Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju, osnivanje prava služnosti i zakup na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u k.o.: Rubeši, Srdoći, Rijeka i Plase.

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI:

1. LOKACIJA U K.O. RUBEŠI
– k.č.br. 1450/5 u površini od 5 m2 i k.č.br. 1450/8 u površini od 2 m2, k.o. Rubeši
– Početna naknada za osnovanu služnost iznosi 10,00 kn/m2 zauzetog dijela zemljišta, odnosno za
ukupno 7 m2 iznosi 70,00 kuna godišnje.
– Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova.

2. LOKACIJA U K.O. SRDOČI
– k.č. 1438/1, k.o. Srdoči, zk.ul. 4621, u površini služnosti od 58,14 m2   i k.č. 1438/8, k.o. Srdoči,
zk.ul. 1207, u površini služnosti od 32,53 m2
– Početna naknada za osnovanu služnost iznosi 10,00 kn/m2 zauzetog dijela zemljišta, odnosno za
ukupno 90,67 m2 iznosi 906,70 kuna i plaća se godišnje.
– Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova

PRODAJA:

3. LOKACIJA U K.O. RIJEKA    
– K.č. br. 1906/8  od 5 čhv (17,98 m2) u k.o. Rijeka
– Zona i namjena: 2. (druga), garaža u nizu
– Početna kupoprodajna cijena zemljišta  po m2: 655,00 kn/m2,
– Ukupna početna kupoprodajna cijena za 17,98m2: 11.776,90 kn
– Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice
postojeće garaže.

4. LOKACIJA U K.O. RIJEKA
– k.č. 1906/7 od 5 čhv (17,98 m2) u k.o. Rijeka
– Zona i namjena zemljišta:  2. (druga), garaža u nizu
– Početna kupoprodajna cijena po m2: 655,00 kn
– Ukupna početna kupoprodajna cijena za 17,98 m2: 11.776,90 kn.
– Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice
postojeće garaže.

5. LOKACIJA U K.O. PLASE
– k.č.br. 1574/124 od 80 m2 u k.o. Plase
– Zona i namjena zemljišta: 2. (druga), stambena (1-3 stana)
– Početna kupoprodajna cijena zemljišta po m2: 325,00 kn/m2
– Ukupna početna kupoprodajna cijena za 80 m2: 26.000,00 kn.
– Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice postojeće
stambene građevine.

6. LOKACIJA U K.O. SRDOČI
– k.č. 1694/15 od 200 m2 u k.o. Srdoči
– Zona i namjena zemljišta: 2. (druga), višeobiteljska
– Početna kupoprodajna cijena zemljišta po m2: 830,00 kn/m2,
– Ukupna početna kupoprodajna cijena za 200 m2 – 166.000,00 kuna
– Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranje građevne čestice za izgradnju
višeobiteljske građevine.

7.  LOKACIJA U K.O. SRDOČI,
– dio k.č. br. 1285/25 procijenjene površine 72 m2 i k.č. br. 1285/26 pov. 10 m2, obje k.o.Srdoči
– Ukupna površina zemljišta koje je predmet prodaje: 82 m2
– Zona i namjena zemljišta: 2. (druga), stambena namjena
– Početna kupoprodajna cijena po m2: 655,00 kn
– Ukupna početna kupoprodajna cijena za 82 m2: 53.710,00 kn.
– Nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji radi formiranja građevne čestice postojeće
stambene građevine.

ZAKUP ZEMLJIŠTA:

8. LOKACIJA SRDOČI
– dio k.č.449/106 od 225 m2 i dio k.č.449/107 od 78 m2, obje k.o. Srdoči, ukupne površine 303 m2
– Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za deponiranje materijala iz iskopa gradilišta.
– Mjesečna zakupnina: 1,00 kn/m2, odnosno za površinu zemljišta od 303 m2,
sveukupno 303,00 kn + PDV

Osnovni uvjeti natječaja:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se do 29.6.2022. godine u 9:00 sati.
Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke otvorit će ponude istog dana u 10:00 sati. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Svaka ponuda mora imati potpisanu izjavu o prihvaćanju natječajnih uvjeta koja je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Natječajna dokumentacija podiže se na adresi Odjela Titov trg 3, uz obveznu prethodnu telefonsku najavu na brojeve 209-279 i 209-450 te predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 100,00 kn po lokaciji, na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj
HR68 7242-OIB-515.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na sljedeći broj telefona:
za lokacije 1 i 3 na tel. 051-209-204, za lokacije 2 i 5 na tel. 051-209-433,  za lokaciju  4 na tel.
051-209-419, za lokacije 6 i 7 na tel: 051-209-455, te za lokaciju 8 na tel: 051-209-437,
a u slučaju nedostupnosti i dodatno na telefon broj 051-209-450.