Prijavitelje projekata/programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu

12.3. Obrazac opisa projekta/programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu

12.4. Obrazac proračuna projekta/programa za 2021. godinu uz Obrazac opisa projekta/programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu

12.5. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova

12.6. Obrazac Izjave o ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Rijeke i drugih javnih izvora

12.7. Obrazac Životopisa voditelja projekta/programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu

12.8. Obrazac Izjave o partnerstvu

12.9. Obrazac za evaluaciju projekta programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu

12.10. Obrazac popisa članova udruge (ime prezime)

12.11. Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta / programa za 2020. godinu uz Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu

12.12. Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu

12.13. Obrazac popisa ostvarenih rezultata u tehničkoj kulturi u 2019. i 2020. godini