U obnovu pročelja i krovova u Rijeci je do sada uloženo 16,6 milijuna kuna spomeničke rente, a javni poziv za korištenje sredstava u 2019. i 2020. godini otvoren je do 29. lipnja.

Od 2007. godine, kada se provodi Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, sredstvima spomeničke rente sanirana su ili obnovljena pročelja ili krovovi, odnosno izrađena projektna dokumentacija za 45 zgrada, dok su za četiri zgrade radovi još u tijeku.

Od 2010. godine javni poziv se provodi svake dvije godine, pa su tako na sedmi javni poziv, koji je je objavljen 2016. godine, na listu prioriteta za 2017. i 2018. godinu uvrštene zgrade na adresama Andrije Medulića 1, Andrije Medulića 5, Fiumara 13, Korzo 6, Ljudevita Adamića7, Užarska 15, Jelačićev trg 1, Ciottina 5, Užarska 2, Splitska 2, Cambierieva 3, Pomerio 18, Jadranski trg 1, Ljudevita Adamića 6.

Program sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke pruža mogućnost vlasnicima i suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke da se sa svojim prijedlogom programa jave na Javni poziv i na taj način ostvare pravo na sufinanciranje provedbe programa u postotku koji se određuje sukladno posebnim mjerilima. Tako se u 50%-tnom iznosu sufinancira obnova građevina smještenih unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevine koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro, dok se u 40%-tnom iznosu sufinancira sanacija građevina smještenih unutar B ili C zone. Izvršenje Programa obavlja se sukladno utvrđenoj Listi prioriteta, a broj programa koji će se sufinancirati ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada.

Obnova pročelja sredstvima spomeničke rente - trenutno radovi na zgradi u Medulićevoj 1

Obnova pročelja sredstvima spomeničke rente – trenutno radovi na zgradi u Medulićevoj 1

Izmjenama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke iz 2014. godine predviđena je mogućnost da preostali iznos troškova na izvođenju ukupnih radova sanacije korisnik osigura ne samo iz sredstava zajedničke pričuve te kredita poslovnih banaka, već i sredstava za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel na 18. kolegiju, na kojem je donesena odluka o raspisivanju javnog poziva za iduće dvije godine, izrazio svoje nezadovoljstvo što je, iako je pravilnikom propisana mogućnost korištenja EU sredstava za poboljšanje energetske učinkovitosti, u stvarnosti je vlasnicima i suvlasnicima zgrada pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, odnosno onih koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, korištenje fondova EU onemogućeno zbog zahtjeva konzervatora, koji inzistiraju na autentičnoj vrsti žbuke i drvenoj stolariji.

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavio je 30. ožujka Javni poziv vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2019. i 2020. godini.

Povjerenstvo za obradu prijava stručno vrednuje podnesene prijave, vrši bodovanje po zaprimljenim prijavama te utvrđuje prijedlog Liste prioriteta. Nakon utvrđenog prijedloga Liste prioriteta, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara prema redoslijedu na prijedlogu Liste prioriteta poziva podnositelje prijava radi sklapanja predugovora o sufinanciranju programa. U proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu ovu je svrhu osigurano dva milijuna kuna.

Skip to content