Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života objavljuje Javni natječaj za male potpore u 2024. godini.

Javni natječaj
za male potpore u 2024. godini

1. CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je dodjela malih potpora udrugama građana za aktivnosti/projekte koje su od interesa za opće dobro i koje će Grad Rijeka financirati iz Proračuna za 2024. godinu u razdjelu Upravnog odjela gradske uprave za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života s ciljem daljnjeg razvoja civilnog društva, te unapređenja kvalitete života u lokalnoj zajednici i šire.

Male potpore u rasponu od 150,00 EUR do 1.000,00 EUR dodjeljuju se jednokratno za su/financiranje aktivnosti/projekata udruga građana.

2. PODRUČJA FINANCIRANJA

Grad Rijeka će u 2024. godini financirati provedbu aktivnosti i projekata iz prioritetnih područja kako slijedi:

 1. Promocija volonterstva,
 2. Zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina,
 3. Međunarodna suradnja,
 4. Razvoj civilnoga društva.

3. CILJANE SKUPINE KORISNIKA PROJEKTA/PROGRAMA

Ciljana skupina korisnika projekata i aktivnosti iz točke 2. ovoga Javnog natječaja su kako slijedi:

 • akademska zajednica;
 • branitelji,
 • djeca,
 • mladi,
 • nacionalne manjine,
 • osobe starije životne dobi,
 • studenti,
 • udruge i građanske inicijative,
 • volonteri,
 • žene,
 • građani – opća populacija,
 • ostali.

4. OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo sudjelovanja u Javnom natječaju imaju udruge građana koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih prijavitelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja.

5. PRIJAVA

Prijava aktivnosti i projekata treba biti izrađena sukladno odredbama dokumentacije Javnog natječaja.

6. KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir aktivnosti i projekata, iznosi financiranja i ostale odredbe relevantne za prijavu aktivnosti/projekta sadržane su u dokumentaciji Javnog natječaja.

7. DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja dostupna je na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

8. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Javni natječaj je otvoren od 26. veljače 2024. godine do 01. prosinca 2024. godine, odnosno do iskorištenosti financijskih sredstva osiguranih za provedbu Javnog natječaja.

Prijave se podnose isključivo na propisanim obrascima i to najkasnije 30 (trideset) dana prije početka provedbe aktivnosti/projekta za koji se podnosi prijava na Javni natječaj.

Prijave aktivnosti/projekta se dostavljaju:

 • poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu GRAD RIJEKA, Pisarnica – Titov trg 3, 51000 RIJEKA s naznakom “Javni natječaj za male potpore u 2024. godini – ne otvarati” poštom, ili
 • putem elektronske pošte na adresu: male.potpore@rijeka.hr, s upisanim Predmet/ Subject – Prijava na Javni natječaj za male potpore u 2024. godini“

Napomena: Ukoliko se prijava dostavlja putem elektronske pošte potrebno je skenirati sve ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce i potrebne potvrde (sukladno odredbama dokumentacije Javnog natječaja).

Prijave pristigle izvan roka, prijave koje nisu izrađene sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja  ili prijave neovlaštenih prijavitelja neće se razmatrati.

Izvješća o rezultatima Javnog natječaja kvartalno će se objavljivati na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 051 209-615, odnosno putem adrese e-pošte: male.potpore@rijeka.hr.