Komunalna društva Čistoća i Vodovod i kanalizacija i TD Energo objavili su javni poziv fizičkim osobama za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga.

Društva dužnicima fizičkim osobama dospjeli dug može otpisati najviše do iznosa od 5.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate na iznos glavnice duga obračunate do dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za otpis duga dužnik fizička osoba može podnijeti isključivo za dospjeli dug za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkih osoba, odnosno na dan 21. srpnja 2018. godine još uvijek provodi.

Zahtjev za otpis duga podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati ime i prezime, adresu i OIB dužnika. Uz zahtjev za otpis duga obavezno se prilaže ispis podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje kojeg izdaje Financijska agencija.

Zahtjev za otpis duga može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva, a nepravodobni zahtjev za otpis duga neće se razmatrati i odbacit će se odlukom. KD Čistoća poziv je objavilo 17. rujna, a KD Vodovod i kanalizacija i TD Energo 19. rujna.

Na mrežnim stranicama komunalnih društava nalazi se cjelokupni poziv s uvjetima i načinom podnošenja zahtjeva, uz koji je priložen i obrazac zahtjeva.