28. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se u utorak, 14. srpnja 2020. godine
u 9,30 sati, u Centru Zamet (Dvorana), Trg riječkih olimpijaca 1.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Izbori i imenovanja
  Napomena: materijal za ovu točku predloženog dnevnog reda dostavit će se naknadno.
 2. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Doma mladih
 3. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu
 5. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu
 6. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2020. godini
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
 9. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020/2021. godinu
 10. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. Split
  b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.
 11. a) Izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava za financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka u 2019. godini
  b) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka u 2020. godini
 12. Prijedlog odluke o ispravku tehničke greške u grafičkom dijelu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke
 13.  Prijedlog odluke o određivanju imena parka na području grada Rijeke
  a) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rijeka
  b) Prijedlog odluke o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Jurčići
  c) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase (k.č.br. 1074/19)
  d) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase (k.č.br. 158/10 i ostale)
  e) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Drenova (k.č.br. 799/9 i 281/3)
  f) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Drenova (k.č.br. 84/5)
  g) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet

Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.