Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja na području grada Rijeke, s ciljem povećanja kvalitete smještajnih objekta, pružanja usluge dobrog domaćina, odnosno povećanja konkurentnosti privatnog smještaja.

Za što se dodjeljuju nepovratne subvencije?

Nepovratne subvencije moguće je dodijeliti za prihvatljive troškove kao što su:

  • troškovi nabave namještaja, kućanskih aparata i sl. u smislu podizanja udobnosti i kvalitete smještaja,
  • troškovi ulaganja u solarne i fotonaponske sustave, uređaje za korištenje biomase i geotermalne energije te dizalice topline, a radi postizanja više razine energetske učinkovitosti objekta,
  • digitalna i komunikacijska oprema (IoT (Internet stvari) – WiFi uređaji, modemi, pametne brave i videokonferencijski sustavi te druga digitalna i komunikacijska rješenja,
  • oprema za osiguranje sigurnosti objekta (sigurnosne kamere, protuprovalni sustavi, kontrola pristupa, parkirni sustavi i sl.,
  • opreme za pripomoć osobama sa invaliditetom (platforme ili dizala za osobe sa smanjenom pokretljivošću, pomagala za pokretljivost u objektu – rukohvati, stolice ili stepenice za tuširanje, stolići za posluživanje hrane, prilagođeni sanitarni čvor i sl.),
  • troškovi ulaganja u uvođenje certifikata ili eko oznaka (npr. Travelife, EU Ecolabel, sustav ekološkog upravljanja EMAS i sl.)

Tko su prihvatljivi, a tko neprihvatljivi korisnici?

Prihvatljivi korisnici sredstava iz ovog Javnog poziva su fizičke osobe sa prebivalištem na području grada Rijeke, postojeći iznajmljivači (sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu) koji su ulagali u objekte na području grada Rijeke, a koji su predmet Rješenja o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu.

Neprihvatljivi su korisnici svi prethodno navedeni, a koji imaju nepodmirena dugovanja prema Gradu Rijeci i Turističkoj zajednici grada Rijeke.

Ukupno osigurana sredstva i visina potpore

Za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće 50% troškova izvršenog ulaganja, nastalog u razdoblju od godine dana unazad pa do dana raspisivanja Javnog poziva. Minimalni iznos subvencije koju pojedini prijavitelj može ostvariti za jedan objekt iznosi 300,00 eura, dok je maksimalan iznos 2.500,00 eura.

Prihvatljivi računi koji se prilažu u prijavi, moraju biti veći od 100,00 eura sa PDV-om.
Računi moraju glasiti na prihvatljivog korisnika.

Postupak administrativne provjere i vrednovanje prijava

Postupak administrativne provjere i vrednovanje prijava provodi Povjerenstvo za ocjenu prijava. Samo prijave koje imaju potpunu dokumentaciju ulaze u postupak ocjenjivanja. Prijave se ocjenjuju na temelju kriterija za vrednovanje prijava.
U postupku odabira prijava za subvencioniranja, formirat će se rang lista najbolje ocijenjenih prijava koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima Javnog poziva.
Gradonačelnik Grada Rijeke donosi odluku (Zaključak) o dodjeli potpora malih vrijednosti/subvencija. Lista korisnika koji ostvare pravo na nepovratne subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Grada Rijeke.

Kako i do kada se podnose prijave?

Prijave se  podnose do 10. svibnja 2024. godine do 16,00 sati Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava), a upute za prijavu sa potrebnom dokumentacijom bit će dostupne na portalu eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo sa danom objave Javnog poziva

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-592209-214 i 209-588  ili na mail-ove:   verica.sabo@rijeka.hrdario.dobrilovic@rijeka.hr i lorena.sasa@rijeka.hr.