Grad Rijeka će 11. travnja raspisati Javni poziv namijenjen vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke temeljem kojeg će se sredstvima spomeničke rente sufinancirati obnova i sanacija pročelja i korova, odlučeno je na 70. gradonačelnikovom kolegiju.

Riječ je o Programu sanacije i obnove pročelja i krovova u 2025. i 2026. godini, a javni poziv bit će upućen fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima odnosno suvlasnicima građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro ili koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom programu, sufinancirat će se u 50% iznosu, a maksimalno u iznosu od 66.361,40 eura za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro; ili u 40% iznosu, a maksimalno u iznosu od 53.089,12 eura za građevinu smještenu unutar B-zone ili C-zone. Zone zaštite utvrđene su Rješenjem Ministarstva kulture.

Javnim pozivom, sukladno zadnjim izmjenama Pravilnika, predviđeno je da prijavljeni program sanacije i obnove građevine podnositelju prijave može biti sufinanciran jedanput u osam godina.

Javni poziv bit će otvoren od 11. travnja 2024. godine do 10. srpnja 2024. godine te će se objaviti na web stranici Grada Rijeke.

Postupak stručnog vrednovanja podnesenih prijava i bodovanja po mjerilima propisanima Pravilnikom provodi Povjerenstvo, koje će se imenovati zaključkom Gradonačelnika. Listu prioriteta utvrđuje Gradonačelnik do 30. studenog 2024. godine, za razdoblje iduće dvije proračunske godine (2025. i 2026. godinu), kada se i provode programi utvrđeni istom, sukladno proračunskim mogućnostima i sklopljenim ugovorima.

Doneseni planovi zaštite od požara

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović na 70. gradonačelnikovom kolegiju usvojio je i dokumente koji se tiču protupožarne zaštite, odnosno prihvatio je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke u 2024. godini te donio Odluku o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe na području grada Rijeke i Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.

Dodjela malih potpora udrugama građana

Odobreno je sufinanciranje pet korisnika u okviru prvog ciklusa natječaja za male potpore. U prethodnom razdoblju na javni natječaj zaprimljeno je osam prijava korisnika za jednokratno sufinanciranje aktivnosti koje su od općeg interesa za Grad Rijeku, od čega je pet prijava zadovoljilo formalne uvjete natječaja i predloženo za financiranje.

Podsjećamo, predmet Javnog natječaja za male potpore je dodjela malih potpora udrugama građana za aktivnosti/projekte koje su od interesa za opće dobro s ciljem daljnjeg razvoja civilnog društva, te unapređenja kvalitete života u lokalnoj zajednici i šire. Javni natječaj je otvoren od 26. veljače do 1. prosinca 2024. godine, odnosno do iskorištenosti predviđenih donatorskih sredstava za jednokratno sufinanciranje aktivnosti neprofitnih organizacija i to iz četiri prioritetna područja: promocija volonterstva; zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina; međunarodna suradnja te razvoj civilnoga društva.

Usvojen je niz zaključaka koji se odnose na gospodarenje gradskim zemljištem i poslovnim prostorima te niz drugih odluka.