Na području Martinkovca u Rijeci dana 28.09.2015. godine započinju građevinski radovi na izgradnji 1. faze stambenih ulica koje prema Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac imaju oznaku OU8a-faza 1 i 2, OU9, OUVIa-faza 1 i PP10-faza 1. Navedene stambene ulice omogućiti će kolni pristup prema budućim višestambenim zgradama POS-a.

Na području Martinkovca u Rijeci dana 28.09.2015. godine započinju građevinski radovi na izgradnji prve faze stambenih ulica koje prema Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac imaju oznaku OU8a-faza 1 i 2, OU9, OUVIa-faza 1 i PP10-faza 1. Navedene stambene ulice omogućiti će kolni pristup prema budućim višestambenim zgradama POS-a.

Zona izgradnje stambenih ulica nalazi se u neurbaniziranom dijelu naselja Martinkovac i proteže se od ulice Martinkovac i Ulice Dražice (Zamet) prema Riječkoj zaobilaznici. Stambene  ulice graditi će se kao dvotračne ulice sa nogostupima sa obiju strana. Opremiti će se kompletnom komunalnom infrastrukturom: vodovodnom instalacijom, sanitarnom i oborinskom kanalizacijom, elektrinstalacijom visokog i niskog napona, javnom rasvjetom, EKI kanalizacijom, plinskom instalacijom i rasteretnim oborinskim kolektorom.
Za stambene ulice 1. (prve) faze gradnje na području Martinkovca izrađena je projektna dokumentacija, dobivene su pripadajuće lokacijske dozvole i potvrde glavnih projekata.
Tijekom siječnja 2015. godine provedeno je javno nadmetanje za odabir izvođača radova, nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Ugovor o javnim radovima zaključen je sa tvrtkom GP KRK d.o.o., Krk dok će nadzor nad izvođenjem radova vršiti tvrtka INSTITUT IGH  d.d., Zagreb.

Ugovoreni rok za izvođenja radova na izgradnji stambenih ulica je 31. prosinac 2016. godine. Ukupna vrijednost izgradnje stambenih ulica sa pratećom komunalnom infrastrukturom iznosi ukupno 19.110.000,00 kn sa PDV-om. Izgradnju stambenih ulica sa pratećom infrastrukturom financirati će se iz Proračuna Grada Rijeke uz sufinanciranje od strane KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Energa d.o.o., HEPa-ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka, svakog u svom dijelu.

 

Skip to content