Gradsko vijeće Grada Rijeke objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke.

Na temelju odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) i zaključka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 24. veljače 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke objavljuje

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Grada Rijeke

I.

Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeka koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

II.

Savjet mladih Grada Rijeke broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Grada Rijeke mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

III.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke imaju udruge, koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 40 mladih.

IV.

Ovlašteni predlagatelj iz članka III. ovog javnog poziva, dužan je prilikom isticanja kandidature za članove Savjeta mladih Grada Rijeke predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih Grada Rijeke.

V.

Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište odnosno boravište) i
  • obrazloženje kandidature.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz točke III. ovog javnog poziva, kandidatura mora dodatno sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište odnosno boravište).

VI.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

  • dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati za člana i zamjenika člana ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva (potvrdu Policijske uprave o prebivalištu, odnosno boravištu kandidata ne stariju od tri mjeseca te presliku osobne iskaznice, rodnog lista ili domovnice kandidata),
  • dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca),
  • preslike osobnih iskaznica za sve predlagatelje kada je predlagatelj neformalna skupina mladih.

VII.

Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke neće se uzeti u razmatranje.

VIII.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke dostavljaju se na adresu: Grad Rijeka, Gradsko vijeće, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijekenajkasnije do 22. ožujka 2022.

IX.

Nakon zaprimanja kandidatura za članova i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

X.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke dostavlja Gradskom vijeću Grada Rijeke te ih objavljuje na web stranicama Grada Rijeke.

Popis važećih kandidatura sadrži:

  • naziv predlagatelja,
  • ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana,
  • datum i godinu rođenja kandidata za člana i zamjenika člana.

XI.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke.

XII.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke objavljuju se na web stranicama Grada Rijeke.