Vlada Republike Hrvatske donijela je “Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja” (u daljnjem tekstu: Uredba) objavljenu u “Narodnim novinama” broj 52/2013 koja je stupila na snagu 11.05.2013. godine kojom su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, za obročnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uredba se primjenjuje na dužnike fizičku i pravnu osobu a odnosi na sve dospjele i nedospjele a neplaćene dugove i potraživanja osim na potraživanja za javna davanja izuzev naknade za koncesiju.
Uredba se primjenjuje na slijedeće prihode: zakupnina poslovnog prostora i javnih gradskih površina temeljem ugovora o zakupu, najamnina stanova i otkupi stanova, naknada za koncesijska odobrenja, gradske novčane kazne, potraživanja od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Grada Rijeke, ostala potraživanja Grada Rijeke, potraživanja s osnova prihoda od vlastite djelatnosti, prihoda s osnova posebnih ugovora te ostalih gradskih prihoda, naknada za koncesije, potraživanja utvrđena pravomoćnim sudskim odlukama i dr., osim dugovanja s osnove javnih davanja (komunalni doprinos, komunalna naknada, spomenička renta, porezni prihodi Grada Rijeke).

Propisuje se da se dužniku može odobriti odgoda plaćanja, obročna otplata duga te prodaja i otpis potraživanja jednom u pet godina. Rješenje donosi Odjel gradske uprave za financije, odnosno Gradonačelnik.

Uredbom je propisana:

ODGODA PLAĆANJA I OBROČNA OTPLATA DUGA
Zahtjev mogu podnijeti pravne, fizičke osobe – građani, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost na Uredbom propisanim obrascima: obrazac ZFO (za fizičke osobe) i obrazac ZPO (za pravne osobe).
Fizičke osobe moraju udovoljavati „socijalnom uvjetu“ ako na temelju rješenja nadležnog tijela ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje ili pravo na opskrbninu ili „imovinskom uvjetu“ ako kumulativno imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva odgovara uvjetima: da je imovina u novčanom obliku do iznosa od 6 proračunskih osnovica na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva (gotovina u domaćoj i stranoj valuti, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u inozemstvu) i da su dohodak i primici do iznosa od 1 proračunske osnovice po članu kućanstva na dan podnošenja zahtjeva.

Pravne osobe i fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koja obavljaju samostalnu djelatnost, moraju udovoljavati uvjetima: da nema dospjelog duga u evidencijama koje vodi Porezna uprava (po osnovni poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), da nije isplaćena dividenda, udjel u dobiti ili predujam dobiti u prethodnoj i tekućoj godini uz istodobno postojanje poreznog duga, da je plaćanje duga odjednom za pravnu osobu neprimjereno opterećenje ili bi joj nanijelo veću gospodarsku štetu i da se poslovni i financijski plan procjeni kao tržišno održiv uz dostavu propisane dokumentacije.
Podnositelj zahtjeva daje podatke u zahtjevu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, podnosi ga upravnom odjelu nadležnom za pojedinu vrstu proračunskog prihoda/potraživanja.

OTPIS I DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA ZA FIZIČKU OSOBU GRAĐANINA
Zahtjev mogu podnijeti fizičke osoba građani na Uredbom propisanom obrascu ZFO.
Fizičke osobe moraju udovoljavati „socijalnom uvjetu“ ako na temelju rješenja nadležnog tijela ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje ili pravo na opskrbninu, ili „imovinskom uvjetu“ ako kumulativno imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva odgovara uvjetima: da je imovina u novčanom obliku do iznosa od 2 proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva (gotovina u domaćoj i stranoj valuti, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u inozemstvu), da posjeduje odgovarajući stan ili kuću površine 35m2 za jednu osobu uvećano za 10m2 za svaku daljnju osobu s mogućim odstupanjem od 10m2, da posjeduje automobil ili plovilo u vrijednosti od 2 proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva i da su dohodak i primici do iznosa od 1 proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva.
Podnositelj zahtjeva daje podatke u zahtjevu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, podnosi ga upravnom odjelu nadležnom za pojedinu vrstu proračunskog prihoda/potraživanja.
Propisano je ukoliko se fizičkoj osobi građaninu odobri otpis duga slijedeći zahtjev za otpis duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o otpisu potraživanja za prvobitni dug.

OTPIS DUGA ZA KAMATU AKO SE PLATI GLAVNICA JEDNOKRATNO U CJELOSTI
Zahtjev mogu podnijeti pravne osobe i fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost do 09.09.2013. godine i fizičke osobe – građani, za koje nije propisano ograničenje roka za podnošenje zahtjeva.
Propisano je da se može otpisati dospjeli i nedospjeli nenaplaćeni odnosno neplaćeni dug s osnova kamata, ako se glavni dug uplati u cijelosti jednokratno u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja. Podnositelj zahtjeva za otpis kamate ne može istodobno podnijeti zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga, a nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati i odbacit će se.

“OSTALI OTPISI”
Za potraživanja prema dužniku pravnoj osobi koja se ne mogu naplatiti u stečajnom postupku na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka ili postupka likvidacije i na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra, nadležna analitička knjigovodstva i Odjel gradske uprave za financije provode otpis prema dužniku u poslovnim knjigama.
Nadležna analitička knjigovodstva mogu po službenoj dužnosti otpisati dug do 50,00 kn po istom dužniku.
Propisano je da će se otpisati potraživanja koje prema vrijednosti predmeta spora spadaju u kategoriju sporova male vrijednosti, odnosno iznose do 10.000,00 kn, a postupak radi naplate treba pokrenuti u inozemstvu, te potraživanja prema fizičkim osobama koje prelaze iznos od 10.000,00 kn, odnosno iznos od 50.000,00 kn prema pravnim osobama temeljem obrazloženog prijedloga Državnog odvjetništva Republike Hrvatske kada pokretanje postupka pred stranim sudovima nije svrsishodno s obzirom na visinu troškova vođenja postupka pred stranim sudovima.

PRODAJA POTRAŽIVANJA
Prodati se mogu potraživanja samo prema dužniku pravnoj osobi. Potraživanja se prodaju putem javne dražbe, raspisivanjem javnog natječaja ili izravnom pogodbom uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Propisani su kriteriji i uvjeti za prodaju potraživanja: da je imovina manja od vrijednosti potraživanja, odnosno da je vrijednost imovine na kojoj postoje instrumenti osiguranja manja od vrijednosti potraživanja, da postoji rizik naplate potraživanja za dužnika (nelikvidnost, insolventnost, prezaduženost), prodaja se vrši sukladno odredbama stečajnog postupka, ne može se prodati potraživanje od dužnika u većinskom vlasništvu države odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, da je na prvoj dražbi ili javnom natječaju početna cijena 75% nominalnog iznosa duga (glavnice s kamatama), da se druga dražba ili javni natječaj određuje nakon proteka roka od 30 dana od prve dražbe i početna cijena ne može biti niža od 50% nominalnog iznosa duga (glavnice s kamatama) uz uvjet da je imovina pravne osobe manja od 50% potraživanja, i da se treća dražba ili javni natječaj određuje nakon proteka roka od 30 dana od druge dražbe i početna cijena ne može biti niža od 35% nominalnog iznosa duga (glavnice s kamatama) uz uvjet da je imovina pravne osobe manja od 35% potraživanja.

Zahtjevi se predaju na propisanim obrascima ZPO (pravne osobe) i ZFO (fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost) koji su prilozi ove obavijesti.
Zahtjevi za otpis dospjelog i nedospjelog nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnove kamata iz članka 28. Uredbe mora biti pisan i obrazložen, a može se predati i na obrascima Grada Rijeke ZPO-KTE (pravne osobe) i ZFO-KTE (fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost).

Zahtjevi se predaju Odjelu gradske uprave za financije Grada Rijeke, Rijeka, Korzo 16, putem pošte ili neposredno u pisarnici Grada Rijeke, Rijeka, Titov trg 3.

Postupak za provedbu odgode plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis za najamninu provodi se putem Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene, Ri stana d.o.o. Rijeka, te Odjela gradske uprave za financije.

Postupak za provedbu odgode plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja se provodi prema načinu i uvjetima propisanim Uredbom.

Dokumenti:

Pravne osobe:


Fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost:

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno, temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja