Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke održat će se od 27. do 31. siječnja 2017. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana u periodu od 19. do 31. siječnja 2017. godine.

PPU Grada Rijeke Namjena Javna rasprava 2017.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) te Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/16-04/94-87, URBROJ: 2170/01-15-00-16-74) od 18. siječnja 2017. godine, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA RIJEKE
od 27. do 31. siječnja 2017. godine

Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana u periodu od 19. do 31. siječnja 2017. godine:

 • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati,
 • na web stranici Grada Rijeke,

Za vrijeme trajanja javne rasprave organiziraju se 27. siječnja 2017. godine javna izlaganja s obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna Plana:

 • za javnopravna tijela u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 11,00 sati,
 • za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, u 18,30 sati.

Predstavnici Nositelja izrade će tijekom trajanja javne rasprave pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga izmjena i dopuna Plana unutar uredovnog vremena za stranke: ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8,30 do 13,00 sati, u prostorijama Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na adresi Titov trg broj 3.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave (zaključno s 31. siječnja 2017.):

 • dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka, ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici, na šalter broj 1,
 • izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani čitljivo i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, te svi koji nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Tekstualni dio:

Grafički dio:

 1. Korištenje i namjena površina M : 125000
  1.1. Korištenje i namjena građevinskog područja naselja – društvene djelatnosti M 1:25000
  1.2. Plan prometa M: 125000
 2. Infrastrukturni sustavi
  2.1. Energetski sustav M 1:25000
 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
  3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura M:125000
 4. Građevinska područja naselja 1: 5000