Za realizaciju programa održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene kojima upravlja Grad Rijeka u 2024. godini osigurano je preko 2 milijuna eura.

Planom održavanja za 2024. godinu, obuhvaćeni su objekti na kojima je potrebno izvesti određene radove, uglavnom manjeg opsega, tako da se izvođenjem istih neće promijeniti niti površina niti namjena objekta. Radi se o kontinuiranim aktivnostima kojima se imovina održava za redovno funkcioniranje, servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova i podova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, zamjene instalacija i sl.

Planirani iznos najvećim dijelom odnosi se na radove tekućeg i investicijskog održavanja, na hitne intervencije te na prijelazne radove, dok se manji iznos sredstava odnosi na intelektualne i osobne usluge (npr. projektnu dokumentaciju), usluge promidžbe i informiranja te drugo.

Kriteriji za uvrštavanje u Plan su slijedeći:

  • radovi koji se moraju izvesti u prostoru kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudskih života i imovine, a inicirani su od strane korisnika, odnosno naloženi po inspekcijskim rješenjima,
  • radovi koji se moraju izvesti temeljem zahtjeva korisnika u kojem postoji opravdanost u svrhu nužnog udovoljavanja minimalnih tehničkih uvjeta,
  • radovi koje je potrebno izvesti na temelju prijedloga Povjerenstva za kategorizaciju (stanovi) i Povjerenstva za poslovni prostor koja utvrđuju njihovu opravdanost,

a sve uz uvjet da su objekti u vlasništvu ili na upravljanju Grada Rijeke.

Ukupno je za potrebe održavanja objekata koji se nalaze na upravljanju Upravnog odjela za gradsku imovinu namijenjeno 2.057.410,00 eura. Zbog ograničenih osiguranih sredstava u Plan održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 2024. godinu uvršteni su samo najnužniji radovi.

U skladu s mogućnostima proračuna, najviše sredstava odvaja se za održavanje objekata javne namjene i to 1.385.810,00 eura (67,4 %), a u što spada održavanje dječjih vrtića, objekata kulture, sporta i zdravstva, zgrade gradske uprave i prostora mjesnih odbora. Za održavanje osnovnih škola iz decentraliziranih državnih sredstava izdvaja se dodatnih 191.600,00 eura (9,3 %). Također, za održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene, prvenstveno vrtića, planirano je 50.000,00 eura (2,4 %).

Što se tiče vrtića, planirano je održavanje 18 vrtića, a najveće se ulaganje, od 100 tisuća eura odnosi se na ugradnju plinskog  kondenzacijskog uređaja za grijanje u vrtiću Maestral. Kad govorimo o osnovnim školama, najveće ulaganje od 24.500,00 eura odnosi se na sanaciju potpornog zida u okućnici OŠ Turnić, dok će se 22.500,00 eura izdvojiti na sanaciju krova te zamjenu dotrajalih radijatora u sportskoj dvorani OŠ Pehlin te.

Nadalje, za održavanje objekata stambene namjene osigurano 210.000,00 eura (10,2 %), za održavanje objekata nužnog smještaja iznos od 30.000,00 eura (1,5 %), a za održavanje gradskih poslovnih prostora 190.000,00 eura (9,2 %).

Plan održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 2022. godinu usvojen je na 63. gradonačelnikovom kolegiju.