Grad Rijeka je objavio Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2025. i 2026. godini.

Javni poziv otvoren je do 10. srpnja 2024. godine, a na njega se mogu javiti fizičke i pravne osobe, vlasnici odnosno suvlasnici građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, a koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom Programu, sufinancirat će se u 50% iznosu, a maksimalno u iznosu od 66.361,40 € za građevinu smještenu unutar A -zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro, te u 40% iznosu, a maksimalno u iznosu od 53.089,12 € za građevinu smještenu unutar B -zone ili C – zone. Zone zaštite utvrđene su Rješenjem Ministarstva kulture.

Iznos sufinanciranja jediničnih cijena koji je određen ugovorom o sufinanciranju i troškovnikom radova ostaje fiksan i nepromijenjen za cijelo vrijeme trajanja ugovora o sufinanciranju programa sanacije i obnove do njegovog okončanja.

Za podnošenje prijave potreban je niz dokumenata, od Izjave vlasnika/suvlasnika, zemljišno-knjižnog izvatka, projekta sanacije i obnove s troškovnikom ovjerenog od strane Konzervatorskog odjela, jednu ponudu za izvođenje radova do fotodokumentacije građevine. Cjelokupan popis  potrebnih dokumenata dostupan je u Javnom pozivu koji je dostupan na portal Grada Rijeke www.rijeka.hr

Vlasnici odnosno suvlasnici građevina prijavu za sufinanciranje podnose Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na Informacijskom servisu Grada Rijeke gdje su navedeni i ostali detalji potrebni za prijavu. Prijavnicu popunjenu on-line podnositelj treba dostaviti ispisanu i ovjerenu, sa svom potrebnom  dokumentacijom na adresu: Grad Rijeka, 51000 Rijeka, Titov trg 3 (Pisarnica Grada Rijeke) do roka za podnošenja prijava 10. srpnja 2024. godine.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu sport i mlade, Odsjek za kulturu, Pododsjek za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, dostavlja prijave Povjerenstvu za obradu prijava. Nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga Javnog poziva i Pravilnika, neće se uzeti u razmatranje.

Detaljnije informacije mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu sport i mlade, Odsjeku za kulturu, Pododsjeku za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16, na tel. 209-554 ili mob. 099 70 22 335 te na e-mail adrese tajana.sekovanic@rijeka.hr ili ruzica.meduric-javor@rijeka.hr.