Grad Rijeka iznova objavljuje Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno, temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 52/13 i 94/14).

Na temelju članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 52/13 i 94/2014) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Grad Rijeka objavljuje

P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno

 

1. Iznova se pozivaju fizičke i pravne osobe na podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno (u daljnjem tekstu: zahtjev), temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine“ broj 52/13 i 94/14 – u daljnjem tekstu: Uredba) čije su izmjene i dopune stupile na snagu 08.08.2014. godine.

2. Zahtjev se podnosi za dug koji bi bio prihod proračuna Grada Rijeke (zakupnina poslovnog prostora i javnih gradskih površina temeljem ugovora o zakupu, najamnina stanova, naknada za koncesije, osim koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, gradske novčane kazne, potraživanja od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Grada Rijeke, potraživanja s osnova prihoda od vlastite djelatnosti, prihoda s osnova posebnih ugovora te ostalih gradskih prihoda, potraživanja utvrđena pravomoćnim sudskim odlukama i dr.

3. Odredbe Uredbe ne odnose se na dugove i potraživanja s osnove:

  • javnih davanja (komunalni doprinos, komunalna naknada, spomenička renta i porezni prihodi Grada Rijeke), izuzev onih s osnove naknada za koncesije;
  • međusobnih potraživanja države i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • međusobnih potraživanja jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave;
  • stečenog bez osnove;
  • stambenih i ostalih kredita koji nisu odobreni od strane države odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili za koje nije dala jamstvo država odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • ugovora o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
  • ugovora o prodaji stanova na temelju propisa kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja i drugih propisa;
  • koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra;
  • potraživanja za koje su odgoda plaćanja, obročna otplata duga te prodaja, otpis ili djelomičan otpis uređeni posebnim propisima.

4. Podnošenje zahtjeva nije ograničeno rokom.

5. Na podnositelja zahtjeva fizičku osobu – obrtnika, odnosno fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost, primjenjuju se uvjeti koji su Uredbom određeni za pravne osobe.

6. Fizička i pravna osoba koja podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno ne može istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga.

7. Fizička i pravna osoba koja podnese zahtjev, dužna je stanje duga uskladiti s Odjelom gradske uprave za financije, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav, odnosno Odjelom gradske uprave za gospodarenje imovinom. Dug s osnove kamata će se otpisati ako fizička, odnosno pravna osoba u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga, na propisane uplatne račune prihoda proračuna Grada Rijeke uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev, kao i troškove postupka prisilne naplate duga, ukoliko je takav postupak pokrenut.

8. Zahtjev mora biti pisan i obrazložen, a može se predati i na obrascima Grada Rijeke ZPO-KTE (pravne osobe) i ZFO-KTE (fizičke osobe – građani, fizičke osobe – obrtnici, odnosno fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost), koji su dostupni na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

9. Zahtjev se podnosi Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16, putem pošte ili predaje neposredno u pisarnicu Grada Rijeke na adresi – Rijeka, Titov trg 3.

10. Osim zahtjeva koji je predmet ovoga poziva, sukladno uvjetima propisanim Uredbom, pravne osobe, fizičke osobe – obrtnici te fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu podnijeti i zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga, a fizička osoba – građanin može podnijeti i zahtjev za otpis ili djelomičan otpis duga.

Dokumenti:
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 52/13 i 94/14)