Utvrđena je dopuna liste prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke.

Gradonačelnik Rijeke u prosincu je donio Listu prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2023. i 2024. godinu

Na listi se nalazilo osam zgrada. U 2023. godini izvršeni su radovi na programu sanacije i obnove pročelja na zgradama na adresama Ciottina 12 i Adamićeva 18.

U 2024. godini se planira sklopiti ugovor za realizaciju sanacije na zgradi na adresi Agatićeva 2, dok je pet predlagača, zbog nemogućnosti financiranja vlastitog udjela u sanaciji i obnovi pročelja, odustalo od provođenja programa u 2024. godini.

Stoga su upućeni pozivi o sufinanciranju programima koji se sljedeći nalaze na Prijedlogu liste prioriteta, od kojih su tri predlagatelja u mogućnosti ostvariti sufinanciranje tijekom 2024. godine. Radi se o zgradama na adresama Slaviše Vajnera Čiče 1, Ive Marinkovića 12 te Franje Račkoga 7.

Dopuna liste prioriteta usvojena je na 60. gradonačelnikovom kolegiju.

Program sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Grad Rijeka svake dvije godine upućuje javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova.

Program sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke pruža mogućnost vlasnicima i suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke da se sa svojim prijedlogom programa jave na Javni poziv i na taj način ostvare pravo na sufinanciranje provedbe programa u postotku koji se određuje sukladno posebnim mjerilima. Tako se u 50%-tnom iznosu sufinancira obnova građevina smještenih unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevine koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro, dok se u 40%-tnom iznosu sufinancira sanacija građevina smještenih unutar B ili C zone. Izvršenje Programa obavlja se sukladno utvrđenoj Listi prioriteta, a broj programa koji će se sufinancirati ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada.

Sufinanciranjem pojedinih programa, Grad Rijeka želi povećati spomeničku vrijednost urbane strukture na području Urbanističke cjeline grada Rijeke te to područje učiniti prepoznatljivim i u kulturno-turističkom smislu. Provedba Programa predstavlja nastavak aktivnosti u kontinuiranom procesu brige i opredijeljenosti Grada Rijeke na očuvanju vrijednosti i identiteta na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Od 2006. godine, kada je objavljen prvi poziv vlasnicima građevina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini grada Rijeke i građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro u Rijeci je obnovljen je niz pročelja i krovova zgrada.