Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara raspisuje Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2023. godini.

Na temelju članka 3. stavka 1. Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/16), Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara raspisuje

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2023. godini

  1. Javni poziv upućuje se korisnicima grobnih mjesta koja se nalaze na području kulturno povijesnih cjelina:
   – Groblja Kozala u Rijeci, Ulica Petra Kobeka bb određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP-I-612-08/06-06/0173, URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2) i
   – Groblja Trsat u Rijeci, Ulica Slavka Krautzeka bb određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP-I-612-08/06-06/0181, URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2).
  2. Prijavu na ovaj Javni poziv može podnijeti isključivo korisnik grobnog mjesta koje se nalazi na Groblju Kozala ili Groblju Trsat (u daljnjem tekstu: Podnositelj prijave).Pod korisnikom grobnog mjesta razumijeva se osoba kojoj je KD KOZALA d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: KD KOZALA d.o.o.) dalo na korištenje grobno mjesto na grobljima iz točke 1. ovog poziva, a na temelju rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta odnosno ugovora o korištenju grobnog mjesta. U slučaju kada ima više korisnika grobnog mjesta, Podnositelj prijave mora imati punomoć za zastupanje danu od strane ostalih sukorisnika grobnog mjesta.
  3. Program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (u daljnjem tekstu: Program) koji predlaže Podnositelj prijave može obuhvaćati djelomičnu ili cjelovitu sanaciju i obnovu grobnog mjesta.
  4. Iz sredstava spomeničke rente sufinancirat će se troškovi provođenja Programa kako slijedi:
   a) u 40% iznosu ili najviše do iznosa od 50.000,00 kn za grobno mjesto koje je ostvarilo između 10 – 27 bodova
   b) u 50% iznosu ili najviše do iznosa od 150.000,00 kn za grobno mjesto koje je ostvarilo između 28 – 52 boda.
  5. Prijava na javni poziv se ne može podnijeti ako nisu podmirena dugovanja s osnova grobne naknade za korištenje grobnog mjesta prema KD KOZALA d.o.o.
  6. Svi poslovi u svezi s provedbom Programa moraju biti izvedeni sukladno odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara. Korisnik grobnog mjesta dužan je u okviru izvršenja Programa, izvesti sve potrebne radove sukladno posebnim uvjetima i rješenju o prethodnom odobrenju utvrđenim od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci.
  7. Prijava se podnosi Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na web stranici Grada Rijeke: rijeka.hr. Prijavu popunjenu on-line treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom dokumentacijom određenom u obrascu prijave, na adresu: Grad Rijeka, 51000 Rijeka, Titov trg 3 (središnja pisarnica Grada Rijeke).
  8. Nakon isteka roka za podnošenje prijava, Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: Odjel), dostavlja prijave Povjerenstvu za obradu prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga Javnog poziva i Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/16, u daljnjem tekstu: Pravilnik), neće se uzeti u razmatranje.
  9. Povjerenstvo za obradu prijava stručno vrednuje podnesene prijave, vrši bodovanje po zaprimljenim prijavama te utvrđuje prijedlog Liste prioriteta.
  10. Na temelju prijedloga Liste prioriteta, a ovisno o proračunskim sredstvima Grada Rijeke, Gradonačelnik Grada Rijeke utvrđuje konačnu Listu prioriteta. Nakon utvrđivanja Liste prioriteta, Grad Rijeka i korisnik sredstava (u daljnjem tekstu: Korisnik) sklapaju ugovor kojim se utvrđuje: iznos odobrenih sredstava, dinamika njihove dodjele, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, rokovi provedbe Programa i ostala međusobna prava i obveze Korisnika i Grada Rijeke.
  11. Isplata sredstava obavlja se na temelju zahtjeva Korisnika za isplatu sredstava koji sadrži izvješće. Korisnik je zahtjev za isplatu sredstava s izvješćem u obvezi dostaviti Odjelu najkasnije do 1. prosinca 2023. godine. Izvješće obvezno sadrži: račun izvođača, dokaz o uplati vlastitih sredstava izvođaču radova te izjavu Konzervatorskog odjela u Rijeci da su radovi izvedeni pod nadzorom i u skladu s rješenjem o prethodnom odobrenju.
  12. Korisnik je dužan izvršiti Program u razdoblju važenja Liste prioriteta, najkasnije do 1. prosinca 2023. godine. U slučaju neizvršenja obveza Korisnika utvrđenih odredbama Pravilnika i ugovora o sufinanciranju, raskinut će se ugovor o sufinanciranju.
  13. Korisnik je dužan u prijavi priložiti slijedeću dokumentaciju:
   a) punomoć za zastupanje svih sukorisnika grobnog mjesta danu podnositelju prijave u slučaju kada ima više korisnika grobnog mjesta;
   b) potpisanu izjavu podnositelja prijave o osiguranju sredstava za provedbu programa;
   c) posebne uvjete zaštite (obnove grobnog mjesta) izdane od Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci;
   d) mišljenje o valorizaciji kao i mjere očuvanja od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci ukoliko se na grobnom mjestu nalazi skulptura;
   e) ponudu s troškovnikom za izvođenje radova sanacije i obnove grobnog mjesta za koju je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci izdalo prethodno odobrenje;
   f) dokaz da je ponuda s najnižom cijenom odabrana na temelju najmanje tri prikupljene ponude ako je procijenjena vrijednost radova iznad 20.000,00 kn s PDV-om, odnosno jednu ponudu ukoliko je iznos manji od 20.000,00 kn s PDV-om;
   g) potvrdu KD KOZALA d.o.o. o statusu korisnika grobnog mjesta i o podmirenim troškovima grobne naknade ne stariju od 30 (trideset) dana od dana raspisivanja Javnog poziva;
   h) potvrdu KD KOZALA d.o.o. o podacima o ukopanim osobama u grobno mjesto za koje se traži sufinanciranje ovjerenu od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci u smislu određivanja statusa ukopane osobe / osoba od povijesne važnosti za grad Rijeku;
   i) fotodokumentaciju grobnog mjesta u papirnatom i digitalnom obliku;
   j) izjavu (privolu) o korištenju osobnih podataka (na propisanom obrascu).
  14. Prijave se podnose od objave Javnog poziva do 3. listopada 2022. godine.Podrobnije informacije mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16 putem elektronske pošte: ivana.mekelenic@rijeka.hr, kultura@rijeka.hr ili na broj telefona 051/209-250 (Ivana Mekelenić).