Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavljuje Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja
Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2023. i 2024. godini.

Temeljem članka 3. Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/10 i ”Službene novine Grada Rijeke” broj 3/14, 8/22) i zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 27. lipnja 2022. godine, KLASA: 024-02/22-01/58-21 URBROJ 2170-1-15-00-22-40, Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, objavljuje:

Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2023. i 2024. godini

 1. Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Radi korištenja tih sredstava, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/10 i ”Službene novine Grada Rijeke” broj 3/14, 8/22) – u daljnjem tekstu: Pravilnik.
 2. Javni poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima / suvlasnicima građevina koje su:
  a) pojedinačno registrirane kao kulturno dobro,
  b) koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP- I°-612-08/06-06/0162, URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2).
 3. Iz sredstava spomeničke rente na građevinama iz točke ovoga Javnog poziva sufinancirat će se troškovi izvođenja radova sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke.
  Sufinanciranje Programa obavlja se ovisno o zonama zaštite u kojima se nalaze građevine.
  Zone zaštite utvrđene su Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. KLASA: UP-I-612-08/06-06/0162, URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2, a grafički prikaz nalazi se na web stranicama Grada Rijeke: https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2022/07/Graficki-prikaz-Urbanisticke-cjeline-Rijeke.pdf
  Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom Programu, sufinancirat će se kako slijedi:
  a) u 50% iznosu, a maksimalno u iznosu od 500.000,00 kuna za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro,
  b) 40% iznosu, a maksimalno u iznosu od 400.000,00 kuna za građevinu smještenu unutar B-zone ili C-zone.Iznos sufinanciranja jediničnih cijena određen ugovorom o sufinanciranju i troškovnikom radova ostaje fiksan i nepromijenjen za cijelo vrijeme trajanja ugovora o sufinanciranju programa sanacije i obnove do njegovog okončanja. Preostali iznos troškova na izvođenju ukupnih radova sanacije i obnove snosi Korisnik iz vlastitih sredstava (iz sredstava zajedničke pričuve, kredita poslovnih banaka, sredstava za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu i ostalih izvora).
 4. Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program) koji podnositelj prijave predlaže mora biti cjelovit , obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja te krova građevine. Izuzetno, podnositelj prijave može predložiti Program koji obuhvaća sanaciju i obnovu samo pročelja ili krova, ako uz prijavu podnese valjane dokaze o opravdanosti djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima arhitektonske i građevinske struke. Podnositelj prijave ima pravo ostvariti sufinanciranje programa sanacije i obnove na građevini koju predlaže programom sanacije i obnove pročelja i krovova, jedanput u osam godina.
 5. Prijavu za sufinanciranje Programa ne može podnijeti vlasnik / suvlasnik građevine koji u građevini obavlja poslovnu djelatnost, a koji ima evidentirana dugovanja prema Gradu Rijeci s osnova spomeničke rente.
 6. Vlasnik / suvlasnik građevina iz točke 2. ovoga Javnog poziva prijavu za sufinanciranje Programa podnosi Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na web stranici Grada Rijeke rijeka.hr. Prijavu popunjenu on-line podnositelj treba dostaviti ispisanu, sa svom potrebnom  dokumentacijom određenom u obrascu prijave, na adresu: Grad Rijeka, 51000 Rijeka, Titov trg 3 (središnja pisarnica Grada Rijeke).
 7. Nakon isteka roka za podnošenje prijava Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, dostavlja prijave Povjerenstvu za obradu prijava. Nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga Javnog poziva i Pravilnika, neće se uzeti u razmatranje.
 8. Povjerenstvo za obradu prijava stručno vrednuje podnesene prijave, vrši bodovanje po zaprimljenim prijavama te utvrđuje prijedlog Liste prioriteta.
 9. Nakon utvrđenog prijedloga Liste prioriteta, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara prema redoslijedu na prijedlogu Liste prioriteta poziva podnositelje prijava radi sklapanja predugovora o sufinanciranju programa.
 10. Na osnovi sklopljenih predugovora konačni redoslijed Programa i Listu prioriteta utvrđuje Gradonačelnik najkasnije do studenog 2022. godine, a broj Programa koji se sufinancira ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Rijeke.
 11. Podnositelj prijave koji je uvršten na Listu prioriteta će, nakon provedbe postupka nabave izvođača radova sanacije i obnove građevine, s Gradom sklopiti ugovor o sufinanciranju Programa. Podnositelj prijave koji je sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava obvezan provoditi postupak javne nabave radova, dužan je postupak nabave u svezi s provedbom Programa provoditi sukladno tim propisima, a ako prema propisima kojima se uređuje javna nabava nije obvezan provoditi postupak javne nabave radova, dužan je Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, dostaviti dokaz da je ponudu s najnižom cijenom odabrao na temelju najmanje tri prikupljene ponude.U postupku odabira najpovoljnije ponude za izvođenje radova na građevini u kojoj je Grad Rijeka suvlasnik, podnositelj prijave dužan je osigurati sudjelovanje predstavnika Grada Rijeke, Odjela Gradske uprave za gospodarenje imovinom.
 12. Svi poslovi s provedbom Programa moraju biti izvedeni sukladno odredbama Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21) i drugih propisa kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.
  a) Ako su na građevini ranije bili izvedeni radovi suprotno propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara, podnositelj prijave dužan je o svom trošku, u okviru izvršenja Programa, izvesti sve potrebne radove na građevini u cilju njezina dovođenja u prvobitno stanje sukladno posebnim uvjetima utvrđenim od strane Konzervatorskog odjela u Rijeci.
  b) Grad Rijeka je nadležan za sufinanciranje radova zgrada s kojima je zaključen Ugovor o sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja za i 2024. godinu.
  c) U nadležnosti zgrade, odnosno ovlaštenog predstavnika i upravitelja zgrade su:

  • koordinacija između suvlasnika, pozivanje na sastanke, te transparentno informiranje svih suvlasnika o stanju i dinamici izvođenja radova,
  • transparentno informiranje o financijskom stanju tijekom izvođenja radova koje uključuje informaciju o dijelu koji je sufinanciran od strane Grada Rijeke, kao i o dijelu koji sufinanciraju suvlasnici (iz kredita ili ),
  • pozivanje na sastanke određuje sam ovlašteni predstavnik, a najmanje jednom mjesečno, po potrebi i češće,
  • nadležnosti u svezi izvođenja radova, u smislu koordinacije između suvlasnika, izvođača radova, nadzornog inženjera.
 13. Sufinanciranje Programa obavlja se temeljem zahtjeva Korisnika za isplatu sredstava koji sadrži: ovjerenu privremenu ili okončanu situaciju, izvješće nadzornog inženjera o izvedenim radovima, potvrdu Konzervatorskog odjela u Rijeci da su radovi izvedeni pod nadzorom Konzervatorskog odjela i u skladu s potvrdom glavnog projekta te dokaz o uplati iznosa suvlasničkog udjela izvođaču radova.
 14. Korisnik je dužan izvršiti Program u razdoblju važenja Liste prioriteta, odnosno, do kraja 2024. U slučaju neizvršenja obveza Korisnika utvrđenih odredbama Pravilnika i Ugovora o sufinanciranju, Korisnik će biti brisan sa Liste prioriteta. Korisnik koji je brisan sa Liste prioriteta dužan je Gradu vratiti primljena sredstva zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, koja počinje teći od dana kada je Grad korisniku doznačio sredstva.
 15. Podnositelj prijave dužan je priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
  a) punomoć vlasnika/svih suvlasnika zgrade za zastupanje osobi koja je podnositelj prijave, a minimalno punomoć natpolovične većine suvlasnika sukladno udjelima u vlasništvu predmetne građevine i presliku međuvlasničkog ugovora (vidjeti obrazac punomoći u prilogu prijavnice),
  b) izjavu vlasnika/svih suvlasnika (natpolovičnu) nad predmetnom građevinom da su suglasni s provedbom predloženog Programa sanacije i obnove i da će sve druge troškove koji se ne financiraju iz sredstava za sufinanciranje Programa snositi iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora
  c) ovjereni zemljišno-knjižni izvadak ili izvadak iz knjige položenih ugovora za cijelu zgradu, (ishodi se u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Rijeka, Zadarska 3, ili elektronskim putem)
  d) ako podnositelj prijave prijavljuje Program koji nije cjelovit, odnosno obuhvaća sanaciju i obnovu samo pročelja ili krova, uz prijavu dužan je podnijeti valjane dokaze o opravdanosti djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima arhitektonske i građevinske struke,
  e) glavni projekt sanacije i obnove s troškovnikom ovjeren potvrdom Konzervatorskog odjela, i izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i drugim zakonima, pravilnicima i propisima kojima se reguliraju poslovi graditeljstva, a od strane projektanta s ovlaštenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske za izradu projektne dokumentacije na kulturnom dobru,
  f) ukoliko su radovi sanacije i obnove pročelja i krova dio rekonstrukcije zgrade potrebna je građevinska dozvola na postojeću dokumentaciju izdana od strane Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje (ishodi se u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, Rijeka, Trpimirova 2)
  – jednu ponudu za izvođenje radova pribavljenu od izvođača radova.
  g) izvadak iz katastarskog plana građevine, popis katastarskih čestica s posjednicima kao i dokaz o identifikaciji zemljišnoknjižne i katastarske čestice za cijelu zgradu, (ishodi se u Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina, Rijeka, Riva 10),
  h) fotodokumentaciju građevine sa svim pročeljima i krovom u papirnatom i u digitalnom obliku.
 16. Prijave se podnose od objave poziva do 28. rujna 2022. godine.Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga Javnog poziva neće se uzeti u razmatranje.Podrobnije informacije mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16 ili na tel. 209-554 i mob. 099 70 22 335.