Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje lokacija za postavljanje reklamnih uređaja na području grada Rijeke.

Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke, Titov trg 3, do 26. listopada 2020. godine, do 09,00 sati, bez obzira na način dostave.