Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. svibnja 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Potreba za izradom Strategije zelene urbane obnove Grada Rijeke (Strategija ZUO) proizašla je iz strateškog cilja 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine koji zagovara razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima kroz planski osmišljene zelene i vodene površine te druga prostorna rješenja temeljena na prirodi koja pridonose očuvanju, poboljšanju i očuvanju prirode, prirodnih funkcija i procesa.

Cilj izrade Strategije ZUO Grada Rijeke je poticanje održivog razvoja prostora Grada temeljenog na održavanju postojećih i stvaranju novih zelenih površina te unaprjeđenju njihovih socijalnih, ekoloških, gospodarskih, zaštitno-regulacijskih i urbano-morfoloških funkcija kroz umrežavanje i multi funkcionalnost. Na ovaj način će se odgovorno gospodariti s prostorima Grada koji su osnovni resurs za gospodarske djelatnosti, posebno turističku namjenu. Važan je i njen osvrt na područja pogodna za urbanu preobrazbu i/ili sanaciju. Sveukupno je cilj podizanje vrijednosti otvorenih prostora, te pozitivan utjecaj na privlačnost Grada i redefiniciju njegova identiteta.

Strategiji prethodila izrada Studije zelene infrastrukture

Izradu strategije naručio je Grad Rijeka i to kao srednjoročni akt strateškog planiranja, koji se odnosi na razdoblje do 2030. godine. Izvršitelj je tvrtka Zelena infrastruktura d.o.o. te njihovi vanjski suradnici, među ostalima i zagrebački Agronomski fakultet.

Strategiji zelene urbane obnove Grada Rijeke prethodila je izrada analitičke podloge, Studija zelene infrastrukture Grada Rijeke, čiji dio čini i istraživanje šire javnosti kroz online anketni upitnik.

Stvaranje plana zelene infrastrukture Grada Rijeke temeljilo se na definiciji zelene infrastrukture Grada kao „multifunkcionalne mreže otvorenih prostora grada koju čine sve njegove otvorene površine“, koje u društvenom smislu mogu djelovati samostojno, ali čija ekološka, strukturna i socijalna vrijednost zavisi od međusobnog rasporeda i povezanosti njihovih elemenata. Dakle, što im je namjena jasnije određena i što su čvršće povezane u mrežu sustava, sigurniji im je opstanak u gradskom tkivu te su zaštićeniji pred danas izraženim pritiscima na prostor.

Vizija, ciljevi i mjere

Srednjoročna vizija razvoja grada Rijeke glasi “Rijeka – grad na moru, integriran s Rječinom i svojim zelenim zaleđem s unaprijeđenom industrijskom baštinom te održavanom, rasprostranjenom i dostupnom mrežom zelene infrastrukture koja pruža široki spektar usluga za ugodan i kvalitetan život njegovih stanovnika.”

Struktura strateškog okvira izrađena je u skladu s rezultatima analitičkog (studijskog) dijela, vrednovanja elemenata zelene infrastrukture s obzirom na prepoznate funkcije, na temelju prepoznatih razvojnih potreba i potencijala otvorenih površina u Gradu Rijeci i definiranog koncepta razvoja zelene infrastrukture. Ona obuhvaća četiri strateška (dugoročna ili srednjoročna) cilja, a koji se dalje dijele na posebne (srednjoročne) ciljeve:

 1. Očuvanje i unaprjeđenje prirodnih područja te bioraznolikosti Grada Rijeke
 2. Uređenje otvorenih površina u naselju
 3. Ublažavanje klimatskih promjena
 4. Osiguranje uvjeta za sustavnu implementaciju i upravljanje mrežom Zelene infrastrukture Grada Rijeke

Izravno ostvarivanje posebnih ciljeva ostvaruje kroz mjere i aktivnosti.

Očekivani rezultati provedbe aktivnosti Strategije

Provedbom aktivnosti definiranih Strategijom bi se:

 • Kanjonom Rječine povezalo prirodno zaleđe Rijeke s obalom i centrom Grada većim brojem boravišnih i sportsko-rekreacijskih sadržaja;
 • Uspostavile dvije nove park-šume čime bi se očuvalo oko 106 ha šumske vegetacije;
 • Povećao broj parkova sa sadašnjih 18 na 83, od čega je planirano 17 novih gradskih, 45 nova lokalna parka i 3 sportsko-rekreacijska parka;
 • Uspostavilo 6 novih dječjih igrališta, 6 novih sportsko-rekreacijskih terena, 6 novih vježbališta na otvorenom i 3 parka za pse (u sklopu planiranih gradskih parkova);
 • Povećala duljina gradskih šetnica – planiranih dodatnih 10 km šetnica u sklopu Riječkih šetnica, kanjona Rječine i u obalnom pojasu;
 • Uspostavom svih planiranih šetnica, Rijeka bi dobila kontinuiranu pješačku poveznicu od Mošćeničke Drage do Velog vrha i prirodnog zaleđa Rijeke;
 • Povećala duljina gradskih drvoreda za više od 6 km;
 • Revitalizacijom gradskih plaža, povećanjem sadržaja i sadnjom visoke vegetacije u njihovom zaleđu, stvorili bi se preduvjeti za njihovo korištenje tijekom cijele godine;
 • Renaturalizacijom Škurinjskog potoka pospješila bi se mogućnost realiziranja dodatnog zelenog klina kojim bi se prirodno zaleđe povezalo s obalom;
 • Primjenom NBS principa (zeleni/plavi/smeđi krovovi, održivi drenažni sustavi, sadnja visoke vegetacije na zelenim površinama među zgradama i dr.) u velikim planiranim stambenim zonama (Turanj-Kostabela, Rujevica i sl.) ublažio bi se utjecaj toplinskih otoka, povećala ambijentalnost otvorenih prostora u naselju, što bi imalo utjecaj i na povećanje kvalitete života stanovnika Rijeke u širem gradskom području;
 • Urbanom sanacijom gospodarsko-poslovnih zona, kao i sadnjom zaštitnog zelenila uz postojeće i planirane poslovne zone te parkirališta, utjecalo bi se na povećanje bioraznolikosti i ambijentalnih kvaliteta u Gradu, smanjenje utjecaja toplinskih otoka (naročito u obalnom pojasu i Škurinjskoj dragi) i ublažavanje utjecaja sve učestalijih jakih oborinskih nevremena;
 • Planirana je uspostava 5 novih urbanih vrtova (uz postojeći „Zeleni put“) i 13 vrtova (voćnjaka i povrtnjaka) uz osnovne škole na području cijelog Grada Rijeke,

Sve navedeno utjecat će na bolju distribuciju zelenih površina i sadržaja dostupnih svim stanovnicima Rijeke te na kvalitetniju i raznovrsniju turističku ponudu.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanjima, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedeni nacrt prijedloga Strategije i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Strategija u konačnici bila što kvalitetnije formirana.