Grad Rijeka objavio je Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2025. i 2026. godini.

Kome je upućen poziv?

Javni poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima / suvlasnicima građevina koje su:

  • pojedinačno registrirane kao kulturno dobro,
  • koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Koliki je iznos sufinanciranja?

Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom Programu, sufinancirat će se kako slijedi:

  • u 50% iznosu, a maksimalno u iznosu od 66.361,40 € za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro,
  • u 40% iznosu, a maksimalno u iznosu od 53.089,12 € za građevinu smještenu unutar B-zone ili C-zone.

Iznos sufinanciranja jediničnih cijena koji je određen ugovorom o sufinanciranju i troškovnikom radova ostaje fiksan i nepromijenjen za cijelo vrijeme trajanja ugovora o sufinanciranju programa sanacije i obnove do njegovog okončanja.

Zone zaštite utvrđene su Rješenjem Ministarstva kulture.

Koja je dokumentacija potrebna?

Za podnošenje prijave potreban je čitav niz dokumenata, od Izjave vlasnika/suvlasnika, zemljišno-knjižnog izvatka, projekta sanacije i obnove s troškovnikom ovjerenog od strane Konzervatorskog odjela, jednu ponudu za izvođenje radova do fotodokumentacije građevine. Točan popis potrebnih dokumenata dostupan je u Javnom pozivu.

Kako se podnose prijave?

Vlasnici odnosno suvlasnici građevina prijavu za sufinanciranje podnose Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na Informacijskom servisu Grada Rijeke gdje su navedeni i ostali detalji potrebni za prijavu. Prijavu popunjenu on-line podnositelj treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom  dokumentacijom.

Do kojeg roka je potrebno podnijeti prijavu?

Prijave se podnose do 10. srpnja 2024. godine.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Podrobnije informacije mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu sport i mlade, Odsjeku za kulturu, Pododsjeku za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16, na tel. 209-554 ili mob. 099 70 22 335 te na e-mail adrese tajana.sekovanic@rijeka.hr ili ruzica.meduric-javor@rijeka.hr.