Kohezijski fond

Trajanje projekta: 2018. – 2023.

Opis projekta i projektne aktivnosti:

Projektom se planira izgraditi novi pročišćivač otpadnih voda na Delti, visokog drugog stupnja pročišćavanja, s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Uređaj će imati kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika.

Također, projektom će se financirati gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica, s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada – Rijeci i Kastvu te tri općine – Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka. Dio transportnog kanalizacijskog kolektora bit će izveden u dužini od oko 800 metara na dijelu općine Matulja.

Na području grada Rijeke radovi će se izvoditi u oko 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda.

Predviđeno je i rješavanje problema s priključenjem onih objekata, kako novoizgrađenih tako i postojećih, koji su ispod razine kanalizacijskog kolektora. Za njihovo priključenje na javni sustav odvodnje predviđena je dobava velikog broja (2.512) malih lokalnih internih crpnih stanica.

U okviru projekta zamijenit će se i dijelovi sustava javne vodoopskrbe kojima će se također postići smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu za oko 8% koji su i danas u prihvatljivim granicama i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj.

Riječ je o strateškom investicijskom projektu Republike Hrvatske, jednom od najvećih u provedbi vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske.

Aglomeracija Rijeka - prikaz trasa

Aglomeracija Rijeka – prikaz trasa

Ciljevi projekta:

 • dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama,
 • povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode i
 • smanjenje zagađenje mora te
 • osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava putem zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području aglomeracije Rijeka

Projektom obuhvaćenim ulaganjima u vodno komunalne građevine dostići će se europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama i u zaštiti prihvatnih površinskih voda i vodenog okoliša u skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), koja u smislu provedbe predstavlja jedan od najskupljih pravnih akata Europske unije. Potom se osigurava i dobra kvaliteta vode za piće u skladu s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) te se pozitivno utječe na stanje vodnih tijela i osigurava dobro stanje recipijenta prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ) i Direktive o kvaliteti vode za kupanje (2006/7/EZ).

Korisnik projekta: Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija

Proračun:

 • Vrijednost projekta: 1.761.563.462,00 kn
 • Iznos bespovratnih sredstava: 1.256.548.480,00 kn (71,33%)
 • Nacionalni doprinos: 505.014.982,00 kn (28,67%)
  • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike: 185.164.000,00 kn
  • Hrvatske vode: 185.164.000,00 kn
  • Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija: 134.687.000,00 kn

Program iz kojeg se financira: Strukturni fondovi – Europski kohezijski fond – Operativni program “Konkurentnost i kohezija”

Službena stranica: http://www.kdvik-rijeka.hr/eu_projekti/Aglomeracija_Rijeka

 

Povezane novosti:

Petak, 10. ožujak 2017.

Prihvaćena realizacija EU projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka 2017.-2023. vrijedna 1,7 milijardi kuna

Riječko Gradsko vijeće većinom je glasova prihvatilo Izvješće o sigurnosnom stanju u 2016. godini na području grada Rijeke i Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine te donijelo odluku o prihvaćanju realizacija EU projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka 2017. – 2023.

Više informacija