Prilikom izrade programa rada vijeća mjesnih odbora su samostalna u odabiru područja rada i predlaganju naziva programskih aktivnosti.

Programske aktivnosti vijeća mjesnih odbora vezane su za rješavanje komunalne problematike, ali i za ostvarenje potrebe građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi, kulturna događanja, sportsku rekreaciju građana, ekološke akcije, brigu o djeci, brigu o okolišu, okućnicama objekta stanovanja i sl.

Programske aktivnosti obuhvaćaju:

  • Utvrđivanje stanja komunalnog nereda i oštećenja komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i pokretanje inicijativa, aktivnosti koje će vijeće mjesnog odbora poduzimati na uređenju mjesnog odbora i poboljšanju uvjeta življenja, aktivnosti kao što su pokretanje raznih inicijativa ka rješavanju problema divljih deponija, iniciranje akcija čišćenja tavana i podruma od zapaljivih stvari, praćenje realizacije godišnjeg programa održavanja komunalnih objekata i uređaja i sl. Nositelji planiranja i provedbe su vijeća mjesnih odbora i radna tijela mjesnih odbora (Pododbori za komunalna pitanja)
  • Potrebe građana, zadaci i aktivnosti vijeća mjesnog odbora iz područja zdravstva i socijalne skrbi obuhvaćaju aktivnosti kao što su: besplatno mjerenje tlaka i šećera  u krvi, razna zdravstveno-edukativna predavanja i sl., potpora udrugama koje se bave problemima preventive bolesti i rekreacijom. Aktivnosti se provode u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Grada Rijeke a financiraju se pozicija proračuna Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Nositelji provedbe su vijeća mjesnih odbora i pododbori za zdravstvo i socijalnu skrb, liječnici, medicinske sestre i drugi zdravstveni djelatnici.
  • Program za zadovoljenje potreba u kulturno zabavnom životu na području mjesnog odbora podrazumijeva aktivnosti kao što su organiziranje raznih vidova izložbi amatera s područja MO, ili profesionalnih djelatnika, organiziranje kulturno-zabavnih večeri, pjesničke večeri, promocija čakavštine, filmske večeri, organizacija kulturnih događanja,  koncerata i sl. Nositelji planiranja i provedbe su vijeća MO, pododbori za kulturu pri mjesnom odboru.
  • Potrebe građana, zadaci i aktivnosti vijeća u održivom razvoju obuhvaćaju aktivnosti akcije izbora najljepše okućnice, balkona i prozora na području mjesnog odbora, provedba programa poticanja razvoja ekoloških vrtova, razna predavanja i sl. Nositelji planiranja i provedbe su vijeća mjesnih odbora i njihova radna tijela.
  • Sportska rekreacija građana obuhvaća programske aktivnosti vijeća kojima se zadovoljavaju potrebe građana iz područja sporta i tehničke kulture. Aktivnosti podrazumijevaju organiziranje raznovrsnih sportskih turnira s naglaskom  na amaterske i rekreativne aktivnosti u cilju daljnjeg integriranja zajednice. Nositelji planiranja i provedbe su vijeća mjesnih odbora i pododbori za sport pri mjesnim odborima, sportski klubovi i udruge koje djeluju na području mjesnog odbora
  • Potrebe građana, zadaci i aktivnosti vijeća iz područja brige o djeci, obrazovanju i odgoju obuhvaćaju aktivnosti organiziranja dječjih igraonica i kreativnih radionica za predškolsku djecu koja ne pohađaju vrtić, sportskih natjecanja, eko radionica, organiziranje prigodnih programa i podjela poklona povodom Svetog Nikole ili Djeda Božićnjaka, organiziranje raznih priredbi za djecu i sl Nositelji provedbe i planiranja su vijeća mjesnih odbora, pododbori za brigu o djeci, osnovne škole i dječji vrtići na području MO, udruge.
  • Potrebe građana, zadaci i aktivnosti vijeća iz područja ekologije obuhvaćaju aktivnosti čišćenje divljih deponija, organiziranje ekoloških akcija, neposredno sudjelovanje građana u uređenju okoliša, organiziranje prigodnih izložbi i predavanja povodom značajnih datuma vezanih za okoliš i održivi razvoj i sl. Nositelji planiranja i provedbe su vijeća mjesnih odbora, pododbori za ekologiju, Komunalno društvo “Čistoća”, Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Ostale aktivnosti vijeća obuhvaćaju aktivnosti uspostave suradnje s udrugama, poslovnim sektorom i ustanovama na području MO, organiziranje mjesnih zborova građana, dodatno sudjelovanje vijeća i pododbora u kvalitetnijem i sadržajnijem kreiranju web stranica mjesnog odbora, osnivanje novih pododbora, dodatna animacija građana za uključivanje u provedbu programa rada, kreiranje i distribucija letaka odnosno brošura o radu mjesnog odbora u proteklom razdoblju, anketiranje građana radi utvrđivanja prioriteta u rješavanju u predstojećem razdoblju i sl.