Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavio je Javni poziv vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke temeljem kojeg će se sredstvima spomeničke rente sufinancirati obnova i sanacija pročelja i korova.

O kojim se objektima radi?

Riječ je o Programu sanacije i obnove pročelja i krovova građevina koje su:

  • pojedinačno registrirane kao kulturno dobro,
  • koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Tko može prijaviti program?

Podnositelji prijave mogu biti fizičke i pravne osobe – vlasnici/suvlasnici građevina registriranih kao kulturno dobro.

Koliki je iznos sufinanciranja?

Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom programu, sufinancirat će se kako slijedi:

  • u 50% iznosu, a maksimalno u iznosu od 500.000,00 kuna za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro,
  • b) 40% iznosu, a maksimalno u iznosu od 400.000,00 kuna za građevinu smještenu unutar B-zone ili C-zone.

Zone zaštite utvrđene su Rješenjem Ministarstva kulture.

Koja je dokumentacija potrebna?

Za podnošenje prijave potreban je čitav niz dokumenata, od Izjave vlasnika/suvlasnika, zemljišno-knjižnog izvatka, projekta sanacije i obnove s troškovnikom ovjerenog od strane Konzervatorskog odjela, jednu ponudu za izvođenje radova od strane izvođača ovlaštenog od strane Ministarstva kulture te fotodokumentaciju građevine. Točan popis potrebnih dokumenata dostupan je u Javnom pozivu.

Kako se podnose prijave?

Vlasnici odnosno suvlasnici građevina prijavu za sufinanciranje podnose Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na Informacijskom servisu Grada Rijeke gdje su navedeni i ostali detalji potrebni za prijavu. Prijavu popunjenu on-line podnositelj treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom  dokumentacijom.

Do kojeg roka je potrebno podnijeti prijavu?

Prijave se podnose do 28. rujna 2022. godine.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Podrobnije informacije mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16 ili na tel. 209-554 i mob. 099 70 22 335.