Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života objavljuje Javni natječaj za male potpore u 2024. godini.

Koji je cilj raspisivanja javnog natječaja?

Putem javnog natječaja dodjeljuju se potpore udrugama građana za aktivnosti/projekte koje su od interesa za opće dobro, a s ciljem daljnjeg razvoja civilnog društva te unapređenja kvalitete života u lokalnoj zajednici i šire.

Kolika je visina potpora?

Male potpore u rasponu od 150,00 eura do 1.000,00 eura dodjeljuju se jednokratno za su/financiranje aktivnosti/projekata udruga građana.

Za ovaj javni natječaj su predviđena okvirna sredstva u iznosu do 20.000,00 eura.

Iz kojih područja se financiraju aktivnosti i projekti?

Grad Rijeka financira provedbu aktivnosti i projekata iz sljedećih područja:

 1. Promocija volonterstva,
 2. Zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina,
 3. Međunarodna suradnja,
 4. Razvoj civilnoga društva.

Koje su ciljane skupine korisnika aktivnosti i projekata?

Ciljana skupina korisnika aktivnosti i projekata su:

 • akademska zajednica;
 • branitelji,
 • djeca,
 • mladi,
 • nacionalne manjine,
 • osobe starije životne dobi,
 • studenti,
 • udruge i građanske inicijative,
 • volonteri,
 • žene,
 • građani – opća populacija,
 • ostali.

Tko se može prijaviti?

Pravo sudjelovanja u Javnom natječaju imaju udruge građana koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih prijavitelja.

Kako se podnose prijave?

Dokumentacija za prijavu dostupna je u tekstu javnog natječaja.

Prijave se podnose isključivo na propisanim obrascima i to najkasnije 30 (trideset) dana prije početka provedbe aktivnosti/projekta za koji se podnosi prijava na Javni natječaj.

Prijave aktivnosti/projekta se dostavljaju:

 • poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu GRAD RIJEKA, Pisarnica – Titov trg 3, 51000 RIJEKA s naznakom “Javni natječaj za male potpore u 2024. godini – ne otvarati” poštom, ili
 • putem elektronske pošte na adresu: male.potpore@rijeka.hr, s upisanim Predmet/ Subject – Prijava na Javni natječaj za male potpore u 2024. godini“

Koji su kriteriji za vrednovanje prijedloga aktivnosti i projekata?

Kriteriji za odabir aktivnosti/projekta koji će se financirati sredstvima Proračuna Grada su sljedeći:

 • jasno definirano područje provedbe aktivnosti/projekta (jedno od prioritetnih područja javnog natječaja);
 • jasno definirani korisnici aktivnosti/projekta;
 • jasno definiran i realno dostižan cilj aktivnosti/projekta;
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe aktivnosti/projekta;
 • kadrovska i organizacijska sposobnost prijavitelja za provedbu aktivnosti/projekta;
 • sudjelovanje volontera u provedbi aktivnosti/projekta;
 • kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja aktivnosti/projekta s Gradom;
 • osigurano sufinanciranje aktivnosti/projekta i iz drugih izvora;
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti/projekta.

Stručno ocjenjivanje prijavljenih aktivnosti/projekata koji zadovoljavaju formalne uvjete javnog natječaja izvršit će povjerenstvo za stručno ocjenjivanje sastavljeno od tri člana/ice koje imenuje Gradonačelnik.

Do kada je otvoren natječaj?

Javni natječaj je otvoren je do 1. prosinca 2024. godine, odnosno do iskorištenosti financijskih sredstva osiguranih za provedbu Javnog natječaja.

Gdje se objavljuju rezultati javnog natječaja?

Rezultati Javnog natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Rijeke: www.rijeka.hr nakon donošenja Odluke Gradonačelnika o odabiru aktivnosti/projekta.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 051 209-615, odnosno putem adrese e-pošte: male.potpore@rijeka.hr.