Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke.

Kao krajnji rok za dostavu ponuda utvrđuje se 08. ožujka 2021. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 08. ožujka 2021. godine u 12,00 sati na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije.

Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Stan/poslovni prostor s tlocrtom

Korisna površina
u m²

Položaj
na karti
grada Rijeke

Red. br.

Adresa

1.

Bakarska 3/A

13,00

google map

2.

Franje Brentinija 4

142,05

google map

3.

Franje Račkoga 44/A

120,00

google map

4.

Luki 6

42,00

google map

5.

Prvog maja 46/D

26,00

google map

6.

Ružićeva 26/1

49,00

google map

7.

Podhumskih žtrava 2 u 48/96 idealnog dijela

175

google map

8.

Matije Gupca 3/A u 3/4 idealnog dijela

52

google map

9.

Matije Gupca 3/B u 3/4 idealnog dijela

52

google map

10.

Krešimirova 10

4

google map

11.

Uski prolaz 8

42

google map

12.

Ivana Filipovića 15

28,81

google map