Gradskom vijeću Grada Rijeke upućen je prijedlog proširenja obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka na Grad Bakar te općine Matulji, Jelenje i Omišalj.

Urbana aglomeracija Rijeka osnovana je 2015. godine, a čini je deset jedinica lokalne samouprave tj. gradovi Rijeka (kao sjedište Urbane aglomeracije), Kastav, Kraljevica i Opatija te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo.

Glavni cilj osnivanja Urbane aglomeracije Rijeka bilo je korištenje sredstava europskih fondova kroz Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Europska unija je uvela ITU mehanizam s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Mehanizam služi za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti.

Do sada putem ITU mehanizma povučeno bespovratnih 327 milijuna kuna

U financijskom razdoblju 2014.-2020. kroz ovaj je mehanizam za 12 projekata na području Urbane aglomeracije Rijeka, čija je realizacija u tijeku, odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu većem od 327 milijuna kuna.

Ukupna vrijednost projekata je gotovo 547 milijuna kuna, a radi se o sljedećim projektima:

Prijedlog proširenja Urbane aglomeracije Rijeka

Na temelju odredbi EU regulative i važećeg nacionalnog zakonodavstva, Republika Hrvatska planira u financijskom razdoblju 2021.-2027. proširiti korištenje mehanizma ITU s postojećih sedam (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod i Pula) na još 15 urbanih područja, te su već osnovana ili su u postupku osnivanja urbana područja sa sjedištem u Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Šibeniku, Dubrovniku, Bjelovaru i Vinkovcima, te osam manjih urbanih područja vezanih za sjedišta županija: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

Istovremeno s osnivanjem novih, postojećim urbanim područjima omogućena je promjena obuhvata, tj. promjena broja jedinca lokalne samouprave uključenih u urbano područje.

U slučaju povećanja broja jedinica lokalne samouprave, obuhvat urbanog područja mora zadovoljiti osnovne kriterije i to:

  • prostorni kontinuitet i udio dnevnih migracija zaposlenih u središte urbanoga područja od najmanje 30%,

te dodatni kriterij poput:

  • funkcionalne povezanosti (zajednička komunalna, trgovačka društva i sl.),
  • infrastrukturni kriterij (kapitalni objekti cestovne, željezničke, lučke zračne i sl. infrastrukture na području obuhvata),
  • kriterij zajedničkoga odgovora na jedan ili više društvenih izazova (klimatske promjene, kvaliteta zraka, prometno zagušenje, reindustrijalizacija i sl.).

Ipak, neovisno o primjeni kriterija, veličina urbanoga područja je ograničena te ga može činiti najviše četrnaest jedinica lokalne samouprave, udovoljavajući pritom uvjetu prostornog kontinuiteta.

U smislu navedenoga, za financijsko razdoblje 2021.-2027. predlaže se promjena obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka, tj. uključenje u sastav Aglomeracija četiri jedinice lokalne samouprave i to: Grada Bakra, Općine Jelenje, Općine Matulji i Općine Omišalj.

Navedeni gradovi i općine zadovoljavaju kriterij prostornoga kontinuiteta, dok kriterij udjela dnevnih migranata zadovoljavaju Grad Bakar i općine Jelenje i Matulji. Uključenje Općine Omišalj primarno podliježe kriteriju funkcionalne i infrastrukturne povezanosti, kao dodatnom kriteriju prema kojemu su u obuhvat UA Rijeka već uključeni Grad Opatija te općine Lovran i Mošćenička Draga.

Postupak promjene obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka

Sve jedinice lokalne samouprave koje se predlaže uključiti u sastav UA Rijeka u razdoblju 2021.-2027. udovoljavale su kriterijima za uključenje u obuhvat i u razdoblju 2016.-2020. godine te su bile pozvane u sastav UA Rijeka, ali njihova predstavnička tijela nisu donijela potrebne odluke.

Tijekom financijskog razdoblja 2016.-2020. neke od jedinica lokalne samouprave iskazale su naknadnu inicijativu za uključenjem u obuhvat UA, pa je, primjerice, Općinsko vijeće Općine Jelenje u svibnju 2018. donijelo odluku o priključenju, ali se nije mogla priključiti UAR radi zakonskih ograničenja.

Slijedom preporuka Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova o mogućim promjenama modela djelovanja urbanih područja u financijskom razdoblju 2021.-2027., Koordinacija UA Rijeka je na sjednici održanoj u studenom 2019. godine donijela zaključak da se započne s postupkom proširenja, te da se Grad Bakar i općine Jelenje, Matulji i Omišalj pozovu na priključenje UA Rijeka.

Nakon Općine Jelenje, odluku o priključenu donijele su i druge jedinice lokalne samouprave – Općina Matulji u studenom 2020., Grad Bakar u kolovozu, a Općina Omišalj u listopadu ove godine.

Tijekom rujna i početkom listopada održani su sastanci predstavnika Grada Rijeke i predstavnika izvršne vlasti svake jedinice lokalne samouprave. Na sastancima je prezentiran rad Urbane aglomeracije Rijeka i rezultati primjene modela ITU u razdoblju 2016. -2020., postupci i obveze glede strateškog planiranja održivog urbanog razvoja u razdoblju 2021.-2027., izložena su aktualna saznanja o specifičnim ciljevima i mogućim područjima za oblikovanje projekata koji bi se financirali iz mehanizma ITU u razdoblju 2021.-2027., te razmijenile informacije o konkretnom interesu svake jedinice lokalne samouprave glede područja ulaganja, mogućih projekata i razine njihove pripremljenosti. Predstavnici svih jedinica lokalne samouprave potvrdili su odnosno izrazili zadovoljstvo mogućnošću priključenja UA Rijeka, te iskazali interes za oblike rada tijela UA i metodologiju i dinamiku pripreme i provedbe poziva za realizaciju projekata.

Predstojeće aktivnosti

Da bi Urbana aglomeracija Rijeka u predstojećem financijskom razdoblju mogla djelovati u skladu s očekivanjima njezinih članica i zakonskim odredbama, potrebno je provesti veliki broj aktivnosti.

Između ostaloga, Gradsko vijeće Grada Rijeke mora donijeti odluku o proširenju Urbane aglomeracije Rijeka. Grad Rijeka, kao središte urbane aglomeracije dostavlja Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU Konačan prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka na mišljenje, a ministrica donosi odluku o ustrojavanju.

Po dobivanju Odluke o ustrojavanju, u cilju učinkovitog djelovanja Urbana aglomeracija Rijeka treba osnovati Koordinacijsko vijeće i Partnersko vijeće, a sve članice UA Rijeka sklopiti Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja urbanoga područja kao temeljnog strateškog dokumenta razvoja u razdoblju 2021.-2027.