Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke održat će se od 27. do 31. siječnja 2017. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana u periodu od 19. do 31. siječnja 2017. godine.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) te Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/16-04/94-87, URBROJ: 2170/01-15-00-16-73) od 18. siječnja 2017. godine, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA RIJEKE
od  27. do  31. siječnja  2017. godine

Za sve zainteresirane osobe  osiguran  je  javni  uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana u periodu od 19. do 31. siječnja 2017. godine:

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati,
  • na web stranici Grada Rijeke

Za vrijeme  trajanja  javne  rasprave  organiziraju se 27. siječnja 2017. godine   javna izlaganja  s obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna Plana:

  • za javnopravna tijela u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 11,00 sati,
  • za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, u 18,30 sati.

Predstavnici Nositelja izrade će tijekom trajanja javne rasprave pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga izmjena i dopuna Plana  unutar uredovnog vremena za stranke: ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8,30 do 13,00 sati, u prostorijama Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na adresi Titov trg broj 3.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Plana  mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave (zaključno s 31. siječnja 2017.):

  • dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka, ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici, na šalter broj 1,
  • izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani čitljivo i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, te svi koji nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Tekstualni dio:

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena prostora M 1:5000

3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža
3.1. Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet M 1:10000

4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
4.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – plan procedura M 1:10000

4.7. Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila M 1:10000