Gradsko vijeće donijelo je odluku o dobitnicima javnih priznanja Grada Rijeke za 2024. godinu, dodijelivši nagradu za životno djelo kapetanu Berislavu Vraniću.

Nakon provedenog javnog poziva, Odbor za javna priznanja raspravljao je o 15 pravovaljano pristiglih prijedloga te gradonačelniku predložio da se u 2024. godini dodijeli osam javnih priznanja Grada Rijeke. S prijedlogom Odbora složio se gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, a potom ga je jednoglasno podržalo i Gradsko vijeće.

Dobitnik Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2024. godini je kapetan Berislav Vranić za iznimna profesionalna postignuća i promoviranje pomorske profesije u svjetskim razmjerima. Cijeli svoj radni vijek kapetan Berislav Vranić je proveo na poslovima koji su vezani uz more, brodove i pomorstvo. Nakon dugogodišnjeg kontinuiranog rada na brodovima, karijeru nastavlja radeći u svojstvu savjetnika danas drugog najvećeg svjetskog brodara za prijevoz rashladnih tereta „Seatrade”. Tijekom svog radnog vijeka radio je na brojnim velikim i značajnim projektima diljem svijeta, posebno na osmišljavanju prijevoza rashladnih tereta morem te rada i logistike lučkih terminala za rashlađene terete. Skupljajući iskustvo kao vještak i savjetnik za logistiku, napisao je i izdao četiri stručne knjige koje pokrivaju sve aspekte prijevoza i načina rukovanja rashladnim teretima na specijaliziranim brodovima hladnjačama. Navedene stručne knjige obogaćuju svjetsku literaturu o pomorstvu i služe kao vodič za pomorce, znanstvenike i profesionalce u toj industriji. Uz brojna poslovna poznanstva u svijetu pomorstva, kapetan Vranić je uvaženi član Nautičkog instituta iz Londona, imenovan je ambasadorom dobre volje Svjetske pomorske organizacije, član je Počasnog društva pomorskih kapetana iz Londona (The Honourable Company of Master Mariners – HCMM) te je član Međunarodnog instituta pomorskih vještaka. U ovom trenutku svega 68 pomorskih kapetana u svijetu ponosno nosi titulu Chartered Master Mariner. Za svoj doprinos na osmišljavanju i unapređivanju brodskog prijevoza voća liči iz Madagaskara, dodijeljena mu je titula „Vitez Nacionalnog Reda Republike Madagaskar”, najvišeg odlikovanja Republike Madagaskar koje se dodjeljuje fizičkoj osobi kao izraz zahvalnosti i priznanja Republike Madagaskar za značajan doprinos pojedinca društvu i zemlji.

Zaslužni građani i udruge – dobitnici Zlatnih plaketa i godišnjih nagrada

Odlukom Gradskog vijeća Zlatnu plaketu „Grb Grada Rijeke“ dobili su Orijana Pernjak Grbac, posthumno, za dugogodišnji doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke u području sporta; Akademsko astronomsko društvo Rijeka za promociju i razvoj astronomije na području grada Rijeke i Primorsko-goranske županije; izv. prof. dr. sc. Gianna Mazzieri-Sanković za izuzetan doprinos internacionalnom znanstvenom istraživanju te međunarodnoj promidžbi i popularizaciji riječke književne i jezične baštine te Lions klub Rijeka – Korzo za iznimna postignuća na području humanitarnog rada u razdoblju od 2008. – 2024. godine.

Godišnju nagradu Grada Rijeke dobili su Niko Cvjetković za osobiti doprinos izgradnji nove knjižnice te promicanju knjižničarstva Grada Rijeke; Željko Pendić za doprinos kulturno-umjetničkom životu i urbanom identitetu grada Rijeke te Ervin Pavleković za izniman doprinos promicanju kulture i kulturnog stvaralaštva u cjelini, a napose za popularizaciju filmske umjetnosti i filmske kritike.

Predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj, ujedno i predsjednica Odbora za javna priznanja čestitala je svim dobitnicima javnih priznanja, istaknuvši kako je Odbor imao težak zadatak između predloženih kandidata izabrati dobitnike nagrada Grada Rijeke, budući da su svi predloženi kandidati zadužili Rijeku.

Dobitnicima javnih priznanja nagrade će biti uručene na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, koja se planira održati 13. lipnja u povodu obilježavanja Dana grada Rijeke.

Gradsko vijeće usvojilo prvi rebalans proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu

Gradsko vijeće usvojilo je prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu. Prvim rebalansom ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Grada i proračunskih korisnika iznose 186,8 milijuna eura, a ukupni rashodi i izdaci iznose 199,4 milijuna eura. Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 12,7 milijuna eura, a navedeni iznos razlike se uravnotežuje prenesenim sredstvima viška iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u proračun. Prvim izmjenama i dopunama proračuna se obuhvaćaju sve nužne promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna te procjene ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici se povećavaju za 16,7 milijuna eura ili za 9,8%, a najznačajnije povećanje je kod prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći. Prihodi od poreza na dohodak se planiraju u iznosu od 75,8 milijuna eura, što je povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 11,9 milijuna eura ili 18,6%. Povećanje se temelji na boljem ostvarenju, na što utječe kontinuirani rast zaposlenosti i plaća. Procjenjuje se da će značajan utjecaj na povećanje prihoda od poreza na dohodak imati donesene uredbe kojima su se povećale plaće. Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu 51,5 milijuna eura, što je povećanje za 4,9 milijuna. eura ili za 10,4%, a na povećanje u najvećoj mjeri utječu pomoći iz državnog proračuna za osnovne škole, obzirom na povećane rashode za zaposlene (rast plaća u OŠ).

Ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za 20,4 milijuna eura ili za 11,4%, a najznačajnije povećanje je kod rashoda za zaposlene te kod materijalnih i kapitalnih rashoda. Rashodi za zaposlene se povećavaju u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika, ukupno za 10,5 milijuna eura, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini Grada te za zaposlene u osnovnim školama sukladno kolektivnom ugovoru na razini države.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović izrazio je optimizam vezano uz realizaciju proračunskih stavki do kraja godine.
„Proračun je apsolutno stabilan, nema problema s likvidnošću niti realizacijom planiranog. Situacija je puno bolja nego prije tri godine te mogu reći da je financijska stabilizacija odrađena sukladno višegodišnjem planu i programu prezentiranom na ovom Gradskom vijeću“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Odgovarajući na pitanje vijećnika o tome, s obzirom na povećanje prihoda od poreza na dohodak, razmišlja o smanjenju stope poreza na dohodak, gradonačelnik je istaknuo kako se stope ne mogu mijenjati tijekom, već tek na kraju godine, te da će se do kraja godine promatrati ostvarenje poreznih prihoda i potrebe rashodovne strane proračuna sukladno tome predložiti stope poreza za sljedeću godinu.

U odnosu na prvotni prijedlog, gradonačelnik je predložio amandman, koji je postao sastavni dio proračuna, kojim se za pripremu projekta nastavka gradnje Sveučilišne avenije osigurava 50.000 eura. Nastavak Sveučilišne avenije sa uklopom u postojeću prometnicu Put Bože Felkera potrebno je napraviti zbog potrebe da stanovnici ulica na području Trsata ostvare adekvatni prometni spoj na prometnicu zadovoljavajućih gabarita, a posebice slijedom radova na području Vrtlarskog puta gdje je promet uslijed privremene regulacije prometa zatvoren.

Vijećnici su predložili pet amandmana, od kojih je gradonačelnik prihvatio četiri te su oni postali sastavni dio prijedloga rebalansa proračuna. Gradonačelnik je prihvatio amandman nezavisnog vijećnika Davora Štimca kojim se sredstva za pomoći iz Socijalnog programa Grada Rijeke, odnosno naknadu za troškove slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarine) povećavaju za 50.000 eura; amandman političke platforme Možemo! kojom će Grad Rijeka predvidjeti 60.000 eura za sufinanciranje 25% cijene mjesečne karte za srednjoškolce s područja Rijeke koji kupuju mjesečnu kartu za prvu zonu; amandman Kluba vijećnika PGS-LABURISTI kojim se osigurava dodatnih 50.000 eura za potrebe uređenja površine uz plažni pojas na lokaciji Preluk; kao i amandman Odbor za kulturu Gradskog vijeća, kojim se osigurava 10.000,00 eura za izradu i postavljanje interpretacijskog panela o nekadašnjem ženskom benediktinskom samostanu u Rijeci koji se nalazio uz Crkvu svetog Roka unutar zidina starog grada u Rijeci.

Gradonačelnik, a potom ni Gradsko vijeće, nisu prihvatili amandman Kluba vijećnika Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić, koji su predložili osiguravanje 600.000,00 eura za kupnju nekretnine neophodne za potrebe redovite djelatnosti Centra za autizam Rijeka.
„Cijenim inicijativu Kluba vijećnika, ali ne mogu prihvatiti amandman. Smatramo da osiguravanjem sredstava na ovaj načine problem nedostatnih kapaciteta Centra za autizam ne bi riješio u potpunosti. Razmotrit ćemo problem i pokušati ga na adekvatan riješiti kroz prijedlog proračuna za 2025. godinu“, kazao je gradonačelnik Filipović, naglašavajući kako je problem nedostatnih kapaciteta Centra za autizam trenutno privremeno nastoji riješiti u dogovoru s Katoličkom osnovnom školom te Primorsko-goranskom županijom.

Rebalans proračuna prihvaćen je sa 17 glasova za i 12 protiv. Prvi rebalans su podržali vijećnici SDP-a, PGS-a, IDS-a, HSU-a, SDSS-a, političke platforme Možemo! te nezavisni vijećnik Davor Štimac, a protiv su glasovali vijećnici HDZ-a, Mosta, Unije Kvarnera, Akcije mladih te nezavisni vijećnici Maša Magzan, Marin Račić i Iva Rinčić.

Uz prvi rebalans proračuna za 2024. godinu, Gradsko vijeće usvojilo je izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu te Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu, kao i izmjene programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Posebno su istaknute izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu, kojim se značajno za 370.000 eura ili 15,58 % povećavaju sredstva za javne potrebe u sportu, na sveukupno 2.745.500,00 eura.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu nije usvojen

Gradsko vijeće nije usvojilo izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna, odnosno proračuna Grada i 85 proračunskih korisnika, u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 183.869.070,30 ili 97,2  % plana, a rashodi u iznosu od 161.639.081,15 eura ili 86,7 %.

U 2023. godini ostvaren tekući višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 22.229.989,15 eura, koji se sastoji od viška prihoda Grada u iznosu 18.092.846,68 eura te od viškova/manjkova proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 4.137.142,47 eura. Nadalje, preneseni manjak konsolidiranog proračuna iz 2022. godine iznosi 4.832.934,71 eura i odnosi se na preneseni manjak Grada u iznosu 940.353,59 eura i preneseni manjak proračunskih korisnika u iznosu 3.892.581,12 eura. Zaključno, kada se zbroji ostvareni višak u 2023. godini s prenesenim manjkom iz prethodne 2022. godine, konačan financijski rezultat konsolidiranog proračuna za 2023. godinu iznosi 17.397.054,44 eura i odnosi se na višak prihoda Grada u iznosu 17.152.493,09 eura te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 244.561,35 eura.

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2023. godinu, Godišnji izvještaj za 2023. godinu o provedbi Višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. godine, kao i izvješća o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture te Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2023. godinu.

Odbijen prijedlog o smjeni direktora i članova Nadzornog odbora Autotroleja

Na temelju prijedloga Kluba vijećnika Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić, Gradsko vijeće je raspravljalo o smjeni direktora Autotroleja Roberta Mrvčića i članova Nadzornog odbora tog komunalnog društva. Klub vijećnika je predložio donošenje zaključka kojim se gradonačelniku kao predstavniku Grada Rijeke i predsjedniku Skupštine KD Autotrolej predlaže sazivanje izvanredne sjednice Skupštine društva s temom donošenja hitnih mjera za oporavak društva te da na sjednici predloži smjenu direktora Roberta Mrvčića i Nadzornog odbora.

„Kao gradski vijećnici, smatramo da je nužno poduzeti hitne korake za smjenu direktora i Nadzornog odbora Autotroleja radi zaštite interesa grada Rijeke i njegovih građana. Nizak standard usluga, gubitak povjerenja građana, te nedostatak plana i učinkovitosti u vođenju komunalnog društva jasno ukazuje na neuspjeh sadašnjeg rukovodstva.

Nedostatak vozača rezultirao je smanjenjem broja polazaka autobusa na gradskim i prigradskim linijama, što je neprihvatljivo za javno prijevozno poduzeće od ključnog značaja za funkcioniranje grada. Ovaj problem nije tek privremen, već ukazuje na sustavni neuspjeh u upravljanju ljudskim resursima i održavanju redovitih usluga.

Redukcija polazaka autobusa i nepredvidljiv raspored vožnji rezultirali su gubitkom povjerenja građana u Autotrolej kao pouzdanog pružatelja javnog prijevoza. Ovakva situacija šteti ugledu grada i narušava kvalitetu života njegovih stanovnika.

Unatoč nedavnom povećanju plaća vozačima, nedostatak učinkovitosti u upravljanju ljudskim resursima rezultirao je nedostatkom vozača, ignorirajući time osnovne potrebe zaposlenika i narušavajući socijalnu stabilnost u društvu.

Direktor i Nadzorni odbor nisu adekvatno reagirali na izazove s kojima se Autotrolej suočava, niti su predstavili jasan plan rješavanja krizne situacije nedostatka vozača i održavanja voznih redova“, stoji u obrazloženju Kluba predlagača ove točke dnevnog reda.

Gradonačelnik Filipović je u prvom redu naglasio kako je osnovni razlog trenutnog stanja u Autotroleju nedostatak vozača. To je izazov, naglasio je, s kojim se susreću javni i privatni prijevoznici ne samo u Rijeci i Hrvatskoj, već i u čitavoj Europi. Gradonačelnik je podsjetio je na brojne proaktivne mjere u u cilju stabilizacije odnosno prevladavanja trenutnog stanja u Autotroleju prezentirane na sjednici Skupštine Autotroleja održane sredinom svibnja. Te mjere uključuju povećanje plaća, uvođenje mjesečne stimulacije, aktivnosti na dovođenju 20 vozača iz inozemstva, angažman dodatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, kao i marketinške aktivnosti na privlačenju vozača.

„Skupština je navedeno podržala te zadužila direktora KD Autotrolej d.o.o. g. Mrvčića da ih provede, na koji je način istome ukazano povjerenje da i nadalje obavlja poslove direktora tog komunalnog društva. Slijedom navedenog, a s obzirom da je direktor KD Autotrolej d.o.o. g. Mrvčić od imenovanja članom Uprave – direktorom društva (pred tek nešto više od godinu dana) poduzeo i nadalje poduzima mjere za stabilizaciju poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za koje se očekuje da će donijeti rezultate, ocjenjuje se nesvrsishodnim da se na sjednici Skupštine društva predloži njegova smjena. Također, u obrazloženju Prijedloga zaključka o smjeni direktora Roberta Mrvčića, dipl.ing. i članova Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. navedeno je kako Nadzorni odbor nije adekvatno reagirao na izazove s kojim se KD Autotrolej suočava, iako iz navedenog nije razvidno u kojem smislu predlagatelj zaključka smatra da je spomenuto tijelo trebalo reagirati. Nadzorni odbor KD Autotrolej d.o.o. postupa u skladu sa svojom nadležnosti, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora KD Autotrolej d.o.o. te se također ocjenjuje nesvrsishodnim predložiti opoziv članova Nadzornog odbora tog komunalnog društva“, u svom obrazloženju je istaknuo gradonačelnik Filipović.

Vijećnici su direktoru Mrvčiću postavili niz pitanja vezanih uz reorganizaciju tvrtke, proces kolektivnog pregovaranja o materijalnim pravima vozača i buduću reorganizaciju linija, a vijećnike je najviše zanimalo kada će se ponovno vratiti redovni vozni red autobusa.
„Od 20 vozača iz inozemstva četiri su došla u Hrvatsku, riješili su vizu i kod 95, međutim neki još čekaju prijevod vozačke dozvole i liječnički pregled, no vjerujemo kako će se to uskoro riješiti te da će ubrzo moći početi raditi. Otkako se situacija s plaćom popravila, imamo značajan broj upita za zaposlenjem. Od kraja prošlog tjedna zaposlili smo troje ljudi i oni uskoro kreću raditi. Od zainteresiranih osoba, imamo 11 kandidata s položenom D kategorijom i 17 kandidata zainteresiranih za prekvalifikaciju. Zaista se nadam da smo na pozitivnom tragu i da će situacija krenuti na bolje“, kazao je direktor Mrvčić.

Gradsko vijeće nije se složilo sa smjenom direktora Autotroleja i Nadzornog odbora, glasujući o prijedlogu za smjenom sa 9 glasova za, 15 protiv i 3 suzdržana. Za smjenu su glasovali predstavnici Kluba koji je predložio smjenu, odnosno Kluba vijećnika Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić, kao i vijećnici HDZ-a te nezavisni vijećnik Marin Račić. Protiv smjene su glasovali vijećnici SDP-a, PGS-a, IDS-a, HSU-a, SDSS-a i političke platforme Možemo!, dok su suzdržani bili vijećnici Mosta te nezavisni vijećnik Davor Štimac.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi

Gradsko vijeće usvojilo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u pedagoškoj 2024./2025. godini, kojim se utvrđuju se potrebe, ciljevi i zadaće u predškolskoj djelatnosti od značenja za Grad Rijeku. Program uključuje smještaj djece u gradske vrtiće, ali i propisuje način financiranja dječjih vrtići drugih osnivača na području grada Rijeke (tzv. privatni vrtići), kao i smještaj djece u vrtićima u drugim općinama i gradovima.

Planom raspodjele sredstava za provođenje programa javnih potreba predviđeno je ukupno 18.690.178,00 eura. Od ukupnog iznosa za programsku djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke planira se izdvojiti 17.215.178,00 eura, za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača predviđeno je 1.449.200,00 eura, a za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića na području drugih gradova i općina 25.800,00 eura.

Programom je predviđeno povećanje sufinanciranja privatnih vrtića za 25 eura mjesečno po djetetu. Klub vijećnika HDZ-a podnio je amandman, kojim je predloženo povećanje iznosa sufinanciranja za dodatnih 25 eura, ali Gradsko vijeće nije prihvatilo amandman.

Usvojena je izmjena Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke, kao i izmjena Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, koje su tehničke prirode.

Gradsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju Gorana Gračanina, dosadašnjeg ravnatelja gradske ustanove Dom mladih Rijeka, na idući četverogodišnji mandat.

Usvojeno je izvješće o radu Savjeta mladih za 2023. godinu.

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost za odluke o promjeni sjedišta i statute gradskih ustanova u kulturi – Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja grada Rijeke i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Usvojeno je Izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava za financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka u 2023. godini te Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti riječkog GSS-a 2024. godini.

Prijedlozi odluka o uvrštavanju na popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje povučeni s dnevnog reda

Gradonačelnik Filipović povukao je s dnevnog reda sjednice deset odluka o uvrštavanju na popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje.

„Svjestan sam toga da je ova točka dnevnog reda izazvala dosta rasprave, kako među vijećnicima, tako i u javnosti. Podsjetit ću da se temelj prijedloga odluke nalazi i u našim zakonima, ali i odlukama koje je većinom glasova donijelo ovo Gradsko vijeće početkom 2022. godine. Naime, tada financijska situacija nije bila na razini današnje i situacija je bila takva da smo dio sredstava koje smo uprihodili od prodaje poslovnih prostora usmjerili ka iznalaženju novih mjesta u vrtićima i jaslicama, uz rekonstrukciju određenih objekata koji su bili stavljeni u funkciju odgoja, što je i zadatak jedinica lokalne samouprave“, istaknuo je gradonačelnik Filipović.

Naglasio je kako je Gradsko vijeće Grada Rijeke je do sada u pet navrata raspravljalo o odlukama o uvrštenju na Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje sadašnjim zakupnicima. Od 51 poslovnih prostora koji su prijedložni za uvrštenje na popis, 42 poslovna prostora su konačno i uvrštena na popis za prodaju, od čega je 17 poslovnih prostora i prodano sadašnjim zakupcima. Svi oni su, istaknuo je gradonačelnik, ispunili sve kriterije za kupnju poslovnih prostora temeljem odluke, platili sve obveze prema gradu i uredno servisiraju svoje obveze, zapošljavaju ljude i doprinose razvoju našega grada. Tih 17 poslovnih prostora, posebno je naglasio gradonačelnik, predstavljaju tek 1 promil poslovnih prostora koji Grad ima u svom vlasništvu, a od njihove prodaje uprihodovano je 1,44 milijuna eura.

„Ne smatram da u ovim odlukama ima išta što nije zasnovano na zakonu i na odlukama Gradskog vijeća, ali zbog razloga dodatnih konzultacija povući ću ovu točku s dnevnog reda, obaviti konzultacije za svaki pojedini prostor s predsjednicima klubova vijećnika i razmotriti da neki od ovih prostora budu predmet rasprave na nekoj od idućih sjednica. Smatram, a to je moje duboko uvjerenje, da se tu radi o pronalaženju balansa između poduzetničke klime u gradu i legitimno iskazanog interesa dugogodišnjih zakupaca, koji plaćaju svoje obveze, zapošljavaju ljude i doprinose razvoju grada, i samoga vlasništva nad tim prostorima“, kazao je gradonačelnik.