Obavijest javnosti da se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana

UPU dijela sportskog i rekreacijskog područja Kantrida

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida,

Obuhvat_UPU_Kantrida.jpg temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14), od 29.05.2014. godine.

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenog plana mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg 3/V, tel.051-209-447, ili putem elektroničke pošte: maja.lakos-hlavica@rijeka.hr.

O prijedlogu navedenog prostornog plana provest će se javna rasprava. Rasprava će biti objavljena u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama resornog Ministarstva i jedinice lokalne samouprave najmanje osam dana prije početka rasprave.