Grad Rijeka dužnicima fizičkim osobama dospjeli dug može otpisati najviše do iznosa od 10.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate na iznos glavnice duga obračunate do dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za otpis duga dužnik fizička osoba može podnijeti isključivo za dospjeli dug za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkih osoba, odnosno na dan 21. srpnja 2018. godine još uvijek provodi.

Za koja potraživanja Grad Rijeka može otpisati dug?

Zahtjev za otpis duga može se podnijeti isključivo za dugovanja Gradu Rijeci po slijedećim osnovama:

 1. zakupnina poslovnog prostora i javnih gradskih površina temeljem ugovora o zakupu,
 2. zakup zemljišta,
 3. dani poduzetnički krediti,
 4. komunalni doprinos,
 5. komunalna naknada,
 6. porez na tvrtku ili naziv,
 7. porez na potrošnju,
 8. porez na kuće za odmor,
 9. najamnina stanova i
 10. naknada za koncesijska odobrenja.

Ako dužnik fizička osoba, koja je podnijela zahtjev za otpis dugovanja, prema Gradu ima dugovanja s više različitih osnova, dug će se otpisati po redoslijedu dospijeća računajući od najstarijeg duga do maksimalnog iznosa otpisa (10.000,00 kuna uvećano za pripadajuće kamate), a u slučaju da pojedini iznosi dugovanja dospijevaju istodobno, Odjel gradske uprave za financije odredit će koji će se dug otpisati.

Što ne može biti predmetom otpisa?

 1. novčane kazne izrečene u prekršajnim postupcima

Tko može podnijeti zahtjev?

Fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. prosinca 2017. godine.

Pod registriranom djelatnošću, u smislu definicije fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, smatra se djelatnost obrta upisana u obrtni registar, djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac, djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te ostale nenavedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit.

Koja dokumentaciju je potrebno priložiti?

Zahtjev za otpis duga podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati ime i prezime, adresu i OIB dužnika. Uz zahtjev za otpis duga obavezno se prilaže cjeloviti Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje (standardni), koji izdaje nadležna Financijska agencija.

Kako se podnosi zahtjev?

Zahtjev za otpis duga podnosi se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za financije, na adresu – Grad Rijeka, Korzo 16, putem pošte ili neposredno u pisarnicu Grada Rijeke na adresi – Rijeka, Titov trg 3.

Zahtjev za otpis duga može se predati i putem obrasca Grada Rijeke koji je dostupan na službenoj web stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr. Obrazac zahtjeva za otpis duga dužnici mogu dobiti i u pisarnici Grada Rijeke na adresi: Rijeka, Titov trg 3, te u šalter sali trgovačkog društva RI – STAN d.o.o. na adresi – Rijeka, Dolac 14 i Rade Šupića 4.

Koji je rok za podnošenje zahtjeva?

Dužnik fizička osoba zahtjev za otpis duga može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva na službenoj web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr (odnosno do 12. listopada 2018. godine). Nepravodobno podneseni zahtjevi odbacit će se.

Za dospjeli porezni dug koji nije u potpunosti otpisan temeljem zahtjeva za otpis, a za koji se i dalje provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik fizička osoba odnosno porezni obveznik može upravnom tijelu Grada nadležnom za pojedinu vrstu proračunskog prihoda/potraživanja podnijeti zahtjev za reprogram preostalog poreznog duga. Zahtjev za reprogram poreznog duga moguće je podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2018. godine, a zahtjeve zaprimljene nakon isteka roka odbacit će se rješenjem

Kako teče proces odobravanja zahtjeva?

Odjel gradske uprave za financije će odmah po zaprimanju valjanog i pravodobno podnesenog zahtjeva za otpis duga o istom obavijestiti upravna tijela Grada nadležna za pojedinu vrstu proračunskog prihoda/potraživanja za koje se traži otpis, a nadležna upravna tijela Grada dužna su u roku od 8 dana od primitka obavijesti provjeriti stanje duga iz FINA-inog Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje sa stanjem u poslovnim knjigama Grada. Po izvršenoj provjeri nadležna upravna tijela će Odjelu gradske uprave za financije dostaviti podatke o dospjelim potraživanjima koja se mogu otpisati (glavnica i troškovi), uvećano za pripadajuće kamate obračunate do dana podnošenja zahtjeva.

Rješenje temeljem zaprimljenog zahtjeva za otpis, sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), donosi Odjel gradske uprave za financije. U slučaju da je zahtjev za otpis pravovremeno podnesen od ovlaštene osobe i osnovan, donosi se rješenje o otpisu u kojem će se precizirati potraživanje za koje se u cijelosti ili djelomično provodi otpis. Rješenje o otpisu dostavlja se potom stranci tj. dužniku podnositelju zahtjeva, koji na rješenje može izjaviti žalbu. Po izvršnosti rješenja o otpisu Odjel gradske uprave za financije o tome dostavlja obavijest nadležnim upravnim tijelima Grada (analitičkim knjigovodstvima) te provodi otpis u poslovnim knjigama Grada.

Upravna tijela Grada nadležna za pojedinu vrstu proračunskog prihoda/potraživanja dužna su u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za otpis dužnika koji ispunjava uvjete, a po provedenom otpisu, podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe odnosno poduzeti drugu odgovarajuću radnju koja dovodi do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima. Slijedom toga, nadležna upravna tijela Grada će po provedenom otpisu poduzeti odgovarajuće radnje u svrhu djelomične ili potpune obustave predmetnih ovrha na FINA-i te o obustavi ovrhe na odgovarajući način obavijestiti dužnika.

Gdje mogu dobiti dodatne informacije?

Informacije o postupku otpisu duga fizičkim osobama mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za financije Grada Rijeke na tel: (051) 20 96 72, 20 96 73, 20 96 61, 20 96 74 i 20 99 82.