Financiranje mjesnih odbora

Mjesni odbori su proračunski korisnici jedinice lokalne samouprave na čijem su području osnovani, a svoje obveze mogu izvršavati samo s računa proračuna općine ili grada. Financijsko, računovodstveno i knjigovodstveno poslovanje mjesne samouprave odvija se u skladu sa Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima, kao i u skladu s odlukama i zaključcima Gradskog Vijeća, odnosno uputama i naputcima Gradonačelnika, te uputama Odjela gradske uprave za financije i Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Financiranje rada mjesnih odbora regulira se Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke.

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i  Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke utvrđeno je da su pročelnici odjela gradske uprave  i čelnici pravnih osoba koje su korisnici Proračuna (u ovom slučaju to su predsjednici vijeća mjesnih odbora) odgovorni za zakonito, pravilno, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu.

Financiranje rada mjesnih odbora regulira se Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke. Mjesni odbori ne mogu ostvarivati prihode iz vlastitih djelatnosti niti osnivati druge pravne osobe (udruge, trgovačka društva, obrte i sl.). Grad Rijeka osigurava financiranje mjesnih odbora proračunskim sredstvima koja su sastavni dio Financijskog plana MO-a i koja nisu sastavni dio financijskog plana MO-a.

Prihodi i rashodi mjesnih odbora

Svi prihodi mjesnih odbora ostvaruju iz Proračuna Grada  Rijeke i to kao opći prihodi i primici i donacije, dok su rashodi mjesnog odbora su svi izdaci potrebni za realizaciju programskih aktivnosti utvrđene financijskim planom i godišnjim programom rada.

Prihodi:

  • sredstva koja se iz Proračuna Grada Rijeke osiguravaju svakom mjesnom odboru za obavljanje programskih aktivnosti putem Odjela za gradsku samoupravu i upravu, a na osnovu dostavljenih programa vijeća mjesnih odbora i mišljenja Povjerenstva za ocjenu programa (najviše 20.000,00 kn godišnje po pojedinom mjesnom odboru)
  • Sredstva koja mjesni odbor ostvaruje iz Proračuna Grada temeljem prihvaćenih programa iz različitih područja (programi iz područja kulture, sporta, ekologije i naj okućnica, balkon, prozor) do iznosa koji odredi nadležni odjel gradske uprave u dogovoru sa Odjelom za gradsku samoupravu i upravu za proračunsku godinu
  • Sredstva koja mjesni odbori ostvare donacijama i poticajima na donacije (u iznosu ostvarenih donacija, ali najviše do 5.000,00 kn godišnje poticaja)
  • Sredstva za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja vijeća mjesnog odbora, u iznosu do 300,00 kn godišnje po članu vijeća

Rashodi mjesnog odbora su svi izdaci potrebni za realizaciju programskih aktivnosti utvrđene financijskim planom i godišnjim programom rada. Rashodi se planiraju u visini odobrenih sredstava od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu (ukupno i po pojedinim programima), te u visini odobrenih sredstava od strane nadležnih odjela gradske uprave,  odnosno u visini planiranih prihoda od donacija. Rashodi koji se financiraju iz poticajnih sredstava za donacije planiraju se u visini plana prihoda od donacija ili maksimalno do 5.000,00 kn po pojedinom mjesnom odboru. Rashodi za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja vijeća mjesnog odbora planiraju se do 300,00 kn godišnje po članu vijeća. Vrsta pojedinog rashoda (pozicija plana Proračuna) određuje se u financijskom planu mjesnog odbora ovisno o izvoru prihoda, te ovisno o odobrenoj vrsti troška potrebnog za realizaciju programskih aktivnosti.

Ukupni planirani i ostvareni rashodi ne mogu biti veći od ukupnih planiranih i ostvarenih prihoda.

Troškovi koji nisu predmet financijskog plana vijeća mjesnog odbora

Grad Rijeka neposredno putem nadležnih odjela, odnosno stručnih službi, financira odnosno osigurava sredstva za uređenje, opremanje, investicijsko održavanje, režijske troškove objekata mjesne samouprave (mjesne odbore),informatičku opremu, kancelarijski materijal, sredstva za zaštitu na radu, poštanske i telefonske usluge, sitan inventar i sl. plaće tajnika MO i naknade za vijećnike MO, programe koji se provode na razini cjelokupne mjesne samouprave (Riječki program lokalnog partnerstva, Naj on-line MO, Najbolji Dan MO-a, sportska takmičenja MO-a povodom Dana Svetog Vida, objava javnog poziva za prijedloge komunalnih prioriteta i sl.), realizaciju komunalnih prioriteta (“malih komunalnih akcija”) po mjesnim odborima, poslove tekućeg održavanja komunalnih objekata i uređaja, otkup zemljišta za komunalne zahvate, izradu projektne dokumentacije, izrada dokumenata prostornog uređenja i sl.