Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2017. i 2018. godinu.

Na osnovu Liste prioriteta bit će sufinancirani radovi na obnovi i sanaciji građevina unutar Urbanističke cjeline grada Rijeke odnosno građevina registriranih kao kulturno dobro.
Odjel za kulturu Grada Rijeke odnosno Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, raspisao je javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2017. i 2018. godini.

Na Listi prioriteta za 2015. i 2015. godinu su građevine na adresi:

 • Andrije Medulića 1
 • Andrije Medulića 5
 • Fiumara 13
 • Korzo 6
 • Ljudevita Adamića 7
 • Užarska 15
 • Jelačićev trg 1
 • Grivica 6
 • Ciottina 5
 • Užarska 2
 • Splitska 2
 • Cambierieva 3
 • Pomerio 18
 • Jadranski trg 1
 • Ljudevita Adamića 6
 • Dolac 13
 • Šetalište 13.divizije 54
 • 1.maja 22
 • Korzo 24
 • Dolac 1
 • Ciottina 21
 • Ivana Grohovca 7
 • Park Nikole Hosta 3
 • Riva boduli 1
 • Ljudevita Adamića 10

Odjel gradske uprave za kulturu sklopit će s vlasnicima odnosno suvlasnicima građevina s Liste prioriteta Ugovor o sufinanciranju Programa sanacije i obnove pročelja i krovova, u kojem će se pobliže regulirati omjeri i uvjeti sufinanciranja Programa.
Sredstva za provedbu Programa s Liste prioriteta iz točke 1. ovog zaključka osigurat će se građevinama iz sredstava spomeničke rente sukladno uvjetima iz Pravilnika o korištenju o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenjePrograma sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Skip to content