Premda je kategorija “nužnog smještaja odavno nestala iz zakonskih odredbi, još uvijek postoji znatan broj građana koji nemaju sredstava ili nisu u mogućnosti plaćati najamninu ili stanarinu. Za njih je Grad Rijeka uredio objekte tzv. „nužnoga smještaja“ u Mihačevoj Dragi koji su danas predani na korištenje.

Gradonačelnik Grada Rijeke obišao je sa suradnicima obnovljene objekte tzv. „nužnoga smještaja“ u Mihačevoj Dragi. Radi se o objektima koje je Grad Rijeka preuzeo od GP Jadran u stečaju osnovom kompenzacije za dugovanja. Radovi na sanaciji objekata započeli su koncem travnja 2004. godine, a okončani su nešto prije ugovorenoga roka od 150 dana, odnosno 20. rujna ove godine. Izvođač je bila tvrtka Lemal d.o.o. iz Rijeke. Ukupni troškovi sanacije ovih objekata iznose oko 2.130 000 kuna s uključenim PDV-om, u što je uključeno sve od projektne dokumentacije do gradnje i komunalne infrastrukture. Sanacija je financirana sredstvima Proračuna grada Rijeke, a projekt uređenja vodio je Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

Adaptacijom ovih objekata dobivene su ukupno 43 sobe površine od 10 – 27 m², osam zajedničkih sanitarnih čvorova s ukupno 12 tuš – kabina te osamnaest WC –a, pet pomoćnih kuhinja te ostale prostorije sveukupne korisne površine nešto veće od 960 m². Svaka soba ima svoje brojilo za el. energiju pa će svaki korisnik podmiriti troškove prema stvarnom trošku.
Obnovljeni objekti tzv. „nužnoga smještaja“ u Mihačevoj DragiNakon uređenja ovi objekti moći će primiti 80 – 100 osoba, a prije sanacije u ovim objektima privremeni smještaj imalo je oko 30 osoba. Konačnu odluku o dodjeli “nužnoga” smještaja određenom korisniku donosi Poglavarstvo, na temelju prijedloga Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb koje upravlja ovim objektima nužnog smještaja. Sa korisnikom se potom sklapa ugovor o korištenju smještaja na vrijeme od 2 godine, s mogućnošću produljenja. Prema procjeni, čak 90 posto budućih korisnika, biti će korisnici nekog od oblika pomoći pri Centru za socijalnu skrb.
Uz postojeće kapaciteta nužnoga smještaja, na adresi Antuna Mihića 2 i Ivana Žorža 28 – 46, gdje je ukupno smješteno oko 350 osoba, adaptacijom nužnoga smještaja u Mihačevoj dragi, Grad Rijeka, na ovaj način aktivnom socijalnom politikom kroz Socijalni program pridonosi rješenju stambenoga pitanja najugroženijeg dijela građana Rijeke. Prema riječima gradonačelnika, iduće će se godine izgraditi oko stotinjak gradskih stanova za rješavanje gradske stambene liste, a ovaj način pomoći najugroženijim slojevima društva nastavit će se i dalje.