Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke.

Kao krajnji rok za dostavu prijava utvrđuje se 20. prosinca 2021. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje prijava izvršit će se dana 20. prosinca 2021. godine u 12,00 sati, na adresi Titov trg 3, 2. kat, soba 209.

Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Stan s tlocrtom

Korisna površina
u m²

Položaj
na karti
grada Rijeke

Red. br.

Adresa

1.

Slavka Tomašića 6
/stan 3/

41,21

google map

2.

Zagrebačka 16

/stan 8/1 u 2/3 idealnog dijela/

80,28

google map

3.

Braće Branchetta 9

/stan 1/

31,20

google map

4.

Tizianova 12

/stan 3/

61,40

google map

5.

Ive Marinkovića 7

/stan 2/

51,76

google map

6.

Trinajstićeva 14

/stan 3/

56,89

google map

7.

Alessandra Manzonia 3

/stan 6/

52,20

google map

8.

Prvog maja 26

/stan 9/

30,65

google map

9.

Stube Alberta Anđelovića 7

/stan 11/

55,34

google map

10.

Vodovodna 41

/stan 8/

62,46

google map