Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavio je Javni poziv vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2019. i 2020. godini.

O KOJIM SE OBJEKTIMA RADI?

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, odnosno onima koji se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke određene Rješenjem Ministarstva kulture.

TKO MOŽE PRIJAVITI PROJEKTE I PROGRAME?

Podnositelji prijave mogu biti fizičke i pravne osobe – vlasnici/suvlasnicia građevina registriranih kao kulturno dobro.

KOJA JE DOKUMENTACIJA POTREBNA?

Za podnošenje prijave potreban je čitav niz dokumenata, od Izjave vlasnika/suvlasnika, zemljišno-knjižnog izvatka, projekta sanacije i obnove s troškovnikom ovjerenog od strane Konzervatorskog odjela, jednu ponudu za izvođenje radova od strane izvođača ovlaštenog od strane Ministarstva kulture te fotodokumentaciju građevine. Točan popis potrebnih dokumenata dosutpan je u Javnom pozivu.

ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave se podnose od objave poziva do 29. lipnja 2018. godine.