U srijedu, 12. rujna, bit će objavljen poziv blokiranim fizičkim osobama za podnošenje zahtjeva za otpis dugovanja prema Gradu Rijeci.

Kako je rečeno na 28. gradonačelnikovom kolegiju, Grad Rijeka će otpisivati dugove najviše do iznosa od 10.000 kuna, uvećano za pripadajuće kamate, odnosno do istog iznosa koji otpisuje država temeljem Zakona o otpisu drugova fizičkih osoba. Zakonom je jedinicama lokalne samouprave otvorena mogućnost da s ciljem jednokratne pomoći blokiranim građanima svojim dužnicima otpišu potraživanja.

„Grad Rijeka se odazvao pozivu Vlade RH za otpis dugova građanima, kumulativno do 10 tisuća kuna po svim osnovama,“ kazao je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, istaknuvši kako Grad Rijeka, u trenutku kad se donosi Plan mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke, ovom odlukom o otpisu duga građanima dodatno smanjuje prihode proračuna. Napomenuo je kako će dati prijedlog komunalnim društvima u gradskom vlasništvu da otpišu dugove građana i to najviše do iznosa od 5.000 kuna.

Zahtjev za otpis duga se može podnijeti za potraživanja koji su isključivi prihod gradskog proračuna, odnosno za dug po osnovi zakupnine poslovnog prostora i javnih gradskih površina, zakupa zemljišta, poduzetničkih kredita, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poreza na tvrtku ili naziv, poreza na potrošnju, porez na kuće za odmor, najamnine stanova te naknade za koncesijska odobrenja. Otpis duga ne odnosi se na za ovrhe po novčanim kaznama za razne prekršaje, u što se ubrajaju i prometni prekršaji.

Zahtjev se može podnijeti isključivo za dugovanje za koje se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se još uvijek provodi na dan stupanja na snagu Zakona 21. srpnja 2018. godine. Zahtjev mogu podnijeti fizičke osobe – građani i osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te poljoprivrednici.

Pisani zahtjev za otpis duga dužnik može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave poziva za podnošenje zahtjeva za otpis duga na službenoj web stranici Grada Rijeke. Zahtjev se podnosi predajom putem pošte ili neposredno u pisarnicu Grada Rijeke, gdje će, osim na web-stranici, biti dostupan i obrazac zahtjeva.

Za dospjeli porezni dug koji nije u potpunosti otpisan temeljem zahtjeva za otpis, a za koji se i dalje provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik će moći odjelu gradske uprave nadležnom za pojedinu vrstu prihoda podnijeti zahtjev za reprogram preostalog poreznog duga. Zahtjev za reprogram bit će moguće podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.