Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke.

Kao krajnji rok za dostavu prijava utvrđuje se 22. ožujka 2021. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje prijava izvršit će se dana 22. ožujka 2021. godine u 12,00 sati, na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije.

Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Stan s tlocrtom

Korisna površina
u m²

Položaj
na karti
grada Rijeke

Red. br.

Adresa

1.

Zametska 17

/stan 1/

40,18

google map