Grad Rijeka poziva sve tvrtke, obrte, zadruge i sl. koji su zainteresirani da im se upućuje poziv za dostavu ponuda u jednostavnim nabavama da se upišu u Listu sposobnih gospodarskih subjekata.

Naime, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene, upućuje pozive za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave gospodarskim subjektima s liste i objavom na web stranici Grada Rijeke.

Poziv za dostavu ponuda u jednostavnim nabavama (radovi procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn) dostavljat će se gospodarskim subjektima uvrštenim na Listu, sve sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17).

Za radove investicijskog održavanja na osnovnim školama i vrtićima Grada Rijeke provesti će se pojedinačni postupci javne nabave i to na način da se istovremeno upućuju pozivi gospodarskim subjektima s Liste i vrši objava poziva za dostavu ponuda na web stranici Grada Rijeke. Navedeni postupci specifični su poradi vremenskog razdoblja u kojem se mogu izvoditi a da se ne ugrozi sigurnost korisnika. Navedenim postupanjem osigurat će se poštivanje načela ekonomičnosti postupanja, jednakog tretmana svih gospodarskih subjekata kao i osigurati preduvjeti da se u predmetnim postupcima jednostavnih nabava zaprime ponude

Lista je objavljena na profilu javne nabave Grada Rijeke ispod zakonskog praga.

Lista nije konačna, stoga gospodarski subjekti mogu, u svako doba, mogu zahtijevati uvrštenje na istu dostavom zahtjeva na e-mail: imovina@rijeka.hr.